ΠΙΝΑΚΑΣ Των συζητηθέντων θεμάτων κατά την 11η/23-6-2014 συνεδρίαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Δυτικής Μακεδονίας

Αποφάσεις Περιφερειακού Συμβουλίου Ενημέρωση

Π Ι Ν Α Κ Α Σ

Των συζητηθέντων θεμάτων κατά την 11η/23-6-14 συνεδρίαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Δυτικής Μακεδονίας:

Α/Α

Θ Ε Μ Α Τ Α

Αρ. Απόφασης

Περίληψη Απόφασης

1.

Εκτός ημερήσιας διάταξης

Θέμα 1ο: Έγκριση σύναψης και σχεδίου Προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας (Περιφερειακής Ενότητας Καστοριάς) και του Δήμου Νεστορίου, που αφορά το έργο «Κατασκευή Στεγάστρου Αυλειου Χώρου Εκκλησίας Πολυάνεμου».

138/14

Εγκρίνεται κατά πλειοψηφία η σύναψη Προγραμματικής Σύμβασης

2.

Θέμα 2ο : Παράταση της διάρκειας της προγραμματικής σύμβασης με θέμα: «Εκ των προτέρων/ενδιάμεση & εκ των υστέρων αξιολόγηση ΕΑΠ 2007 – 2011»

139/14

Εγκρίνεται ομόφωνα η παράταση της διάρκειας της Προγραμματικής.

3.

Θέμα 3ο : Εισήγηση για χαρακτηρισμό νέου οδικού τμήματος ως τμήμα του πρωτεύοντος επαρχιακού δικτύου Π.Ε. Καστοριάς.

140/14

Εγκρίνεται ομόφωνα ο χαρακτηρισμός του νέου οδικού τμήματος.

4.

Θέμα 4ο:Aποχαρακτηρισμός οδικού τμήματος του πρωτεύοντος επαρχιακού δικτύου Π.Ε. Καστοριάς

141/14

Εγκρίνεται ομόφωνα ο αποχαρακτηρισμός οδικού τμήματος

5.

Θέμα 5ο: Ενταξη υποέργων στο προγραμμα Αντιπλημμυρικά έργα Ν. Φλώρινας -Κ.Ε.: 2005ΕΠ04100004

142/14

Εγκρίνεται ομόφωνα η ένταξη των έργων

6.

Θέμα 6ο:Χρηματοδότηση Έργων από τους πόρους του ΤΕΟ για το έτος 2014 της Περιφερειακής Ενότητας Καστοριάς

143/14

Εγκρίνεται ομόφωνα η χρηματοδότηση Έργων από τους πόρους του ΤΕΟ

7.

Θέμα 7ο:Ορισμός εκπροσώπου της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας στο Διοικητικό Συμβούλιο «Διαχειριστικής ΒΙ.ΠΑ. Καστοριάς»

144/14

Εγκρίνεται ομόφωνα ο ορισμός εκπροσώπου της Π.Δ.Μ.

8.

Θέμα 8ο:Τροποποίηση του τρίτου μέλους της Κοινής Επιτροπής Παρακολούθησης της Προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας (Περιφερειακής Ενότητας Καστοριάς) και του Γενικού Νοσοκομείου Καστοριάς για την υλοποίηση του έργου «Αναμόρφωση Μαιευτικής Κλινικής και τμήματος επειγόντων περιστατικών Γ.Ν. Καστοριάς»

145/14

Εγκρίνεται ομόφωνα η τροποποίηση του μέλους της Επιτροπής Παρακολούθησης της προγραμματικής

9.

Θέμα 9ο:Ψήφισμα Λαϊκής Συσπείρωσης Σχετικό με την Αξιολόγηση.

146/14

Δεν εγκρίνεται

10.

Θέμα 10ο:Λήψη απόφασης σχετικά με την αξιολόγηση σύμφωνα με το ν. 4250/2014

147/14

Εγκρίνεται κατά πλειοψηφία η εισήγηση

11.

Ημερήσιας διάταξης

Έγκριση Απολογισμού της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας Οικονομικού Έτους 2013

148/14

Εγκρίνεται κατά πλειοψηφία ο απολογισμός της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας Οικονομικού Έτους 2013

12.

Θέμα 2ο:Άνοιγμα Τραπεζικού Λογαριασμού

149/14

Εγκρίνεται ομόφωνα το άνοιγμα Τραπεζικού λογαριασμού.

13.

Θέμα 3ο:Ορισμός εκπροσώπων (ενός τακτικού και ενός αναπληρωματικού) της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας-Π.Ε. Κοζάνης για την τακτική Γενική Συνέλευση ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ Α.Ε. – ΑΝΚΟ,

150/14

Εγκρίνεται κατά πλειοψηφία ο ορισμός εκπροσώπων στην ΑΝΚΟ

14.

Θέμα 4ο:Έγκριση προγραμματικής σύμβασης για την προετοιμασία πλήρους φακέλου σχετικά με την υποβολή πρότασης στα πλαίσια του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (Ε.Ο.Χ.) / Ε.Ζ.Ε.Σ. για την περιοχή της Περιφερειακής Ενότητας Γρεβενών.

151/14

Εγκρίνεται κατά πλειοψηφία η σύναψη Προγραμματικής Σύμβασης

15.

Θέμα 5ο:Τροποποίηση Πίνακα έργων που θα χρηματοδοτηθούν από το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων (ΣΑΕΠ 041) κε. 2008ΕΠ04100000

152/14

Εγκρίνεται ομόφωνα η τροποποίηση του Πίνακα έργων

16.

Θέμα 6ο:Τροποποίηση Πίνακα έργων ΚΑΠ που θα χρηματοδοτηθούν από το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων (ΣΑΕΠ 041) κε 2012ΕΠ04100001

153/14

Εγκρίνεται κατά πλειοψηφία η τροποποίηση του Πίνακα έργων

17.

Θέμα 7ο:Τροποποίηση Προγράμματος Κεντρικών Αυτοτελών Πόρων (ΚΑΠ) 2014 της Περιφερειακής Ενότητας Καστοριάς

154/14

Εγκρίνεται κατά πλειοψηφία η τροποποίηση των ΚΑΠ

18.

Θέμα 8ο:Έγκριση σύναψης και σχεδίου Προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας (Περιφερειακής Ενότητας Καστοριάς) και του Δήμου Καστοριάς για την υλοποίηση του έργου «Εργασίες διαρρύθμισης του 1ου Γυμνασίου για μεταστέγαση του 1ου Δημοτικού Καστοριάς»

155/14

Εγκρίνεται ομόφωνα η σύναψη Προγραμματικής Σύμβασης

19.

Θέμα 9ο:Έγκριση σύναψης και σχεδίου Προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας (Περιφερειακής Ενότητας Καστοριάς) και του Δήμου Νεστορίου για την υλοποίηση του έργου «Περίφραξη εκκλησίας Κομνηνάδων»

156/14

Εγκρίνεται ομόφωνα η σύναψη Προγραμματικής Σύμβασης

20.

Θέμα10ο:Έγκριση τρόπου εκτέλεσης διαγωνισμού έργoυ. ΤΟΙΧΙΑ ΓΕΦΥΡΑΣ ΑΓΙΑΣ ΆΝΝΑΣ

157/14

Εγκρίνεται ομόφωνα ο τρόπος εκτέλεσης έργων

21.

Θέμα 11ο:Έγκριση τρόπου εκτέλεσης διαγωνισμού του έργου : «Συντήρηση Ε.Ο. Δικτύου Π.Ε. Καστοριάς (Β΄ Φάση)».

158/14

Εγκρίνεται ομόφωνα ο τρόπος εκτέλεσης έργων

22.

Θέμα 12ο:Ορισμός εκπροσώπων (ενός τακτικού και ενός αναπληρωματικού) της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας-Π.Ε. Καστοριάς για την τακτική Γενική Συνέλευση της ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗΣ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ Α.Ε. Ο.Τ.Α .

159/14

Εγκρίνεται κατά πλειοψηφία ο ορισμός εκπροσώπων στην ΑΝΚΑΣ

23.

Θέμα 13ο:Τρόπος εκτέλεσης του έργου: «ΟΔΙΚΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΔΙΚΤΥΟΥ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ Π.Ε. ΓΡΕΒΕΝΩΝ» προϋπολογισμού 2.540.000,00€ που έχει ενταχθεί με την αρ. πρωτ. 1830/14-04-2014 Απόφαση της Ενδιάμεσης Διαχειριστικής Αρχής Π.Δ.Μ. με κωδικό MIS453374 στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Μακεδονία – Θράκη».

160/14

Εγκρίνεται ομόφωνα ο τρόπος εκτέλεσης έργων ο τρόπος εκτέλεσης έργων

24.

Θέμα 14ο:Εξουσιοδότηση του κ. Περιφερειάρχη για τον ορισμό εκπροσώπων της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας ως μέλη της Κοινής Επιτροπής Παρακολούθησης του έργου «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΟΔΟΥ ΣΥΔΕΝΔΡΟΥ ΜΕ ΕΠΑΡΧΙΑΚΗ ΟΔΟ ΓΡΕΒΕΝΩΝ – ΔΑΣΥΛΛΙΟΥ»

161/14

Εγκρίνεται ομόφωνα η εξουσιοδότηση για τον ορισμό εκπροσώπων

25.

Θέμα 15ο:Ορισμός εκπροσώπων (ενός τακτικού και ενός αναπληρωματικού) της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας – Π.Ε. Γρεβενών για την τακτική Γενική Συνέλευση της Αναπτυξιακής Ανώνυμης Εταιρείας ΟΤΑ – «ΑνΓρε» Α.Ε..

162/14

Εγκρίνεται κατά πλειοψηφία ο ορισμός εκπροσώπων στην ΑΝΓΡΕ

26.

Θέμα 16ο:Έγκριση 3ης τροποποίησης του Αναλυτικού Πίνακα Έργων της Περιφερειακής Ενότητας Κοζάνης, εγκεκριμένων από το πρόγραμμα των Κεντρικών Αυτοτελών Πόρων (Κ.Α.Π.) 2012-2013 που θα χρηματοδοτηθούν από το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων (ΣΑΕΠ 041).

163/14

Εγκρίνεται κατά πλειοψηφία η τροποποίηση των ΚΑΠ

27.

Θέμα 17ο:Έγκριση 1ης τροποποίησης προγράμματος Κεντρικών Αυτοτελών Πόρων 2014 της Περιφερειακής Ενότητας Κοζάνης.

164/14

Εγκρίνεται κατά πλειοψηφία η τροποποίηση των ΚΑΠ

28.

Θέμα 18ο: Οικονομικός απολογισμός Ωδείου Φλώρινας, Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας, έτους 2013.

165/14

Εγκρίνεται κατά πλειοψηφία ο απολογισμός Ωδείου Φλώρινας

29.

Θέμα 19ο:Tροποποίηση 1η του πίνακα ενταγμένων υποέργων στο έργο ΣΤΟΙΧΕΙΩΔΗ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΑΠΟΧΙΟΝΙΣΜΟΣ ΟΔ. ΔΙΚΤΥΟΥ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ – Κ.Ε.. 2008ΕΠ04100000

166/14

Εγκρίνεται ομόφωνα η τροποποίηση του πίνακα των έργων

30.

Θέμα 20ο:Κατάρτιση (Τροπ.2) του Προγράμματος Κεντρικών Αυτοτελών Πόρων (ΚΑΠ 2014) της Περιφερειακής Ενότητας ΦΛΩΡΙΝΑΣ

167/14

Εγκρίνεται κατά πλειοψηφία η κατάρτιση του Προγράμματος των ΚΑΠ

31.

Θέμα 21ο:Τροποποίηση του Προγράμματος Έργων ΚΑΠ που θα χρηματοδοτηθούν από το ΠΔΕ (ΣΑΕΠ 041) Περιφερειακής Ενότητας ΦΛΩΡΙΝΑΣ

168/14

Εγκρίνεται κατά πλειοψηφία η κατάρτιση του Προγράμματος των ΚΑΠ

32.

Θέμα 22ο:Τροποποίηση 1η του Προγράμματος Έργων χρηματοδοτούμενων από ταμειακά υπόλοιπα παρελθόντων ετών της Π.Ε. ΦΛΩΡΙΝΑΣ

169/14

Εγκρίνεται ομόφωνα η τροποποίηση του προγράμματος των έργων

33.

Θέμα 23ο:Τροποποίηση 1η του Προγράμματος Έργων χρηματοδοτούμενων από ‘ΕΣΟΔΑ ΤΟΥ Τ.Ε.Ο. ΓΙΑ ΤΗΝ Π.Ε. ΦΛΩΡΙΝΑΣ’

170/14

Εγκρίνεται ομόφωνα η τροποποίηση του προγράμματος των έργων

34.

Θέμα 24ο:Ορισμός εκπροσώπων (ενός τακτικού και ενός αναπληρωματικού) της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας-Π.Ε. Φλώρινας για την τακτική Γενική Συνέλευση της Αναπτυξιακής Ανώνυμης Εταιρείας ΟΤΑ – «ΑΝΦΛΩ» Α.Ε..

171/14

Εγκρίνεται κατά πλειοψηφία ο ορισμός εκπροσώπων στην ΑΝΦΛΩ

Κοζάνη 24/6/2014

Ο Πρόεδρος του Π.Σ.

Γεώργιος Παπαδόπουλος