Απόφαση 235/12

Αποφάσεις Οικονομικής Επιτροπής Χωρίς ΑΔΑ Ενημέρωση

ΠΡΑΚΤΙΚΟ 8ης ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

                Στην Κοζάνη σήμερα 6-3-2012, ημέρα Τρίτη και ώρα 10:00, στο Γραφείο της Οικονομικής Επιτροπής στο κτίριο της Περιφερειακής Ενότητας Κοζάνης, σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 175,176 και 177 του Ν. 3852/10, ύστερα από την αριθμ. 619/1-3-2012 πρόσκληση του Προέδρου της Οικονομικής Επιτροπής συγκεντρώθηκαν οι:

ΠΑΤΡΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ

ΓΙΑΤΣΙΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ

ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΜΕΛΟΣ

ΓΙΑΝΝΑΚΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ

ΜΕΛΟΣ

ΑΠΟΣΤΟΛΙΔΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ

ΜΕΛΟΣ

ΚΙΟΣΕΣ ΙΩΑΝΝΗΣ

ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟ ΜΕΛΟΣ

ΣΗΜΑΝΔΡΑΚΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ

ΜΕΛΟΣ

ΔΟΥΦΛΙΑ ΑΓΛΑΙΑ

ΜΕΛΟΣ

ΒΟΓΙΑΤΖΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ

ΜΕΛΟΣ

όλοι μέλη της Οικονομικής Επιτροπής που συγκροτήθηκε με την αριθμ. 2/11 απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου και την αριθμ. 1/11 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής. Διαπιστώθηκε νόμιμη απαρτία, δεδομένου, ότι βρέθηκαν παρόντα, αν και κλήθηκαν νομίμως, οκτώ από τα εννέα μέλη. Απών ήταν ο κ. Νίκου Αντώνιος. Χρέη Προέδρου την Οικονομικής Επιτροπής άσκησε ο Αντιπρόεδρος αυτής λόγω απουσίας του Προέδρου.

                Στη συνεδρίαση παρέστησαν ο κ. Κατσιαμάκας Χαρίσιος Προϊστάμενος του τμήματος Ταμειακής Υπηρεσίας, η κα. Καλπάκη Βάϊα, Προϊσταμένη στο τμήμα προϋπολογισμού και Λογιστικής Διαχείρισης, η κα. Παρασκευή Μπάθα Προϊσταμένη στο Τμήμα Προμηθειών ο κ. Τσορμπατζίδης Θεολόγης, Δ/ντής στη Δ/νση Οικονομικού (έδρα) της Π.Δ.Μ, ο κ. Κουζιάκης Γεώργιος, Υπάλληλος της Π.Δ.Μ. και η γραμματέας της Οικονομικής Επιτροπής κα. Άννα Ράπτη.

9ο ΘΕΜΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

Απόφαση 235/12

ΕΓΚΡΙΣΗ ΑΠΟΔΟΧΗΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΝΟΜΗΣ ΠΟΣΟΥ 763.236,00€ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΣΑΕ – 205 ΕΠΑΔΥΜ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΛΗΡΩΜΗ ΕΡΓΩΝ Π.Ε.ΚΟΖΑΝΗΣ

Ο Αντιπρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής κ. Βασίλειος Πάτρας έθεσε υπόψη της Επιτροπής το υπ΄ αριθμ. 15982/850/29-2-2012 έγγραφο της Δ/νσης Οικονομικού της Π.Δ.Μ., με το οποίο ζητούν την έγκριση αποδοχής και κατανομής ποσού 763.236,00 € σύμφωνα με το υπ΄ αριθμ. 9371/ΔΕ-161/28-2-2012 έγγραφο του υπουργείου Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας του προγράμματος ΣΑΕ-205 ΕΠΑΔΥΜ για την πληρωμή των έργων όπως φαίνονται αναλυτικά στο έγγραφο του υπουργείου.

Η Οικονομική Επιτροπή ύστερα από διαλογική συζήτηση

Αποφασίζει

Α) Ομόφωνα την έγκριση αποδοχής και κατανομής ποσού 763.236,00 € σύμφωνα με το υπ΄ αριθμ. 9371/ΔΕ-161/28-2-2012 έγγραφο του υπουργείου Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας του προγράμματος ΣΑΕ-205 ΕΠΑΔΥΜ για την πληρωμή των έργων όπως φαίνονται αναλυτικά στο έγγραφο του υπουργείου, εκτός από το έργο με τίτλο «ΑΝΑΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΚΤΙΡΙΟΥ Ι.Μ. ΚΟΖΑΝΗΣ – ΣΕΡΒΙΩΝ» και με κωδικό ΣΑΕ 2007ΣΕ20500197

Β) Κατά πλειοψηφία την κατανομή ποσού σύμφωνα με το υπ΄ αριθμ. 9371/ΔΕ-161/28-2-2012 έγγραφο του υπουργείου Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας του προγράμματος ΣΑΕ-205 ΕΠΑΔΥΜ για την πληρωμή του έργου με τίτλο «ΑΝΑΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΚΤΙΡΙΟΥ Ι.Μ. ΚΟΖΑΝΗΣ – ΣΕΡΒΙΩΝ» και με κωδικό ΣΑΕ 2007ΣΕ20500197. Μειοψήφησε το μέλος κ. Βογιατζής Εμμανουήλ.

Ο ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

 

ΤΑ ΜΕΛΗ

 

 

1. ΓΙΑΤΣΙΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ

ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ ΟΙΚ. ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

ΠΑΤΡΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ

 

2. ΓΙΑΝΝΑΚΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ

 

 

3. ΑΠΟΣΤΟΛΙΔΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ

 

 

4 ΚΙΟΣΕΣ ΙΩΑΝΝΗΣ

 

 

5. ΣΗΜΑΝΔΡΑΚΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ

 

 

6. ΔΟΥΦΛΙΑ ΑΓΛΑΙΑ

 

 

7. ΒΟΓΙΑΤΖΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ