Πρόσκληση σε συνεδρίαση της Επιτροπής Κοινωνικής Συνοχής της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας

Ενημέρωση Προσκλήσεις Επιτροπής Κοινωνικής Συνοχής

Θέμα : Πρόσκληση σε συνεδρίαση της « Επιτροπής Κοινωνικής Συνοχής της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας»

Ο Πρόεδρος της Επιτροπής Κοινωνικής Συνοχής της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας έχοντας υπόψη :

α) Τις διατάξεις του άρθρου 164 του Ν. 3852/10

β) Την αριθ. 211/11 απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Δυτικής Μακεδονίας.

γ) Την ανάγκη συνεδρίασης της Επιτροπής Κοινωνικής Συνοχής της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας για λήψη αποφάσεων.

καλεί

τους Περιφερειακούς Συμβούλους, μέλη της Επιτροπής Κοινωνικής Συνοχής της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας:

1. Αδάμο Ματθαίο
2. Γιώσκο Νικόλαο
3. Μητροπούλου Κωνσταντίνα
4. Οικονομίδου Φιλαρέτη
5. Τζιώτζη Απόστολο
6. Τσακνάκη Μαρία
7. Τσότσο Παύλο
8. Θεοδωρίδη Παναγιώτη
9. Ναούμ Χρήστο
10. Σπόντη Ελισσάβετ
11. Κύρινα Αντώνιο

  σε συνεδρίαση την Πέμπτη 30/8/2012 και ώρα 14:00 στην αίθουσα «Αλέξανδρος» στο κτίριο της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας περιοχή Ζ.Ε.Π , με θέματα:

  1. Έγκριση πρακτικού προηγούμενης συνεδρίασης
  2. Ενημέρωση της Επιτροπής Κοινωνικής Συνοχής για τα Ινστιτούτα Επαγγελματικής Κατάρτισης

    της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας

    Εισηγητής : Απόστολος Τζιώτζης, Περιφερειακός Σύμβουλος Περιφέρειας Δυτικής Μακεδο-

    νίας

    3) Ενημέρωση σχετικά με τη συνάντηση για τον Πανελλήνιο Αντικαρκινικό Έρανο.

    Εισηγητής : Αθανάσιος Κοσματόπουλος, Αντιπεριφερειάρχης Κοινωνικής Συνοχής της Πε-

    ριφέρειας   Δυτικής Μακεδονίας

    4) Ομάδες εργασίας μελών Επιτροπής Κοινωνικής Συνοχής (εξ αναβολής)

    Εισηγητής : Αθανάσιος Κοσματόπουλος, Αντιπεριφερειάρχης Κοινωνικής Συνοχής της

    Περιφέρειας   Δυτικής Μακεδονίας

    5) Λειτουργία του ΚΕ.Φ.Ι.ΑΠ. – Κέντρου Φυσικής Ιατρικής και Αποκατάστασης Αμυνταίου Γενικού

    Νοσοκομείου Φλώρινας (πρώην ΚΑΦΚΑ Αμυνταίου).

    Εισηγητής : Αθανάσιος Κοσματόπουλος, Αντιπεριφερειάρχης Κοινωνικής Συνοχής της

    Περιφέρειας   Δυτικής Μακεδονίας

    Σημ: Τα τακτικά μέλη παρακαλούνται να ενημερώσουν εγκαίρως τη γραμματεία σε περίπτωση κωλύματος συμμετοχής τους.(2461351193-2461052627)

    Ο Πρόεδρος της Επιτροπής Κοινωνικής Συνοχής

    της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας

    Αθανάσιος Κοσματόπουλος