Απόφαση 1225/14

Αποφάσεις Οικονομικής Επιτροπής Χωρίς ΑΔΑ Ενημέρωση

ΠΡΑΚΤΙΚΟ 26ης ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

Στην Κοζάνη σήμερα 08-07-2014, ημέρα Τρίτη και ώρα 10:00, στο Γραφείο της Οικονομικής Επιτροπής στο κτίριο της Περιφερειακής Ενότητας Κοζάνης, σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 175,176 (όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 5 του Ν. 4071/2012) και 177 του Ν. 3852/10 και ύστερα από την αριθμ. 2370/03-07-2014 πρόσκληση του Προέδρου της Οικονομικής Επιτροπής συγκεντρώθηκαν οι:

ΠΑΤΡΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ

ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΧΑΤΣΙΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ

ΜΕΛΟΣ

ΓΙΑΝΝΑΚΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ

ΜΕΛΟΣ

ΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ

ΜΕΛΟΣ

ΧΑΤΖΗΖΗΣΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ

ΜΕΛΟΣ

ΝΑΟΥΜ ΧΡΗΣΤΟΣ

ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟ ΜΕΛΟΣ

ΨΕΥΤΟΓΚΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ

ΜΕΛΟΣ

όλοι μέλη της Οικονομικής Επιτροπής που συγκροτήθηκε με την αριθμ. 2/13 απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου και την αριθμ. 1/13 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής. Διαπιστώθηκε νόμιμη απαρτία, δεδομένου, ότι βρέθηκαν παρόντα, αν και κλήθηκαν νομίμως, επτά από τα εννέα μέλη. Απόντες ήταν ο κ. Κούτσιανος Βασίλειος και ο κ. Θεοδωρίδης Παναγιώτης. Χρέη Προέδρου της Οικονομικής Επιτροπής άσκησε ο Αντιπρόεδρος αυτής λόγω απουσίας του Προέδρου.

Στη συνεδρίαση παρέστησαν η κα Κοντογούνη Ιωάννα, Προϊσταμένη Γενικής Δ/νσης Περιφερειακής Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής, ο κ. Χατζηαποστόλου Βασίλειος, Προϊστάμενος Γενικής Δ/νσης Μεταφορών και Επικοινωνιών, ο κ. Αναγνώστου Κων/νος, Αν. Δ/ντης της Δ/νσης Τεχνικών Έργων (έδρα) της Π.Δ.Μ., η κα Καλπάκη Βάϊα, Προϊσταμένη του τμήματος Προϋπολογισμού και Λογιστικής Διαχείρισης, ο κ. Κατσιαμάκας Χαρίσιος Προϊστάμενος του τμήματος Ταμειακής Υπηρεσίας, ο κ. Τσορμπατζίδης Θεολόγος, Δ/ντής της Δ/νσης Οικονομικού (έδρα) της Π.Δ.Μ., ο κ. Γιαννόπουλος Ηλίας και ο κ. Κουζιάκης Γεώργιος, υπάλληλοι της Δ/νσης Τεχνικών Έργων (έδρα) και η γραμματέας της Οικονομικής Επιτροπής κα Άννα Ράπτη.

57ο ΘΕΜΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

Απόφαση 1225/14

ΕΓΚΡΙΣΗ αποδοχής και κατανομής στις Π.Ε. ποσού 154.332,00€ προς καταβολή του διατροφικού επιδόματος στους κατά νόμο δικαιούχους για το μήνα Ιούνιο του τρέχοντος έτους

Ο Αντιπρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής κ. Βασίλειος Πάτρας, έθεσε υπόψη της Επιτροπής το υπ΄ αριθμ. 67624/4275/03-07-2014 έγγραφο της Δ/νσης Οικονομικού της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας, με το οποίο ζητείται η έγκριση αποδοχής και κατανομής ποσού 154.332,00€ (εκατόν πενήντα τεσσάρων χιλιάδων τριακοσίων τριάντα δύο ευρώ), σύμφωνα με το υπ’ αιρθμ. 25875/03-07-2014 έγγραφο του Υπουργείου Εσωτερικών του προγράμματος ΚΑΠ – προς καταβολή του διατροφικού επιδόματος στους κατά νόμο δικαιούχους, για το μήνα Ιούνιο του τρέχοντας έτος όπως ο παρακάτω πίνακας:

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΕΣ ΕΝΟΤΗΤΕΣ

ΔΙΑΤΡΟΦΙΚΟ

ΓΡΕΒΕΝΑ

16.000,00€

ΚΑΣΤΟΡΙΑ

36.200,00€

ΚΟΖΑΝΗ

71.000,00€

ΦΛΩΡΙΝΑ

31.132,00€

ΣΥΝΟΛΟ

154.332,00

Η Οικονομική Επιτροπή ύστερα από διαλογική συζήτηση

Αποφασίζει

Ομόφωνα την έγκριση αποδοχής και κατανομής στις Περιφερειακές Ενότητας ποσού 154.332,00€ (εκατόν πενήντα τεσσάρων χιλιάδων τριακοσίων τριάντα δύο ευρώ), σύμφωνα με το υπ’ αιρθμ. 25875/03-07-2014 έγγραφο του Υπουργείου Εσωτερικών του προγράμματος ΚΑΠ – προς καταβολή του διατροφικού επιδόματος στους κατά νόμο δικαιούχους, για το μήνα Ιούνιο του τρέχοντας έτος όπως ο ανωτέρω πίνακας.

Ο ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

 

ΤΑ ΜΕΛΗ

 

 

1. ΧΑΤΣΙΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ

ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ ΟΙΚ. ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

ΠΑΤΡΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ

 

2. ΓΙΑΝΝΑΚΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ

 

 

3. ΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ

 

 

4 ΧΑΤΖΗΖΗΣΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ

 

 

5. ΝΑΟΥΜ ΧΡΗΣΤΟΣ

 

 

6. ΨΕΥΤΟΓΚΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ