Απόφαση 1235/14

Αποφάσεις Οικονομικής Επιτροπής Χωρίς ΑΔΑ Ενημέρωση

ΠΡΑΚΤΙΚΟ 27ης ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

Στην Κοζάνη σήμερα 15-07-2014, ημέρα Τρίτη και ώρα 10:00, στο Γραφείο της Οικονομικής Επιτροπής στο κτίριο της Περιφερειακής Ενότητας Κοζάνης, σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 175,176 (όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 5 του Ν. 4071/2012) και 177 του Ν. 3852/10 και ύστερα από την αριθμ. 2436/10-07-2014 πρόσκληση του Προέδρου της Οικονομικής Επιτροπής συγκεντρώθηκαν οι:

ΠΑΤΡΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ

ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΧΑΤΣΙΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ

ΜΕΛΟΣ

ΓΙΑΝΝΑΚΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ

ΜΕΛΟΣ

ΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ

ΜΕΛΟΣ

ΧΑΤΖΗΖΗΣΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ

ΜΕΛΟΣ

ΚΟΥΤΣΙΑΝΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ

ΜΕΛΟΣ

ΨΕΥΤΟΓΚΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ

ΜΕΛΟΣ

όλοι μέλη της Οικονομικής Επιτροπής που συγκροτήθηκε με την αριθμ. 2/13 απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου και την αριθμ. 1/13 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής. Διαπιστώθηκε νόμιμη απαρτία, δεδομένου, ότι βρέθηκαν παρόντα, αν και κλήθηκαν νομίμως, επτά από τα εννέα μέλη. Απών ήταν ο κ. Θεοδωρίδης Παναγιώτης. Χρέη Προέδρου της Οικονομικής Επιτροπής άσκησε ο Αντιπρόεδρος αυτής λόγω απουσίας του Προέδρου.

Στη συνεδρίαση παρέστησαν ο κ. Αναγνώστου Κων/νος, Αν. Δ/ντης της Δ/νσης Τεχνικών Έργων (έδρα) της Π.Δ.Μ., ο κ. Κατσιαμάκας Χαρίσιος Προϊστάμενος του τμήματος Ταμειακής Υπηρεσίας, ο κ. Τσορμπατζίδης Θεολόγος, Δ/ντής της Δ/νσης Οικονομικού (έδρα) της Π.Δ.Μ., ο κ. Γιαννόπουλος Ηλίας υπάλληλος της Δ/νσης Τεχνικών Έργων (έδρα) και η γραμματέας της Οικονομικής Επιτροπής κα Άννα Ράπτη.

7ο ΘΕΜΑ ΕΚΤΟΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

Απόφαση 1235/14

ΕΓΚΡΙΣΗ ΑΠΟΔΟΧΗΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΝΟΜΗΣ ΣΤΙΣ Π.Ε. ΠΟΣΟΥ 394.195,82€ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΚΑΠ – ΩΣ ΤΑΚΤΙΚΗ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ ΕΤΟΥΣ 2014 ΠΡΟΣ ΚΑΛΥΨΗ ΔΑΠΑΝΩΝ

Ο Αντιπρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής κ. Βασίλειος Πάτρας, έθεσε υπόψη της Επιτροπής το υπ΄ αριθμ. 71435/4576/14-07-2014 έγγραφο της Δ/νσης Οικονομικού της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας, με το οποίο ζητείται η έγκριση αποδοχής και κατανομής ποσού 394.195,82€, σύμφωνα με το υπ’ αριθμ. 26307/14-7-2014 έγγραφο του Υπουργείου Εσωτερικών του προγράμματος ΚΑΠ – ως τακτική επιχορήγηση έτους 2014 προς κάλυψη δαπανών καθώς και για την καταβολή αντιμισθίας στα αιρετά όργανα, όπως ο παρακάτω πίνακας:

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΕΣ ΕΝΟΤΗΤΕΣ

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΑ

ΓΡΕΒΕΝΑ

48.800,00€

ΚΑΣΤΟΡΙΑ

50.510,00€

ΚΟΖΑΝΗ

99.800,00€

ΦΛΩΡΙΝΑ

53.000,00€

ΕΔΡΑ

107.948,10€

ΑΝΤΙΜΙΣΘΙΑ ΑΙΡΕΤΩΝ

34.137,72€

ΣΥΝΟΛΟ

394.195,82€

Ο Αντιπρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής έδωσε το λόγο στα μέλη της Επιτροπής προκειμένου να αποφασιστεί το κατεπείγον του θέματος. Αφού διαπίστωσε την ομόφωνη αποδοχή ότι το θέμα είναι κατεπείγον, πρότεινε την έγκριση αποδοχής και κατανομής του ποσού.

Η Οικονομική Επιτροπή ύστερα από διαλογική συζήτηση

Αποφασίζει

Ομόφωνα την έγκριση αποδοχής και κατανομής στις Περιφερειακές Ενότητες ποσού 394.195,82€, σύμφωνα με το υπ’ αριθμ. 26307/14-7-2014 έγγραφο του Υπουργείου Εσωτερικών του προγράμματος ΚΑΠ – ως τακτική επιχορήγηση έτους 2014 προς κάλυψη δαπανών καθώς και για την καταβολή αντιμισθίας στα αιρετά όργανα, όπως ο παραπάνω πίνακας.

Ο ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

 

ΤΑ ΜΕΛΗ

 

 

1. ΧΑΤΣΙΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ

ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ ΟΙΚ. ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

ΠΑΤΡΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ

 

2. ΓΙΑΝΝΑΚΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ

 

 

3. ΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ

 

 

4 ΧΑΤΖΗΖΗΣΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ

 

 

5. ΚΟΥΤΣΙΑΝΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ Â 

 

 

6. ΨΕΥΤΟΓΚΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ