Περίληψη διακήρυξης για προμήθεια αναλωσίμων Η/Υ, Φωτοαν/κών, φαξ & γραφικής ύλης για Π.Ε.Φλώρινας

Διακηρύξεις - Διαγωνισμοί Ενημέρωση

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΡΙΘ. 5/2014

Η Π.Ε Φλώρινας ύστερα από την με αριθμ. 955 / 10 – 6 – 2014 απόφαση της Οικονομικής Π.Δ.Μ περί έγκρισης διενέργειας Πρόχειρου Μειοδοτικού Διαγωνισμού, με κλειστές προσφορές για την προμήθεια «Αναλώσιμων Υλικών Η/Υ, Φωτοαντιγραφικών και Φαξ και Γραφικής Ύλης» για τις ανάγκες των υπηρεσιών της Περιφερειακής Ενότητας Φλώρινας για το έτος 2014. Ο προϋπολογισμός είναι 73.800,00 € συμπεριλαμβανομένου και του ΦΠΑ ήτοι για:

α) Αναλώσιμων Υλικών Η/Υ, φωτοαντιγραφικών, φαξ προϋπολογισμού 43.800,00 € με ΦΠΑ.

β) Γραφικής Ύλης προϋπολογισμού 30.000,00 € με Φ.Π.Α.

Η ημερομηνία λήξης υποβολής των αιτήσεων και διεξαγωγής του διαγωνισμού είναι στις 23 – 7 – 2014 ημέρα Τετάρτη και ώρα 09:00 π.μ.

Η εγγύηση συμμετοχής αντιστοιχεί σε ποσοστό πέντε (5%) τοις εκατό κατά περίπτωση. Οι προσφορές ισχύουν και δεσμεύουν τους διαγωνιζομένους για 120 ημέρες από την επομένη της ημέρας διενέργειας του διαγωνισμού. Η δαπάνη θα βαρύνει τις πιστώσεις του προϋπολογισμού της Π.Ε Φλώρινας.

Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στη Δ/νση Διοικητικού – Οικονομικού Π.Ε Φλώρινας – Τμήμα Προμηθειών (τηλ. 23850 54-504 κ. Χρήστο Κωνσταντινίδη) κάθε εργάσιμη μέρα και ώρα.

Ο ΑΝΤΙΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ

ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΗΛΙΑΔΗΣ