ΑΝΟΙΧΤΗ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ ΓΙΑ ΤΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

Δελτία Τύπου Ενημέρωση

Ο Αναπτυξιακός Σχεδιασμός της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας διαπνέεται από το όραμα για μια: “Βιώσιμη Ανάπτυξη με Κοινωνική Συνοχή και τον Πολίτη στο Προσκήνιο” .

Η στρατηγική για την επίτευξη του οράματος αποτελεί ένα συνεκτικό σύνολο στόχων και πολιτικών και διατυπώνεται μέσω ενός συστήματος Αξόνων, Μέτρων και Στόχων με αντικείμενο:

– Την ανάπτυξη της περιοχής σε οικονομικό επίπεδο με έμφαση στην αγροτική ανάπτυξη και τον τουρισμό καθώς και σε κοινωνικό επίπεδο.

– Τη βελτίωση της εσωτερικής οργάνωσης και την αναβάθμιση της διοικητικής ικανότητας των υπηρεσιών της Περιφέρειας.

– Την παροχή ικανοποιητικού επιπέδου υπηρεσιών προς τον πολίτη.

– Τη βελτίωση των οικονομικών της.

 

Μετά την εκπόνηση του Κειμένου Αναφοράς, ο Στρατηγικός Σχεδιασμός τίθεται σε Ανοιχτή Διαβούλευση.

Στο πλαίσιο της ανοιχτής διαβούλευσης πολίτες και φορείς καλούνται να συμμετέχουν ενεργά, υποβάλλοντας τις απόψεις τους με τη συμπλήρωση και κατάθεση δύο ερωτηματολογίων.

Με το 1ο Ερωτηματολόγιο καταγράφονται απόψεις για το περιεχόμενο του Στρατηγικού Σχεδιασμού της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας, ενώ με το 2ο Ερωτηματολόγιο πολίτες και φορείς καλούνται να καταθέσουν προτάσεις για έργα που μπορούν να συμβάλλουν στην επίτευξη των στόχων του Στρατηγικού Σχεδιασμού.

 

Πληροφορίες και έντυπα μπορούν να ληφθούν από την ιστοσελίδα της Περιφέρειας (www.pdm.gov.gr) ενώ σχετικοί σύνδεσμοι υπάρχουν στις ιστοσελίδες των περιφερειακών ενοτήτων (www.kozani.gr, www.grevena.gov.gr, www.kastoria.gr, www.florina.gr) καθώς και στην ιστοσελίδα της Αναπτυξιακής Δυτικής Μακεδονίας (www.anko.gr).

 

Τα ερωτηματολόγια μπορούν να συμπληρωθούν και να αποσταλούν:
ταχυδρομικά στην διεύθυνση:
Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας
Δ/νση Αναπτυξιακού Προγραμματισμού
Τμήμα Σχεδιασμού Περιφερειακής Πολιτικής
Περιοχή ΖΕΠ
50 100 Κοζάνη

ηλεκτρονικά, αποστέλλοντας τις φόρμες:

  1. στο fax: 2461052742,
  2. στην ηλεκτρονική διεύθυνση epix@pdm.gov.gr

ενώ δίνεται η δυνατότητα συμπλήρωσης on-line φορμών.