28η Πρόσκληση σε συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας 2014

Ενημέρωση Προσκλήσεις Οικονομικής Επιτροπής

Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας, έχοντας υπόψη:

α) Τις διατάξεις του άρθρου 175,176 (όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 5 του Ν. 4071/2012) και 177 του Νόμου 3852/10

β) Την αριθμ.2/13 απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Δυτικής Μακεδονίας.

γ) Την ανάγκη συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής, στο κτίριο της Περιφερειακής Ενότητας Κοζάνης (2ος όροφος, γραφείο Οικονομικής Επιτροπής)

ΚΑΛΕΙ

Τους Περιφερειακούς Συμβούλους, μέλη της Οικονομικής Επιτροπής

 1. Πάτρα Βασίλειο
 2. Χάτσιο Ιωάννη
 3. Γιαννάκη Βασίλειο
 4. Μητροπούλου Κωνσταντίνα
 5. Χατζηζήση Αλέξανδρο
 6. Κούτσιανο Βασίλειο
 7. Ψευτογκά Δημήτριο
 8. Θεοδωρίδη Παναγιώτη

Σε συνεδρίαση την Τρίτη 22/7/2014 και ώρα 10:00στο κτίριο της Περιφερειακής Ενότητας Κοζάνης (2ος όροφος, γραφείο Οικονομικής Επιτροπής), με θέματα:

 1. Έγκριση πρακτικού προηγούμενης συνεδρίασης
 2. Έγκριση της παράτασης προθεσμίας περαίωσης του έργου: 2012 ΕΠ00580070 «Αποκατάσταση και σταθεροποίηση κατολίσθησης από τη Χ.Θ. 113+000 έως τη Χ.Θ. 113+200 στην Ε.Ο. Κοζάνης – Ιωαννίνων» Π.Δ.Μ.
 3. Έγκριση όρων διακήρυξης και δημοπράτησης για το έργο: «Εξωραϊσμός μνημείου – πλακοστρώσεις στο Τ.Κ. Ροδώνα» προϋπολογισμού δαπάνης 5.000,00€ Π.Ε. Φλώρινας
 4. Συγκρότηση επιτροπής διαγωνισμού δημοπράτησης του έργου: «Εξωραϊσμός μνημείου – πλακοστρώσεις στο Τ.Κ. Ροδώνα» Π.Ε. Φλώρινας
 5. Έγκριση όρων διακήρυξης και δημοπράτησης για το έργο: «Εκσυγχρονισμός βοηθητικών εγκαταστάσεων γηπέδου Τ.Κ. Ιτιάς» προϋπολογισμού δαπάνης 15.000,00€ Π.Ε. Φλώρινας
 6. Συγκρότηση επιτροπής διαγωνισμού δημοπράτησης του έργου: «Εκσυγχρονισμός βοηθητικών εγκαταστάσεων γηπέδου Τ.Κ. Ιτιάς» Π.Ε. Φλώρινας
 7. Έγκριση των όρων διακήρυξης και δημοπράτηση του έργου: «Τοιχία Γέφυρας Αγίας Άννας», προϋπολογισμού 30.000,00€ Π.Ε. Καστοριάς
 8. Έγκριση επιτροπής διαγωνισμού του έργου: «Τοιχία Γέφυρας Αγίας Άννας», Π.Ε. Καστοριάς
 9. Έγκριση παράτασης του έργου: «Ολοκλήρωση Γέφυρας Νεστορίου με τις προσβάσεις» Π.Ε. Καστοριάς
 10. Έγκριση του αποτελέσματος της δημοπράσιας του έργου: «Σήμανση οδικού δικτύου 2014», προϋπολογισμού 250.000,00€ συμπεριλαμβανομένου και του Φ.Π.Α. από πιστώσεις του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων ΣΑΕΠ 041 του έτους 2014 Π.Ε. Γρεβενών
 11. Έγκριση του πρακτικού πρόχειρου διαγωνισμού με κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή, για την προμήθεια λιπαντικών για τις ανάγκες του τμήματος Τεχνικού Εξοπλισμού της Δ/νσης Τεχνικών Έργων της Περιφερειακής Ενότητας Κοζάνης
 12. Έγκριση του πρακτικού πρόχειρου διαγωνισμού με κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή, για την προμήθεια δύο (2) εκτυπωτικών μηχανημάτων, δύο (2) Η/Υ και δύο οθόνων για τις ανάγκες των τμημάτων της Δ/νσης Αγροτικής Οικονομίας
 13. Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης ποσού 15.498,00€ για την προμήθεια πενήντα (50) τόνων ψυχρού ασφαλτομίγματος για τις ανάγκες για τις ανάγκες συντήρησης του Οδικού Δικτύου αρμοδιότητας Περιφερειακής Ενότητας Κοζάνης, καθώς και έγκρισης της διενέργειας του διαγωνισμού με τη διαδικασία της πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος και τη προσκόμιση τριών (3) τουλάχιστον οικονομικών προσφορών
 14. Έγκριση της απευθείας ανάθεσης της υπηρεσίας «Καθαρισμός Διοικητηρίου Γρεβενών»
 15. Έγκριση του πρακτικού του δημόσιου ανοικτού μειοδοτικού διαγωνισμού «Προμήθεια υγρών καυσίμων για την κάλυψη των αναγκών της Περιφερειακής Ενότητας Γρεβενών περιόδου 2014-2015»
 16. Έγκριση του αριθμ. 8 πρακτικού της επιτροπής διενέργειας πρόχειρου διαγωνισμού για την ανάδειξη προμηθευτή «Διαφόρων ηλεκτρολογικών υλικών», για τις ανάγκες των κτιρίων της Π.Ε. Φλώρινας για το έτος 2014, προκειμένου να γίνει η κατακύρωση του αποτελέσματος του διαγωνισμού
 17. Έγκριση του αριθμ. 9 πρακτικού της επιτροπής διενέργειας πρόχειρου διαγωνισμού για την ανάδειξη προμηθευτή «Συντήρηση και επισκευή των ηλεκτρολογικών εγκαταστάσεων», για τις ανάγκες των κτιρίων της Π.Ε. Φλώρινας για το έτος 2014, προκειμένου να γίνει η κατακύρωση του αποτελέσματος του διαγωνισμού
 18. Έγκριση του αριθμ. 10 πρακτικού της επιτροπής διενέργειας πρόχειρου διαγωνισμού για την ανάδειξη προμηθευτή «Ειδών καθαριότητας», για τις ανάγκες των κτιρίων της Π.Ε. Φλώρινας για το έτος 2014, προκειμένου να γίνει η κατακύρωση του αποτελέσματος του διαγωνισμού
 19. Έγκριση παραχώρησης 1ου ορόφου του κτιρίου επί της οδού Μ. Αλεξάνδρου και Ναούσης, κυριότητας της Περιφερειακής Ενότητας Φλώρινας στην Εθνική οργάνωση Μακεδονομάχων Ν. Φλώρινας « Ο Παύλος Μελάς»
 20. Έγκριση δαπανών Π.Δ.Μ.
 21. Έγκριση συμμετοχής της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας στην έκδοση του οδηγού των τοπικών παραδοσιακών προϊόντων και έγκριση της δαπάνης
 22. Έγκριση δαπανών Π.Ε. Κοζάνης
 23. Έγκριση δαπάνης ενόψει συνδιοργάνωσης εκδήλωσης με τον Πολιτιστικό Σύλλογο Πενταβρύσου «ο Πόντος» Π.Ε. Καστοριάς
 24. Έγκριση δαπάνης ενόψει συνδιοργάνωσης εκδήλωσης με τον Πολιτιστικό Σύλλογο Κεφαλαρίου η «Αγία Παρασκευή» Π.Ε. Καστοριάς
 25. Έγκριση δαπανών Π.Ε. Καστοριάς
 26. Έγκριση δαπανών Π.Ε. Καστοριάς
 27. Έγκριση δαπανών Π.Δ.Μ.-Π.Ε. Φλώρινας
 28. Έγκριση πληρωμής δαπανών έργων Π.Ε. Γρεβενών
 29. Έγκριση πληρωμής δαπανών Π.Ε. Γρεβενών
 30. Έγκριση ορισμού υπολόγου και έκδοσης χρηματικού εντάλματος προπληρωμής (ΧΕΠ) Π.Ε. Γρεβενών
 31. Ορισμός Δικηγόρου για δικαστική εκπροσώπηση της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας – Π.Ε. Κοζάνης

Σημ.: Τα τακτικά μέλη παρακαλούνται να ενημερώσουν εγκαίρως τη γραμματεία σε περίπτωση κωλύματος συμμετοχής τους (τηλ.2461351568)

Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής Π.Δ.Μ.

Γεώργιος K. Δακής

Περιφερειάρχης Δυτικής Μακεδονίας

Κοινοποίηση:

 1. Αντιπεριφερειάρχες.
 2. Επικεφαλείς Αντιπολίτευσης
 3. Εκτελεστικός Γραμματέας
 4. Προϊστάμενοι Γενικών Διευθύνσεων
 5. a. Διεύθυνση Οικονομικών

       b. Δ/νση Διοικητικού – Οικονομικού Π.Ε. Γρεβενών

       c. Δ/νση Διοικητικού – Οικονομικού Π.Ε. Καστοριάς

       d. Δ/νση Διοικητικού – Οικονομικού Π.Ε. Φλώρινας

6. Δ/νση Τεχνικών Έργων

       b. Δ/νση Τεχνικών Έργων Π.Ε. Κοζάνης

       c. Δ/νση Τεχνικών Έργων Π.Ε Γρεβενών

       d. Δ/νση Τεχνικών Έργων Π.Ε. Καστοριάς

       e. Δ/νση Τεχνικών Έργων Π.Ε. Φλώρινας

7. Διεύθυνση Αναπτυξιακού Προγραμματισμού

8. Μ.Μ.Ε.