20η Πρόσκληση σε συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας 2013

Ενημέρωση Προσκλήσεις Οικονομικής Επιτροπής

Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας, έχοντας υπόψη:

α) Τις διατάξεις του άρθρου 175,176 (όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 5 του Ν. 4071/2012) και 177 του Νόμου 3852/10

β) Την αριθμ.2/13 απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Δυτικής Μακεδονίας.

γ) Την ανάγκη συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής, στο κτίριο της Περιφερειακής Ενότητας Κοζάνης (2ος όροφος, γραφείο Οικονομικής Επιτροπής)

ΚΑΛΕΙ

Τους Περιφερειακούς Συμβούλου, μέλη της Οικονομικής Επιτροπής

 1. Πάτρα Βασίλειο
 2. Χάτσιο Ιωάννη
 3. Γιαννάκη Βασίλειο
 4. Μητροπούλου Κωνσταντίνα
 5. Χατζηζήση Αλέξανδρο
 6. Κούτσιανο Βασίλειο
 7. Ψευτογκά Δημήτριο
 8. Θεοδωρίδη Παναγιώτη

Σε συνεδρίαση την Τρίτη 11/6/2013 και ώρα 10:00στο κτίριο της Περιφερειακής Ενότητας Κοζάνης (2ος όροφος, γραφείο Οικονομικής Επιτροπής), με θέματα:

 1. Έγκριση πρακτικού προηγούμενης συνεδρίασης
 2. Έγκριση ή μη του αποτελέσματος της ανοικτής δημοπρασίας του έργου: «Κατασκευή της Επαρχιακής Οδού 12 στο Τμήμα Πεύκο-Λιανοτόπι» Π.Ε Καστοριάς
 3. Έγκριση όρων διακήρυξης για το έργο «Αντικατάσταση Στέγης Εκκλησίας Επταχωρίου» Π.Ε Καστοριάς
 4. Έγκριση παράτασης προθεσμίας για την ολοκλήρωση των εργασιών του έργου: «Συμπληρωματικές Εργασίες Εσωτερικών Χώρων Δημοτικού Σχολείου Χιλιόδενδρου» Π.Ε Καστοριάς
 5. Έγκριση όρων διακήρυξης και δημοπράτησης για το έργο: «Αντικατάσταση Κουφωμάτων Νότιας και Ανατολικής Όψης Διοικητηρίου Φλώρινας» Προϋπολογισμού Δαπάνης 195.000,00€
 6. Συγκρότηση Επιτροπής Διαγωνισμού Δημοπράτησης του έργου: «Αντικατάσταση Κουφωμάτων Νότιας και Ανατολικής Όψης Διοικητηρίου Φλώρινας»
 7. Αναμόρφωση προϋπολογισμού 7η/2013 Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας
 8. Συγκρότηση επιτροπής για την διενέργεια του διαγωνισμού της προμήθειας λευκού ακρυλικού χρώματος διαγράμμισης και γυάλινων αντανακλαστικών σφαιριδίων για το Εθνικό Οδικό Δίκτυο της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας – Έδρα
 9. Συγκρότηση επιτροπής για την παραλαβή λευκού ακρυλικού χρώματος διαγράμμισης και γυάλινων αντανακλαστικών σφαιριδίων για το Εθνικό Οδικό Δίκτυο της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονία – Έδρα
 10. Έγκριση Αποδοχής και Κατανομής στις Π.Ε ποσού 353.975,59€ του προγράμματος ΚΑΠ-προς κάλυψη δαπανών της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας συμπεριλαμβανομένων και αυτών για την καταβολή στα αιρετά όργανα για το μήνα Μάιο 2013
 11. Έγκριση Αποδοχής και Κατανομής στις Π.Ε ποσού 90.860,00€ για την αποζημίωση των ιατρών που συμμετέχουν σε πρωτοβάθμιες και δευτεροβάθμιες επιτροπές εξέτασης των υποψηφίων οδηγών που αφορά το Δ΄ τρίμηνο 2011
 12. Έγκριση Αποδοχής Χρηματοδότησης του ΠΔΕ ΣΑΕ 205 (ΕΠΑΔΥΜ) ύψους 546.720,00€ Π.Ε Γρεβενών
 13. Έγκριση της εκτός έδρας Μετακίνησης του Αντιπεριφερειάρχη Π.Ε Κοζάνης
 14. Έγκριση δαπάνης για την προμήθεια 60 τόνων ασφαλτομίγματος για έκτακτες και επείγουσες εργασίες του εθνικού Οδικού Δικτύου της Δ/νσης Τεχνικών Έργων (Έδρας) της Π.Δ.Μ
 15. Έγκριση δαπανών Π.Δ.Μ
 16. Έγκριση πληρωμής δαπανών έργων Π.Ε Γρεβενών
 17. Έγκριση πληρωμής δαπανών Π.Ε. Γρεβενών
 18. Έγκριση δαπανών Π.Ε Καστοριάς
 19. Έγκριση δαπανών για την μεταφορά μαθητών περιόδου Σεπτέμβριος – Δεκέμβριος 2012 Π.Ε Καστοριάς
 20. Έγκριση δαπανών Π.Ε Καστοριάς για συνδιοργάνωση πολιτιστικών εκδηλώσεων
 21. Έγκριση δαπάνης ενόψει συνδιοργάνωσης εκδήλωσης με τον Π.Α.Σ Λεύκης «Αγία Τριάδα» Π.Ε Καστοριάς
 22. Έγκριση δαπάνης ενόψει συνδιοργάνωσης εκδήλωσης με τον Πολιτιστικό Σύλλογο Δισπηλιού Π.Ε Καστοριάς
 23. Έγκριση δαπανών Π.Ε. Καστοριάς
 24. Έγκριση δαπανών Π.Ε. Καστοριάς

Σημ.: Τα τακτικά μέλη παρακαλούνται να ενημερώσουν εγκαίρως τη γραμματεία σε περίπτωση κωλύματος συμμετοχής τους (τηλ.2461351568)

Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής Π.Δ.Μ.

Γεώργιος Δακής

Περιφερειάρχης Δυτικής Μακεδονίας

Κοινοποίηση:

 1. Αντιπεριφερειάρχες.
 2. Επικεφαλείς Αντιπολίτευσης
 3. Εκτελεστικός Γραμματέας
 4. Προϊστάμενοι Γενικών Διευθύνσεων
 5. Διεύθυνση Οικονομικών

       -Δ/νση Διοικητικού – Οικονομικού Π.Ε. Γρεβενών

       -Δ/νση Διοικητικού – Οικονομικού Π.Ε. Καστοριάς

       -Δ/νση Διοικητικού – Οικονομικού Π.Ε. Φλώρινας

6.   – Διεύθυνση Τεχνικών Έργων

       – Δ/νση Τεχνικών Έργων Π.Ε. Κοζάνης

       – Δ/νση Τεχνικών Έργων Π.Ε Γρεβενών

       – Δ/νση Τεχνικών Έργων Π.Ε. Καστοριάς

       – Δ/νση Τεχνικών Έργων Π.Ε. Φλώρινας

7. Διεύθυνση Αναπτυξιακού Προγραμματισμού

8. Μ.Μ.Ε.