Απόφαση 1373/14

Αποφάσεις Οικονομικής Επιτροπής Χωρίς ΑΔΑ Ενημέρωση

ΠΡΑΚΤΙΚΟ 30ης ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

Στην Κοζάνη σήμερα 07-08-2014, ημέρα Πέμπτη και ώρα 11:00, στο Γραφείο της Οικονομικής Επιτροπής στο κτίριο της Περιφερειακής Ενότητας Κοζάνης, σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 175,176 (όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 5 του Ν. 4071/2012) και 177 του Ν. 3852/10 και ύστερα από την αριθμ. 2753/01-08-2014 πρόσκληση του Προέδρου της Οικονομικής Επιτροπής συγκεντρώθηκαν οι:

ΠΑΤΡΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ

ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΧΑΤΣΙΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ

ΜΕΛΟΣ

ΓΙΑΝΝΑΚΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ

ΜΕΛΟΣ

ΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ

ΜΕΛΟΣ

ΚΙΟΣΕΣ ΙΩΑΝΝΗΣ

ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟ ΜΕΛΟΣ

ΚΟΥΤΣΙΑΝΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ

ΜΕΛΟΣ

ΨΕΥΤΟΓΚΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ

ΜΕΛΟΣ

όλοι μέλη της Οικονομικής Επιτροπής που συγκροτήθηκε με την αριθμ. 2/13 απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου και την αριθμ. 1/13 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής. Διαπιστώθηκε νόμιμη απαρτία, δεδομένου, ότι βρέθηκαν παρόντα, αν και κλήθηκαν νομίμως, επτά από τα εννέα μέλη. Απόντες ήταν ο κ. Χατζηζήσης Αλέξανδρος και ο κ. Θεοδωρίδης Παναγιώτης. Χρέη Προέδρου της Οικονομικής Επιτροπής άσκησε ο Αντιπρόεδρος αυτής λόγω απουσίας του Προέδρου.

Στη συνεδρίαση παρέστησαν ο Αντιπεριφειάρχης της Περιφερειακής Ενότητας Καστοριάς, κ. Σαββόπουλος Δημήτριος, η κα Κοντογούνη Ιωάννα, Προϊσταμένη Γενικής Δ/νσης Περιφερειακής Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής, ο κ. Χατζηαποστόλου Βασίλειος, Προϊστάμενος Γενικής Δ/νσης Μεταφορών και Επικοινωνιών, η κα Καλπάκη Βάϊα, Προϊσταμένη του τμήματος Προϋπολογισμού και Λογιστικής Διαχείρισης, ο κ. Τσορμπατζίδης Θεολόγος, Δ/ντής της Δ/νσης Οικονομικού (έδρα) της Π.Δ.Μ. και η γραμματέας της Οικονομικής Επιτροπής κα Άννα Ράπτη.

24ο ΘΕΜΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

Απόφαση 1373/14

ΕΓΚΡΙΣΗ Αποδοχής και Κατανομής ποσού 3.194,00€ Σύμφωνα με την αριθμ. 41800/9206/8-7-2014 απόφαση της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Ηπείρου – Δυτικής Μακεδονίας

Ο Αντιπρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής κ. Βασίλειος Πάτρας, έθεσε υπόψη της Επιτροπής το υπ΄ αριθμ. 76301/4822/25-07-2014 έγγραφο της Δ/νσης Οικονομικού της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας, με το οποίο ζητείται η έγκριση αποδοχής και κατανομής ποσού 3.194,00€, σύμφωνα με την υπ’ αριθμ. 41800/9206/8-7-2014 απόφαση της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Ηπείρου – Δυτικής Μακεδονίας ως επιχορήγηση για την κάλυψη δαπανών μετακινήσεων υπαλλήλων των Δ/νσεων αγροτικής Οικονομίας & Κτηνιατρικής των Περιφερειακών τους ενοτήτων στο πλαίσιο του προγράμματος των «Γεωργικών Στατιστικών» για το έτος 2013, όπως ο παρακάτω πίνακας:

Περιφερειακές Ενότητες

Ποσό επιχορήγησης (σε ευρώ)

ΓΡΕΒΕΝΩΝ

574,00

ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ

557,00

ΚΟΖΑΝΗΣ

1.318,00

ΦΛΩΡΙΝΑΣ

745,00

ΣΥΝΟΛΟ

3.194,00

Η Οικονομική Επιτροπή ύστερα από διαλογική συζήτηση

Αποφασίζει

Ομόφωνα την έγκριση αποδοχής και κατανομής στις Περιφερειακές Ενότητες ποσού 3.194,00€, σύμφωνα με την υπ’ αριθμ. 41800/9206/8-7-2014 απόφαση της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Ηπείρου – Δυτικής Μακεδονίας ως επιχορήγηση για την κάλυψη δαπανών μετακινήσεων υπαλλήλων των Δ/νσεων αγροτικής Οικονομίας & Κτηνιατρικής των Περιφερειακών τους ενοτήτων στο πλαίσιο του προγράμματος των «Γεωργικών Στατιστικών» για το έτος 2013, όπως φαίνεται αναλυτικά στον παραπάνω πίνακα.

Ο ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

 

ΤΑ ΜΕΛΗ

 

 

1. ΧΑΤΣΙΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ

ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ ΟΙΚ. ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

ΠΑΤΡΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ

 

2. ΓΙΑΝΝΑΚΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ

 

 

3. ΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ

 

 

4 ΚΙΟΣΕΣ ΙΩΑΝΝΗΣ

 

 

5. ΚΟΥΤΣΙΑΝΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ  

 

 

6. ΨΕΥΤΟΓΚΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ