ΠΙΝΑΚΑΣ Των συζητηθέντων θεμάτων κατά την 13η/14-7-2014 συνεδρίαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Δυτικής Μακεδονίας

Αποφάσεις Περιφερειακού Συμβουλίου Ενημέρωση

Π Ι Ν Α Κ Α Σ

Των συζητηθέντων θεμάτων κατά την 13η/14-7-14 συνεδρίαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Δυτικής Μακεδονίας:

Α/Α

Θ Ε Μ Α Τ Α

Αρ. Απόφασης

Περίληψη Απόφασης

1.

Εκτός ημερήσιας διάταξης

Θέμα 1ο:Έγκριση όρων Προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας (Π.Ε.Φλώρινας) και του Φορέα Διαχείρισης Εθνικού Δρυμού Πρεσπών για την εκπόνηση του έργου «Ειδική μελέτη διαχείρισης της βόσκησης σε λιβαδικούς και δασικούς τύπους οικοτόπων στην περιοχή ευθύνης του Φορέα Διαχείρισης Εθνικού Δρυμού Πρεσπών»

173/14

Εγκρίνεται ομόφωνα η Προγραμματική Σύμβαση

2.

Θέμα 2ο :Ορισμός αντιπροσώπων της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας- Περιφερειακής Ενότητας Κοζάνης στη Γενική Συνέλευση της Δ.Υ.Π.Ρ.Α. Α.Ε.

174/14

Εγκρίνεται κατά πλειοψηφία ο ορισμός των εκπροσώπων

3.

Θέμα 3ο :‘Εγκριση τρόπου επιλογής εργοληπτικής επιχείρησης για την κατασκευή του έργου : Παράλληλα Έργα Αναδασμού Αγροκτήματος Γέρμα Β΄Φάση

175/14

Εγκρίνεται ομόφωνα ο τρόπος εκτέλεσης του έργου

4.

Θέμα 4ο:Έγκριση τρόπου εκτέλεσης διαγωνισμού έργου. ΗΛΕΚΡΟΔΟΤΗΣΗ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΚΕΦΑΛΟΒΡΥΣΟΥ ΟΙΚΙΣΜΟΥ ΠΕΥΚΟΦΥΤΟΥ.

176/14

Εγκρίνεται ομόφωνα ο τρόπος εκτέλεσης του έργου

5.

Θέμα 5ο:Έγκριση τρόπου εκτέλεσης διαγωνισμού έργου: Περίφραξη Αίθουσας Πολλαπλών Χρήσεων Κομνηνάδων

177/14

Εγκρίνεται κατά πλειοψηφία ο τρόπος εκτέλεσης του έργου

6.

Ημερήσιας διάταξης

Θέμα 1ο:Παρουσίαση του 3ου σχεδίου επιχειρησιακού προγράμματος της Π.Δ.Μ. περιόδου 2014-2020

178/14

Έγινε περουσίαση του 3ου σχεδίου επιχειρησιακού προγράμματος της Π.Δ.Μ. περιόδου 2014-2020

7.

Θέμα 2ο:11ης Αναμόρφωση Προϋπολογισμού Π.Δ.Μ.(2014)

179/14

Εγκρίνεται κατά πλειοψηφία η αναμόρφωση Προϋπολογισμού Π.Δ.Μ.(2014)

8.

Θέμα 3ο:12ης Αναμόρφωση Προϋπολογισμού Π.Δ.Μ. (2014)

180/14

Εγκρίνεται κατά πλειοψηφία η αναμόρφωση Προϋπολογισμού Π.Δ.Μ.(2014)

9.

Θέμα 4ο: Έγκριση προσαρμογής και αλλαγής της νομικής μορφής του ΚΕ.ΠΕ. σύμφωνα με τον νόμο 4071/2012.

181/14

Αναβάλλεται

για επόμενο Π.Σ.

10.

Θέμα 5ο: Έγκριση αναγκαιότητας διενέργειας διαδικασίας διεθνούς δημόσιου μειοδοτικού διαγωνισμού μεταφοράς των μαθητών, χωρικής αρμοδιότητας Περιφερειακής Ενότητας Γρεβενών, για τη σχολική περίοδο 2014-2015, σύμφωνα με την Κ.Υ.Α. 24001/11.6.2013»

182/14

Εγκρίνεται ομόφωνα η διενέργειας διαδικασίας διεθνούς δημόσιου μειοδοτικού διαγωνισμού.

11.

Θέμα 6ο:Τροποποίηση Προγράμματος Κεντρικών Αυτοτελών Πόρων (ΚΑΠ) 2014 της Περιφερειακής Ενότητας Καστοριάς

183/14

Εγκρίνεται κατά πλειοψηφία η τροποποίηση των ΚΑΠ

12.

Θέμα 7ο: Τροποποίηση Πίνακα έργων ΚΑΠ που θα χρηματοδοτηθούν από το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων (ΣΑΕΠ 041) κε 2012ΕΠ04100001

184/14

Εγκρίνεται κατά πλειοψηφία η τροποποίηση του πίνακα

13.

Θέμα 8ο:Έγκριση σύναψης και σχεδίου Προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας (Περιφερειακής Ενότητας Καστοριάς) του Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού και του Α.Π.Θ/Ειδικού Λογαριασμού Κονδυλίων και Έρευνας για το έργο «Συνέχιση ανασκαφικών εργασιών στο Λιμναίο Οικισμό 2014»

185/14

Εγκρίνεται ομόφωνα η σύναψη προγραμματικής σύμβασης

14.

Θέμα 9ο:Έγκριση τρόπου εκτέλεσης διαγωνισμού του έργου: «Συντήρηση και επισκευή πνευματικού κέντρου Πενταβρύσου».

186/14

Εγκρίνεται ομόφωνα ο τρόπος εκτέλεσης του έργου

15.

Θέμα 10ο:Έγκριση τρόπου εκτέλεσης διαγωνισμού έργου:Κατασκευή Στεγάστρου Αύλειου Χώρου Εκκλησίας Πολυάνεμου

187/14

Εγκρίνεται κατά πλειοψηφία ο τρόπος εκτέλεσης του έργου

16.

Θέμα 11ο:Έγκριση του τρόπου μίσθωσης προωθητή «Μίσθωση ενός προωθητή Δ/Θ τύπου D7 ή παρεμφερή 160 HP».

188/14

Εγκρίνεται ομόφωνα ο τρόπος μίσθωσης

17.

Θέμα 12ο:Έγκριση του τρόπου μίσθωσης διαμορφωτήρα «Μίσθωση ενός διαμορφωτήρα (ισοπεδωτής) 135 HP με μπροστινό μαχαίρι».

189/14

Εγκρίνεται ομόφωναο τρόπος μίσθωσης

18.

Θέμα 13ο:Έγκριση ένταξης, απένταξης και τροποποίησης ενταγµένων έργων στο ειδικό αναπτυξιακό πρόγραµµα (Ε.Α.Π.) ∆υτικής Μακεδονίας, στο πλαίσιο του τέλους ανάπτυξης 2007-2011.

190/14

Αναβάλλεται

για επόμενο Π.Σ.

19.

Θέμα 14ο Έγκριση Διοικητικού &

 Οικονομικού Απολογισμού Εταιρίας

Τουρισμού Δυτικής

Μακεδονίας για το έτος 2013

191/14

Εγκρίνεται ομόφωνα ο Απολογισμός

20.

Θέμα 15ο:Τοποθέτηση πωλητών λαϊκών αγορών στην λαϊκή αγορά της Κοζάνης (Αριστοτέλους)

192/14

Αποσύρεται

Κοζάνη 15/7/2014

Ο Πρόεδρος του Π.Σ.

Γεώργιος Παπαδόπουλος