Υποβολή δικαιολογητικών για τη χορήγηση Δελτίων Μετακίνησης ΑμεΑ για το έτος 2012

Δελτία Τύπου Ενημέρωση

Η Γενική Διεύθυνση Δημόσιας Υγείας & Κοινωνικής Πρόνοιας της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας ενημερώνει ότι: Οι δικαιούχοι, για την έκδοση και θεώρηση των Δελτίων Μετακίνησης, μπορούν να απευθύνονται, στη Διεύθυνση Δημόσιας Υγείας και Κοινωνικής Μέριμνας της Περιφερειακής Ενότητας Κοζάνης (Διοικητήριο, Δημοκρατίας 27, ισόγειο), καθώς και στα Κέντρα Εξυπηρέτησης Πολιτών (K.E.Π.) των Δήμων του τόπου διαμονής τους μέχρι 31/12/2012

Δικαιούχοι των Δελτίων Μετακίνησης είναι:

 • Άτομα με Αναπηρίες που έχουν παθολογοανατομικό ποσοστό αναπηρίας τουλάχιστον 67%
 • Συνοδοί ολικά τυφλών
 • Συνοδοί ατόμων με Βαριά Νοητική Καθυστέρηση, με δείκτη νοημοσύνης 30 και κάτω

Το ετήσιο δηλωθέν εισόδημα των δικαιούχων δεν πρέπει να ξεπερνά τα 23.000,00 ευρώ ατομικό, ή 29.000,00 ευρώ οικογενειακό και προσαυξάνεται με 5.600,00 ευρώ για κάθε επιπλέον άτομο πέραν του που συνοικεί και βαρύνει τον φορολογούμενο εφόσον αυτό παρουσιάζει αναπηρία 67% και άνω. Εξαίρεση αποτελούν οι ολικά τυφλοί και οι συνοδοί τους, οι οποίοι λαμβάνουν Δελτίο Μετακίνησης ανεξαρτήτως εισοδήματος.

Απαιτούμενα δικαιολογητικά:

 • Αίτηση του δικαιούχου (χορηγείται από την υπηρεσία)
 • Γνωμάτευση Α’βάθμιας Υγειονομικής Επιτροπής, στην οποία να φαίνεται η πάθηση, το ποσοσό αναπηρίας (άνω του 67%) και η διάρκεια της

Προσοχή: α) Όσοι λαμβάνουν οικονομική ενίσχυση από την αρμόδια υπηρεσία του Δήμου ή της Περιφέρειας με βάση γνωματεύσεις Υγειονομικών Επιτροπών ή Υγειονομικών Οργάνων ή βεβαιώσεις αρμοδίων φορέων(π.χ. μονάδων τεχνητού νεφρού κ.τ.λ.) χωρίς να αναφέρεται το ποσοστό αναπηρίας, δικαιούνται Δελτίο μετακίνησης χωρίς γνωμάτευση Υγειονομικών Επιτροπών.

 • Φωτοαντίγραφο του Δελτίου αστυνομικής ταυτότητας
 • Υπεύθυνη Δήλωση του Ν.1599/1986 περί της ακριβούς διεύθυνσης του τόπου διαμονής.
 • 2 πρόσφατες φωτογραφίες (απαιτείται μόνο στην έκδοση)
 • 3 πρόσφατες φωτογραφίες για όσων δικαιούχων οι συνοδοί μπορούν να αποκτήσουν Δελτίο Μετακίνησης
 • Φωτοαντίγραφο του εκκαθαριστικού σημειώματος της εφορίας για το οικονομικό έτος 2011 ή σχετική υπεύθυνη δήλωση του Ν.1599/86, θεωρημένη από την αρμόδια ΔΟΥ, για όσους δεν είναι υπόχρεοι φορολογικής δήλωσης
 • Το ασφαλιστικό βιβλιάριο υγείας (απαιτείται μόνο στην έκδοση νέας κάρτας)

Ως ημερομηνία λήξης ισχύος των δελτίων του έτους 2011 ορίζεται η 31 Ιουλίου 2012.