Προτάσεις του Περιφερειάρχη Δυτικής Μακεδονίας Γιώργου Δακή για τα Δημόσια Έργα

Δελτία Τύπου Ενημέρωση

Dakis-Giorgos-53Κατά τη συνεδρίαση της Διοικούσας Επιτροπής της Ένωσης Περιφερειών Ελλάδας, στις 04/03/2011, ο Περιφερειάρχης Δυτικής Μακεδονίας Γιώργος Δακής εισηγήθηκε επί του Σχεδίου Νόμου του Υπουργείου Μεταφορών και Δικτύων: «Μεταρρύθμιση Συστήματος Ανάθεσης και Εκτέλεσης συμβάσεων Μελετών και Δημοσίων Έργων – Ίδρυση Αρχής Ελέγχου Μελετών και Έργων και λοιπές διατάξεις».

Η Εισήγηση, που εγκρίθηκε ομόφωνα από τη Διοικούσα Επιτροπή της Ένωσης Περιφερειών Ελλάδας, μεταξύ άλλων, διαπιστώνει και προτείνει:

α. Η επιχειρούμενη προσπάθεια από το Υπουργείο Μεταφορών και Δικτύων για μείωση των χρόνων και βελτίωση της ποιότητας υλοποίησης των δημόσιων έργων και μελετών, μπορεί να υποβοηθηθεί σημαντικά από τη συνεχή βελτίωση της ικανότητας της Αυτοδιοίκησης Α’ και Β’ βαθμού (Δήμοι, Περιφέρειες) για παραγωγή έργου (μελέτες, κατασκευές) και για παροχή υπηρεσιών στους πολίτες.

β. Η αναδιάρθρωση και βελτίωση των υπηρεσιών του Δημοσίου, να τεθεί ως πρώτη και άμεσης προτεραιότητας ενέργεια, που πρέπει να συνοδεύεται από εκπαίδευση, παροχή κινήτρων και οργανωτική ενίσχυση.

Για το λόγο αυτό πρέπει να προωθηθεί η μερική έστω εφαρμογή του Εθνικού προτύπου ΕΛΟΤ 1429 για τη διαχειριστική επάρκεια των φορέων.

γ. Τη δυνατότητα υποβολής προτάσεων σε συγχρηματοδοτούμενα προγράμματα με περιεχόμενο την ένταξη χρηματοδότησης των μελετών και στη συνέχεια των αντίστοιχων έργων, με επικαιροποίηση του Τεχνικού Δελτίου Έργου.

δ. Οι προβλέψεις, για συμμετοχή στην ομάδα μελέτης ενός προσώπου με πτυχίο Μητρώου Εμπειρίας Κατασκευαστή, που θα βεβαιώνει την κατασκευασιμότητα της μελέτης, καθώς και ο έλεγχος κάθε σταδίου της, πριν την έγκρισή της από την Υπηρεσία, από πάροχο ή εταιρεία παροχής υπηρεσιών κατόχου πτυχίου τουλάχιστον Γ’ τάξης, επί της ουσίας υποδηλώνουν έμμεσα ότι οι Υπηρεσίες του Δημοσίου δεν μπορούν να βεβαιώνουν την κατασκευασιμότητα, ούτε να πιστοποιούν την ποιοτική εκπόνηση των μελετών, δεδομένο για το οποίο διαφωνούν οι Περιφερειακές Αρχές.

ε. Επιβάλλεται να δίνεται μεγαλύτερη έμφαση στη διαδικασία εντοπισμού των κατάλληλων έργων που αντιμετωπίζουν ή προωθούν τον Αναπτυξιακό στρατηγικό σχεδιασμό.