Απόφαση 221/12

Αποφάσεις Οικονομικής Επιτροπής Χωρίς ΑΔΑ Ενημέρωση

ΠΡΑΚΤΙΚΟ 8ης ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

                Στην Κοζάνη σήμερα 6-3-2012, ημέρα Τρίτη και ώρα 10:00, στο Γραφείο της Οικονομικής Επιτροπής στο κτίριο της Περιφερειακής Ενότητας Κοζάνης, σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 175,176 και 177 του Ν. 3852/10, ύστερα από την αριθμ. 619/1-3-2012 πρόσκληση του Προέδρου της Οικονομικής Επιτροπής συγκεντρώθηκαν οι:

ΠΑΤΡΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ

ΓΙΑΤΣΙΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ

ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΜΕΛΟΣ

ΓΙΑΝΝΑΚΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΜΕΛΟΣ
ΑΠΟΣΤΟΛΙΔΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ ΜΕΛΟΣ
ΚΙΟΣΕΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟ ΜΕΛΟΣ
ΣΗΜΑΝΔΡΑΚΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΜΕΛΟΣ
ΔΟΥΦΛΙΑ ΑΓΛΑΙΑ ΜΕΛΟΣ
ΒΟΓΙΑΤΖΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΜΕΛΟΣ

όλοι μέλη της Οικονομικής Επιτροπής που συγκροτήθηκε με την αριθμ. 2/11 απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου και την αριθμ. 1/11 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής. Διαπιστώθηκε νόμιμη απαρτία, δεδομένου, ότι βρέθηκαν παρόντα, αν και κλήθηκαν νομίμως, οκτώ από τα εννέα μέλη. Απών ήταν ο κ. Νίκου Αντώνιος. Χρέη Προέδρου την Οικονομικής Επιτροπής άσκησε ο Αντιπρόεδρος αυτής λόγω απουσίας του Προέδρου.

Στη συνεδρίαση παρέστησαν ο κ. Κατσιαμάκας Χαρίσιος Προϊστάμενος του τμήματος Ταμειακής Υπηρεσίας, η κα. Καλπάκη Βάϊα, Προϊσταμένη στο τμήμα προϋπολογισμού και Λογιστικής Διαχείρισης, η κα. Παρασκευή Μπάθα Προϊσταμένη στο Τμήμα Προμηθειών ο κ. Τσορμπατζίδης Θεολόγης, Δ/ντής στη Δ/νση Οικονομικού (έδρα) της Π.Δ.Μ, ο κ. Κουζιάκης Γεώργιος, Υπάλληλος της Π.Δ.Μ. και η γραμματέας της Οικονομικής Επιτροπής κα. Άννα Ράπτη.

9ο ΘΕΜΑ ΕΚΤΟΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

Απόφαση 221/12

ΕΓΚΡΙΣΗ ΑΠΟΔΟΧΗΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΝΟΜΗΣ ΣΤΙΣ Π.Ε. ΠΟΣΟΥ 145.829,50€ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΚΑΠ-ΠΡΟΣ ΚΑΤΑΒΟΛΗ ΤΟΥ ΔΙΑΤΡΟΦΙΚΟΥ ΕΠΙΔΟΜΑΤΟΣ ΣΤΟΥΣ ΚΑΤΑ ΝΟΜΟ ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΥΣ ΓΙΑ ΤΟ ΜΗΝΑ ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟ 2012

Ο Αντιπρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής κ. Βασίλειος Πάτρας, έθεσε υπόψη της Επιτροπής το υπ΄ αριθμ 17148/941/2-3-2012 έγγραφο της Δ/νσης Οικονομικού της Π.Δ.Μ. με ο οποίο ζητούν την έγκριση αποδοχής και κατανομής ποσού 145.826,50 €, σύμφωνα με το υπ’ αριθμ. 6884/1-3-2012 έγγραφο του υπουργείου Εσωτερικών του προγράμματος ΚΑΠ προς καταβολή του διατροφικού επιδόματος στους κατά νόμο δικαιούχους μηνός Φεβρουαρίου 2012.

Ο Αντιπρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής έδωσε το λόγο στα μέλη της Επιτροπής προκειμένου να αποφασιστεί το κατεπείγον του θέματος. Αφού διαπίστωσε ότι ομόφωνα δέχθηκαν το κατεπείγον του θέματος πρότεινε την έγκριση της αποδοχής και κατανομής του ποσού.

Η Οικονομική Επιτροπή ύστερα από διαλογική συζήτηση

Αποφασίζει

Ομόφωνα την αποδοχή του ποσού των 145.826,50 €, του προγράμματος ΚΑΠ προς καταβολή του διατροφικού επιδόματος στους κατά νόμο δικαιούχους μηνός Φεβρουαρίου 2012 και την κατανομή αυτού στις Περιφερειακές Ενότητες σύμφωνα με το υπ’ αριθμ. 6884/1-3-2012 έγγραφο του υπουργείου Εσωτερικών όπως φαίνεται αναλυτικά στον παρακάτω πίνακα:

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΕΣ ΕΝΟΤΗΤΕΣ

ΠΟΣΟ

ΓΡΕΒΕΝΩΝ

15.198,00

ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ

28.308,00

ΚΟΖΑΝΗΣ

73.000,00

ΦΛΩΡΙΝΑΣ

29.323,50

ΣΥΝΟΛΟ

145.829,50

Ο ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

  ΤΑ ΜΕΛΗ

 

  1. ΓΙΑΤΣΙΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ ΟΙΚ. ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

ΠΑΤΡΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ

  2. ΓΙΑΝΝΑΚΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ

 

  3. ΑΠΟΣΤΟΛΙΔΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ

 

  4 ΚΙΟΣΕΣ ΙΩΑΝΝΗΣ

 

  5. ΣΗΜΑΝΔΡΑΚΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ

 

  6. ΔΟΥΦΛΙΑ ΑΓΛΑΙΑ

 

  7. ΒΟΓΙΑΤΖΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ