Ανακοίνωση από τη Δ/νση Δημόσιας Υγείας της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας

Ανακοινώσεις άλλων υπηρεσιών Ενημέρωση

Η Διεύθυνση Δημόσιας Υγείας της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας ενημερώνει ότι σύμφωνα με την Υπουργική απόφαση ΔΥΓ3α/οικ.22683 του Υπουργείου Υγείας & Κοινωνικής Αλληλεγγύης δημιουργήθηκε σύστημα συλλογής, μεταφοράς, προσωρινής φύλαξης, διαχείρισης και καταστροφής οικιακών φαρμακευτικών σκευασμάτων και υπολειμμάτων φαρμάκων οικιακής χρήσεως.

Ο λόγος που καθίσταται αναγκαίο να γίνει ένα τέτοιο σύστημα είναι η προστασία της δημόσιας υγείας, η πρόληψη και η προφύλαξη της υγείας του πολίτη από την συσσώρευση φαρμακευτικών ουσιών στον οργανισμό του. Και αυτό διότι τα οικιακής χρήσεως ληγμένα φάρμακα, τα μη χρησιμοποιημένα, καθώς και τα εν μέρει χρησιμοποιημένα κατά κανόνα καταλήγουν στους χώρους υγειονομικής ταφής ή στις αποχετεύσεις ή ανεξέλεγκτα στο περιβάλλον, προκαλώντας βλαβερές συνέπειες εκτός του περιβάλλοντος, κυρίως στην ατομική και δημόσια υγεία, καθώς οι φαρμακευτικές (δραστικές) ουσίες που περιέχουν, επιστρέφουν στον ανθρώπινο οργανισμό μέσω της τροφικής αλυσίδας.

Στα πλαίσια αυτού του συστήματος θα υπάρχουν σε όλα τα φαρμακεία σε επιλεγμένο μέρος αυτών (εμφανές και εύκολα προσβάσιμο στον πολίτη ), περιέκτες ειδικών προδιαγραφών για τη συλλογή και προσωρινή αποθήκευση των οικιακής χρήσεως ληγμένων φάρμακων, των μη χρησιμοποιημένων, καθώς και τα εν μέρει χρησιμοποιημένων, μέχρι την παραπέρα διαχείριση τους.

Παρακαλούνται οι πολίτες για την συμμετοχή τους στην εν λόγω διαδικασία με την μη απόρριψη των φαρμάκων αυτών στα σκουπίδια και τις αποχετεύσεις αλλά στον ειδικό περιέκτη του πλησιέστερου φαρμακείου.