Ανακοίνωση της Δ/νσης Βιομηχανίας, Ενέργειας & Φυσικών Πόρων

Ανακοινώσεις άλλων υπηρεσιών Ενημέρωση

Σύμφωνα με τις διατάξεις της ΚΥΑ ΥΠΕΧΩΔΕ/ΕΥΠΕ/οικ.107017/28.8.2006 του άρθρου 5 (ΦΕΚ 1225Β/5.9.2006) για την εκτίμηση των περιβαλλοντικών επιπτώσεων ορισμένων σχεδίων και προγραμμάτων, σε συμμόρφωση με τις διατάξεις της οδηγίες 2001/42/ΕΚ ανακοινώνεται ότι έχει σταλεί στη Δ/νση Βιομηχανίας, Ενέργειας & Φυσικών Πόρων της Περ.Δυτ.Μακεδονίας από τη Γενική Δ/νση Περιβαλλοντικής Πολιτικής ΥΠΑΠΕΝ, αρνητική απόφαση ως προς την απαίτηση τήρησης της διαδικασίας Στρατηγικής Περιβαλλοντικής Εκτίμησης (ΣΠΕ) για την τροποποίηση (επέκταση) της λατομικής ζώνης στην περιοχή «Μλέκατς», όπως περιγράφεται στο σχετικό Φάκελο Περιβαλλοντικού Προελέγχου αυτής. Η συγκεκριμένη απόφαση, σύμφωνα με την παράγραφο 3 του άρθρου 10 της ΚΥΑ ΥΠΕΧΩΔΕ/ΕΥΠΕ/οικ.107017/28.8.2006, δεν αίρει οποιεσδήποτε απαιτήσεις του Ν.4014/2011 και των εφαρμοστικών του Αποφάσεων όπως εκάστοτε ισχύουν, για την υποβολή σε διαδικασία περιβαλλοντικής αδειοδότησης έργων και δραστηριοτήτων που θα προκύψουν από ην εφαρμογή του σχεδίου του θέματος.

       Για παροχή πληροφοριών οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στη Δ/νση Βιομηχανίας, Ενέργειας & Φυσικών Πόρων της Περ.Δυτ.Μακεδονίας, στο τηλ. 2461052640, όλες τις εργάσιμες ημέρες και ώρες.

      Τα έξοδα δημοσίευσης της ανακοίνωσης στον τύπο βαρύνουν τον φορέα υλοποίησης ή λειτουργίας του έργου ή πραγματοποίησης της δραστηριότητας.

Η  Αναπλ. Προϊσταμένη της Διεύθυνσης

Βιομηχανίας, Ενέργειας και Φυσικών Πόρων

 

 

Τσιάλτα Χρυσούλα

Πολιτικός Μηχανικός