Πρόσκληση υποβολής αιτήσεων για την υλοποίηση επενδυτικών σχεδίων σε αλιευτικά σκάφη στην Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας

Διακηρύξεις - Διαγωνισμοί Ενημέρωση

Σας ενημερώνουμε ότι στα πλαίσια του Επιχειρησιακού Προγράμματος Αλιείας 2007-2013 έχει ανακοινωθεί στο Διαδίκτυο η Πρόσκληση υποβολής αιτήσεων για την υλοποίηση επενδυτικών σχεδίων σε αλιευτικά σκάφη που δύνανται να ενταχθούν για ενίσχυση-χρηματοδότηση στη Δράση 1 «Σκάφη Αλιείας Εσωτερικών Υδάτων» του Μέτρου 2.2 «Αλιεία Εσωτερικών Υδάτων» του Άξονα Προτεραιότητας 2 «Υδατοκαλλιέργεια – Αλιεία Εσωτερικών Υδάτων – Μεταποίηση και Εμπορία Προϊόντων Αλιείας και Υδατοκαλλιέργειες» (ΑΔΑ: Β42ΧΒ-ΞΦΞ – ΦΕΚ : 2865/Β΄/24-10-2012).

Ο συνολικός προϋπολογισμός της Δράσης 1 του Μέτρου 2.2 του ΕΠΑΛ 2007 – 2013, για την παρούσα πρόσκληση ενδεικτικά ανέρχεται σε 366.393 Ευρώ.

Δικαιούχοι Αιτήσεων Ενίσχυσης – Χρηματοδότησης

1. Σύμφωνα με το εγκεκριμένο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Αλιείας 2007-2013, δυνητικοί Δικαιούχοι των οικονομικών ενισχύσεων της Δράσης 1 του Μέτρου 2.2 του Ε.Π. ΑΛΙΕΙΑΣ είναι Φυσικά ή Νομικά Πρόσωπα, ιδιοκτήτες ενεργών επαγγελματικών αλιευτικών σκαφών, τα οποία αλιεύουν για εμπορικούς σκοπούς αποκλειστικά στα εσωτερικά ύδατα.

Προτεραιότητα θα δοθεί στους δυνητικούς Δικαιούχους που έχουν επιμορφωθεί σε σχετικό με την αλιεία αντικείμενο σε πιστοποιημένες δομές.

2. Τα σκάφη που θα προταθούν για εκσυγχρονισμό, θα πρέπει να είναι ενεργά, (επαγγελματική αλιευτική άδεια σκάφους σε ισχύ και εγγεγραμμένα στα Λεμβολόγια των κατά τόπο αρμοδίων Υπηρεσιών Αλιείας.

Οι ενισχύσεις παρέχονται σε Δικαιούχους:

i. των οποίων μπορεί να καταδειχθεί η φερεγγυότητα και η οικονομική βιωσιμότητα. Ειδικά σε περίπτωση επιχείρησης, αυτή θα πρέπει να μην είναι προβληματική,

ii. που παρέχουν ασφαλείς εγγυήσεις για την εξασφάλιση της ιδίας τους συμμετοχής,

iii. που δεν έχουν υποβάλλει αίτηση ένταξης για χρηματοδότηση σε άλλη Υπηρεσία ή φορέα, για το σύνολο ή μέρος του προτεινόμενου επενδυτικού σχεδίου.

Τα ποσοστά της χορηγούμενης Δημόσιας Ενίσχυσης για Πράξεις που θα ενταχθούν για χρηματοδότηση, έχουν ως εξής:

 

 

Δημόσια Ενίσχυση

Ιδιωτική Συμμετοχή

Βελτίωση της ασφάλειας επί του σκάφους ή/και των συνθηκών εργασίας ή/και της υγιεινής ή/και της ποιότητας των προϊόντων ή/και της ενεργειακής αποδοτικότητας ή/και της επιλεκτικότητας

40%

60%

Αντικατάσταση κινητήρα

20%

80%

Αντικατάσταση αλιευτικών εργαλείων

40%

60%

Άλλες επενδύσεις επί αλιευτικών σκαφών

40%

60%

3. Σε περίπτωση που τα ανωτέρω υλοποιηθούν σε σκάφη ολικού μήκους μικρότερου των 12 μέτρων που δεν χρησιμοποιούν συρόμενα εργαλεία, ο Πίνακας διαμορφώνεται ως εξής :

 

Δημόσια Ενίσχυση

Ιδιωτική Συμμετοχή

Βελτίωση της ασφάλειας επί του σκάφους ή/και των συνθηκών εργασίας ή/και της υγιεινής ή/και της ποιότητας των προϊόντων ή/και της ενεργειακής αποδοτικότητας ή/και της επιλεκτικότητας

60%

40%

Αντικατάσταση κινητήρα

40%

60%

Αντικατάσταση αλιευτικών εργαλείων

60%

40%

Άλλες επενδύσεις επί αλιευτικών σκαφών

60%

40%

4. Η Ιδιωτική Συμμετοχή δύναται να αποτελείται από ίδια κεφάλαια ή/και τραπεζικό δανεισμό.

5.Ο ελάχιστος προϋπολογισμός των Πράξεων, που θα ενισχυθούν, ανέρχεται στα 1.500 Ευρώ.

Για περισσότερες πληροφορίες καλούνται οι ενδιαφερόμενοι να επικοινωνήσουν με τα αρμόδια Τμήματα Αλιείας σε κάθε Περιφερειακή Ενότητα.

 

Ο Αντιπεριφερειάρχης Αγροτικής Οικονομίας

και Φυσικού Περιβάλλοντος

Δυτικής Μακεδονίας

 

Χαρούμενος Πασχάλης