Υποχρεώσεις πατατοπαραγωγών και χρήση ιδιοπαραγόμενου πατατόσπορου

Δελτία Τύπου Ενημέρωση

Η Διεύθυνση Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής της Περιφερειακής Ενότητας Κοζάνης ενημερώνει τους πατατοπαραγωγούς ότι:

1) Όλοι οι παραγωγοί πατάτας, τόσο για φύτευση όσο και για φαγητό, υπόκεινται σε καθεστώς συστηματικών φυτοϋγειονομικών ελέγχων και απαιτείται να είναι εγγεγραμμένοι στο φυτοϋγειονομικό μητρώο, που τηρεί η Υπηρεσία μας.

2) Η διακινούμενη πατάτα φαγητού πρέπει να φέρει ειδική σήμανση, υπόδειγμα της οποίας παραθέτουμε παρακάτω, που θα προσαρτάται υποχρεωτικά στη συσκευασία σε περίοπτη θέση.

ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΕΤΙΚΕΤΑΣ

ΕΙΔΟΣ: ΠΑΤΑΤΑ ΦΑΓΗΤΟΥ

ΧΩΡΑ ΚΑΤΑΓΩΓΗΣ: ΕΛΛΑΔΑ

ΚΩΔΙΚΟΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΚΑΤΑΓΩΓΗΣ:

ΑΡΙΘΜΟΣ ΠΑΡΤΙΔΑΣ:

ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΗΤΡΩΟΥ:

ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ Η ΦΥΤΕΥΣΗ

3) Σύμφωνα με την ισχύουσα φυτοϋγειονομική νομοθεσία (Π.Δ. 365/2002-ΦΕΚ 307Α) οι παραγωγοί πατάτας υποχρεούνται να χρησιμοποιούν πατατόσπορο που να πληροί τις προϋποθέσεις του Παραρτήματος IV, Μέρος Α, Κεφάλαιο II, σημείο 18.1 του παραπάνω Π.Δ.

Τέτοιος είναι:

-ο πιστοποιημένος πατατόσπορος που φέρει ετικέτα πιστοποίησης και φυτοϋγειονομικό διαβατήριο

-η πατάτα που έχει παραχθεί από την προηγούμενη καλλιέργεια του ίδιου παραγωγού και θα χρησιμοποιηθεί ως πατατόσπορος στην τρέχουσα καλλιέργεια και μόνο στα δικά του αγροτεμάχια (ιδιοπαραγόμενος πατατόσπορος) αφού προηγουμένως έχει ελεγχθεί από την Υπηρεσία μας ότι πληρούνται οι προϋποθέσεις του ανωτέρω Π.Δ.

Ως εκ τούτου, οι παραγωγοί που θα χρησιμοποιήσουν την επόμενη καλλιεργητική περίοδο ιδιοπαραγόμενο πατατόσπορο πρέπει κατά τη διάρκεια της τρέχουσας κάθε φορά καλλιέργειας και πριν τη συγκομιδή να υποβάλλουν αίτηση στην Υπηρεσία μας προκειμένου να πραγματοποιηθούν οι προβλεπόμενοι έλεγχοι και δειγματοληψίες.

Τονίζεται ότι σε περίπτωση μη εφαρμογής της κείμενης νομοθεσίας και χρήσης μη πιστοποιημένου ή μη ελεγμένου πατατόσπορου:

θα τους επιβληθούν οι ποινικές και διοικητικές κυρώσεις που προβλέπονται από τον νόμο.

Σε περιπτώσεις ζημιών από αίτια που καλύπτονται ασφαλιστικά, δεν θα αποζημιώνονται από τον ΕΛΓΑ.

Οι ενδιαφερόμενοι για οποιαδήποτε πληροφορία μπορούν να απευθύνονται στην Διεύθυνση Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής Περιφερειακής Ενότητας Κοζάνης, Τμήμα Ποιοτικού & Φυτοϋγειονομικού Ελέγχου.(Τηλ:2461351160-2641351253)