Απόφαση 1009/14

Αποφάσεις Οικονομικής Επιτροπής Χωρίς ΑΔΑ Ενημέρωση

ΠΡΑΚΤΙΚΟ 23ης ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

Στην Κοζάνη σήμερα 17-06-2014, ημέρα Τρίτη και ώρα 10:00, στο Γραφείο της Οικονομικής Επιτροπής στο κτίριο της Περιφερειακής Ενότητας Κοζάνης, σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 175,176 (όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 5 του Ν. 4071/2012) και 177 του Ν. 3852/10 και ύστερα από την αριθμ. 2013/12-06-2014 πρόσκληση του Προέδρου της Οικονομικής Επιτροπής συγκεντρώθηκαν οι:

ΠΑΤΡΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ

ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΧΑΤΣΙΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ

ΜΕΛΟΣ

ΓΙΑΝΝΑΚΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ

ΜΕΛΟΣ

ΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ

ΜΕΛΟΣ

ΧΑΤΖΗΖΗΣΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ

ΜΕΛΟΣ

ΚΟΥΤΣΙΑΝΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ

ΜΕΛΟΣ

ΨΕΥΤΟΓΚΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ

ΜΕΛΟΣ

ΘΕΟΔΩΡΙΔΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ

ΜΕΛΟΣ

όλοι μέλη της Οικονομικής Επιτροπής που συγκροτήθηκε με την αριθμ. 2/13 απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου και την αριθμ. 1/13 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής. Διαπιστώθηκε νόμιμη απαρτία, δεδομένου, ότι βρέθηκαν παρόντα, αν και κλήθηκαν νομίμως, οκτώ από τα εννέα μέλη. Χρέη Προέδρου της Οικονομικής Επιτροπής άσκησε ο Αντιπρόεδρος αυτής λόγω απουσίας του Προέδρου.

Στη συνεδρίαση παρέστησαν ο κ. Σαββόπουλος Δημήτριος, Αντιπεριφερειάρχης Περιφερειακής Ενότητας Καστοριάς, η κα Κοντογούνη Ιωάννα, Προϊσταμένη Γενικής Δ/νσης Περιφερειακής Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής, ο κ. Χατζηαποστόλου Βασίλειος, Προϊστάμενος Γενικής Δ/νσης Μεταφορών και Επικοινωνιών, η κα Καλπάκη Βάϊα, Προϊσταμένη του τμήματος Προϋπολογισμού και Λογιστικής Διαχείρισης, ο κ. Κατσιαμάκας Χαρίσιος Προϊστάμενος του τμήματος Ταμειακής Υπηρεσίας, ο κ. Τσορμπατζίδης Θεολόγος, Δ/ντής της Δ/νσης Οικονομικού (έδρα) της Π.Δ.Μ. και η γραμματέας της Οικονομικής Επιτροπής κα Άννα Ράπτη.

16ο ΘΕΜΑ ΕΚΤΟΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

Απόφαση 1009/14

ΕΓΚΡΙΣΗ ΑΠΟΔΟΧΗΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΝΟΜΗΣ ΣΤΙΣ Π.Ε. ΠΟΣΟΥ 170.000,00€ ΩΣ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΛΟΓΙΚΗ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ ΤΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ, ΟΙ ΟΠΟΙΟΙ ΘΑ ΑΠΑΣΧΟΛΗΘΟΥΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΚΑΙ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑ: ΤΩΝ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΕΚΛΟΓΩΝ ΤΗΣ 18ης ΜΑΙΟΥ 2014 ΚΑΙ ΤΩΝ ΕΚΛΟΓΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΤΩΝ ΜΕΛΩΝ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΙΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ 25ης ΜΑΙΟΥ 2014

Ο Αντιπρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής κ. Βασίλειος Πάτρας, έθεσε υπόψη της Επιτροπής το υπ΄ αριθμ. 59391/3854/13-06-2014 έγγραφο της Δ/νσης Οικονομικού της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας, με το οποίο ζητείται η έγκριση αποδοχής και κατανομής ποσού 170.000,00 € , σύμφωνα με το υπ’ αριθμ. 32881/749/28-5-2014 έγγραφο της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Ηπείρου – Δυτικής Μακεδονίας ως επιχορήγηση για την εκλογική αποζημίωση των υπαλλήλων της, οι οποίοι απασχολήθηκαν για την προπαρασκευή και διενέργεια των αυτοδιοικητικών εκλογών της 18ης Μαΐου 2014 και των εκλογών για την ανάδειξη των μελών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 25ης Μαΐου 2014, ως ο παρακάτω πίνακας:

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΕΣ ΕΝΟΤΗΤΕΣ

ΠΟΣΟ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗΣ

ΓΡΕΒΕΝΩΝ

26.000,00

ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ

30.000,00

ΚΟΖΑΝΗΣ

74.000,00

ΦΛΩΡΙΝΑΣ

40.000,00

ΣΥΝΟΛΟ

170.000,00

Ο Αντιπρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής έδωσε το λόγο στα μέλη της Επιτροπής προκειμένου να αποφασιστεί το κατεπείγον του θέματος. Αφού διαπίστωσε την ομόφωνη αποδοχή ότι το θέμα είναι κατεπείγον, πρότεινε την έγκριση της αποδοχής και κατανομής του ποσού.

Η Οικονομική Επιτροπή ύστερα από διαλογική συζήτηση

Αποφασίζει

Ομόφωνα την έγκριση αποδοχής και κατανομής στις Περιφερειακές Ενότητας, ποσού 170.000,00 €, σύμφωνα με το υπ’ αριθμ. 32881/749/28-5-2014 έγγραφο της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Ηπείρου – Δυτικής Μακεδονίας ως επιχορήγηση για την εκλογική αποζημίωση των υπαλλήλων της, οι οποίοι απασχολήθηκαν για την προπαρασκευή και διενέργεια των αυτοδιοικητικών εκλογών της 18ης Μαΐου 2014 και των εκλογών για την ανάδειξη των μελών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 25ης Μαΐου 2014 ως ο ανωτέρω πίνακας.

Ο ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

 

ΤΑ ΜΕΛΗ

 

 

1. ΧΑΤΣΙΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ

ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ ΟΙΚ. ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

ΠΑΤΡΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ

 

2. ΓΙΑΝΝΑΚΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ

 

 

3. ΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ

 

 

4 ΧΑΤΖΗΖΗΣΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ

 

 

5. ΚΟΥΤΣΙΑΝΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ

 

 

6. ΨΕΥΤΟΓΚΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ

 

 

7. ΘΕΟΔΩΡΙΔΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ