Πρόσκληση σε συνεδρίαση της «Επιτροπής Κοινωνικής Συνοχής της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας»

Δελτία Τύπου Ενημέρωση

Ο Πρόεδρος της Επιτροπής Κοινωνικής Συνοχής της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας έχοντας υπόψη :
1. Τις διατάξεις του άρθρου 164 του Ν. 3852/10
2. Την αριθ. 60/13 απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Δυτικής Μακεδονίας.
3. Την ανάγκη συνεδρίασης της Επιτροπής Κοινωνικής Συνοχής της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας για λήψη αποφάσεων.

καλεί

τους Περιφερειακούς Συμβούλους, μέλη της Επιτροπής Κοινωνικής Συνοχής της Περιφέ-ρειας Δυτικής Μακεδονίας:

1. Αδάμο Ματθαίο
2. Γιαννάκη Βασίλειο
3. Εμμανουηλίδη Δημήτριο
4. Κιοσέ Ιωάννη
5. Μητροπούλου Κωνσταντίνα
6. Μιχαηλίδη Κυριάκο
7. Τοπαλίδη Στέφανο
8. Γεωργακόπουλο Κων/νο
9. Κατσαούνης Νικόλαος
10. Σπόντη Ελισσάβετ
11. Κύρινα Αντώνιο

σε συνεδρίαση την Τετάρτη 12/6/2013 και ώρα 13:00 στην αίθουσα «Αλέξανδρος» στο κτίριο της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας περιοχή Ζ.Ε.Π , με θέματα:

1) Εκλογή Αντιπροέδρου της Επιτροπής Κοινωνικής Συνοχής.
2) Ενημέρωση για τρέχοντα θέματα

Εισηγητής : Ταλίδης Φιλώτας, Αντιπεριφερειάρχης Κοινωνικής Συνοχής της Περιφέ-ρειας Δυτικής Μακεδονίας

Σημ: Τα τακτικά μέλη παρακαλούνται να ενημερώσουν εγκαίρως τη γραμματεία σε πε-ρίπτωση κωλύματος συμμετοχής τους στο τηλ 2461351193 -194

Ο Πρόεδρος της Επιτροπής
Κοινωνικής Συνοχής
της Περιφέρειας Δυτικής Μακε-δονίας

Ταλίδης Φιλώτας
Αντιπεριφερειάρχης Κοινωνικής Συνοχής