34η Πρόσκληση σε συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας 2012

Ενημέρωση Προσκλήσεις Οικονομικής Επιτροπής

Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας, έχοντας υπόψη:

α) Τις διατάξεις του άρθρου 175,176 και 177 του Νόμου 3852/10.

β) Την αριθμ.2/11 απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Δυτικής Μακεδονίας.

γ) Την ανάγκη συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής, στο κτίριο της Περιφερειακής Ενότητας Κοζάνης (2ος όροφος, γραφείο Οικονομικής Επιτροπής)

ΚΑΛΕΙ

Τους Περιφερειακούς Συμβούλους, μέλη της Οικονομικής Επιτροπής

1. Πάτρα Βασίλειο

2. Γιάτσιο Ιωάννη

3. Γιαννάκη Βασίλειο

4. Αποστολίδη Κωνσταντίνο

5. Νίκου Αντώνιο

6. Σημανδράκο Ευάγγελο

7. Δούφλια Αγλαΐα

8. Βογιατζή Εμμανουήλ

Σε συνεδρίαση την Τρίτη 4 / 9 / 2012 και ώρα 10:00 π.μ στο κτίριο της Περιφερειακής Ενότητας Κοζάνης (2ος όροφος, γραφείο Οικονομικής Επιτροπής), με θέματα:

 1. Έγκριση πρακτικού προηγούμενης συνεδρίασης
 2. Έγκριση παράτασης προθεσμίας περαίωσης του έργου: «Κατασκευή στεγάστρου στον Ι.Ν Αγ. Αχιλλείου Βυθού Πεντάλοφου» Π.Ε Κοζάνης
 3. Έγκριση γενικής παράτασης προθεσμίας περαίωσης του έργου: «Συντήρηση Επαρχιακού Οδικού Δικτύου Π.Ε Κοζάνης 2011»
 4. Έγκριση των όρων διακήρυξης του έργου: «Κατασκευή οδού Χρυσής – Αρρένων (Β΄ Φάση)» Π.Ε Καστοριάς
 5. Συγκρότηση Επιτροπής Διαγωνισμού του έργου: «Κατασκευή οδού Χρυσής – Αρρένων (Β΄Φάση)» Π.Ε Καστοριάς
 6. Έγκριση πρακτικού για την ανάθεση του έργου: «Αντιμετώπιση Καταστροφών από Θεομηνίες» Π.Ε Καστοριάς
 7. Έγκριση ανάθεσης του έργου: «Γυμνάσιο Περιοχής Φουντουκλή» Π.Ε Καστοριάς
 8. Έγκριση δεύτερης παράτασης προθεσμίας εκτέλεσης εργασιών του έργου: «Βελτίωση – Επέκταση δικτύου ύδρευσης στον οικισμό Νεστορίου» Π.Ε Καστοριάς
 9. Έγκριση 1ου ΑΠΕ του έργου: «Συντήρηση Επαρχιακού Οδικού Δικτύου Νότιας Περιοχής της Π.Ε Καστοριάς» Προϋπολογισμού 330.000,00€ Πρόγραμμα ΚΑΠ 2011
 10. Έγκριση Ανάθεσης του έργου: «Συντηρήσεις Ε.Ο δικτύου Π.Ε Καστοριάς» υποέργο: Αποκατάσταση Καθιζήσεων – Τοποθέτηση στηθαίων ασφαλείας – Σημάνσεις – Επουλώσεις – Συντηρήσεις» Προϋπολογισμού 450.000,00ευρώ με Φ.Π.Α Πρόγραμμα Κ.Α.Π. 2012 Π.Ε Καστοριάς
 11. Έγκριση Επανάληψης Διαγωνισμού του έργου: «Συμπληρωματικές Εργασίες Εσωτερικών Χώρων Δημοτικού Σχολείου Χιλιόδεδρου» Π.Ε Καστοριάς
 12. Έγκριση παράτασης οριακής προθεσμίας για την ολοκλήρωση των εργασιών του έργου «Κατασκευή Δημοτικού Σχολείου Χιλιοδένδρου –Ποριάς» Π.Ε. Καστοριάς
 13. Έγκριση κατακύρωσης ή μη του πρακτικού επιτροπής για την επιλογή αναδόχου του υποέργου: «Εγκατάσταση προειδοποιητικής σήμανσης και τεχνητών αποτρεπτικών μέτρων για την παροχή ασφαλέστερων οδικών δικτύων και τη μείωση της θνησιμότητας άγριων ζώων: Προμήθεια και εγκατάσταση τεχνικών αποτρεπτικών μέτρων» του προγράμματος LIFE «Βελτίωση των προϋποθέσεων συνύπαρξης ανθρώπου –αρκούδας στο Ν. Καστοριάς Ελλάδα –Μεταφορά Βέλτιστων Πρακτικών» LIFE09 NAT/GR/000333 ARCTOS/ KASTORIA Προϋπολογισμού 100.000,00 ευρώ.
 14. Έγκριση των όρων διακήρυξης και δημοπράτησης για το έργο: Καθαρισμός Στραγγιστικών Τάφρων στο Δ.Δ Αγίας Παρασκευής» προϋπολογισμού δαπάνης 10.000,00€ Π.Ε Φλώρινας
 15. Συγκρότηση Επιτροπής Διαγωνισμού Δημοπράτησης του έργου: «Καθαρισμός Στραγγιστικών Τάφρων στο Δ.Δ Αγίας Παρασκευής» Π.Ε Φλώρινας
 16. Έγκριση των όρων διακήρυξης και δημοπράτησης για το έργο: «Καθαρισμός Στραγγιστικών Καναλιών στο Τ.Κ Βαρυκού » προϋπολογισμός δαπάνης 24.553,86€ Π.Ε Φλώρινας
 17. Συγκρότηση Επιτροπής Διαγωνισμού Δημοπράτησης του έργου: «Καθαρισμός Στραγγιστικών Καναλιών στο Τ.Κ Βαρυκού» Π.Ε Φλώρινας
 18. Έγκριση των όρων διακήρυξης και δημοπράτησης για το έργο: «Προσαρμογή Λιμένα Ψαράδων Μ. Πρέσπας στην Αναβιβασμένη Στάθμη Λιμναίων Υδάτων» Προϋπολογισμού δαπάνης 24.600,00€ Π.Ε Φλώρινας
 19. Συγκρότηση Επιτροπής Διαγωνισμού Δημοπράτησης του έργου: « Προσαρμογή Λιμένα Ψαράδων Μ. Πρέσπας στην Αναβιβασμένη Στάθμη Λιμναίων Υδάτων» Π.Ε Φλώρινας
 20. Έγκριση Πρακτικών Διαγωνισμού του έργου: «Αντικατάσταση Κεραμοσκεπής της πτέρυγας Γ΄ του Γενικού Νοσοκομείου Φλώρινας»
 21. Έγκριση Πρακτικών Διαγωνισμού του έργου: « Κατασκευή φρεατίων στην Ε.Ο επί του Δ.Δ Πεδινού» Π.Ε Φλώρινας
 22. Έγκριση πρακτικών διαγωνισμού του έργου: «Κατασκευή τοιχείου αντιπλημμυρικής προστασίας στο Δ.Δ. Άνω Κλειών» Π.Ε. Φλώρινας
 23. Έγκριση πρακτικών διαγωνισμού του έργου: «Κατασκευή αγωγών ύδρευσης από τις παλιές πηγές στην κάτω Καλλινίκη» Π.Ε. Φλώρινας
 24. Έγκριση Ανάθεσης της Μελέτης : «Μελέτη Μεταβυζαντινών Ι.Ν Αγίου Νικολάου Κρατερού, Αγίου Δημητρίου Παρωρίου και Γεννήσεως της Θεοτόκου Κάτω Κλεινών» Π.Ε Φλώρινας
 25. Συγκρότηση Επιτροπής Διαγωνισμού της Μελέτης : « Εκπόνηση Εδαφομηχανικών Μελετών » Π.Ε Φλώρινας
 26. Συγκρότηση επιτροπής παραλαβής των Η/Υ και περιφερειακών συστημάτων Η/Υ για τις ανάγκες των υπηρεσιών της Π.Ε. Φλώρινας.
 27. Έγκριση του πρακτικού Αποσφράγισης και Ελέγχου των Δικαιολογητικών που απαιτούνται βάσει του άρθρου 18 της Προκήρυξης για την τελική κατακύρωση του Δημόσιου Τακτικού Μειοδοτικού Διαγωνισμού «Φύλαξη Διοικητηρίου της Π.Ε Γρεβενών»
 28. Έγκριση του πρακτικού Πρόχειρου μειοδοτικού διαγωνισμού «Προμήθεια ειδών γραφικής ύλης προς κάλυψη των αναγκών της Π.Ε. Γρεβενών»
 29. Έγκριση εξουσιοδότησης των ΟΤΑ Α΄ Βαθμού του Ν. Γρεβενών για την ανάδειξη προμηθευτών –χορηγητών: α)Πετρελαιοειδών, β)Τροφίμων, γ)Λοιπών αναλωσίμων ειδών παντοπωλείου, έτους 2013
 30. Έγκριση κατακύρωσης ή μη του αποτελέσματος του από 22/8/12 πρακτικού του ανοικτού επαναληπτικού διαγωνισμού που διενεργήθηκε περί προμήθειας χλοοκοπτικού βραχίονα με δυο κεφαλές (μια για χόρτο και μια για κλάδεμα) για τις ανάγκες της Π.Ε Καστοριάς
 31. Έγκριση Δαπάνης για τη συντήρηση του Δρόμου Βελβεντού – Παλαιογράτσανο – Καταφύγι Π.Ε Κοζάνης
 32. Έγκριση Αποδοχής και Κατανομής ποσού 525.244,41€ του προγράμματος Τοπικού Πόρου Ανάπτυξης για την πληρωμή διαφόρων έργων σύμφωνα με την 48η κατανομή Π.Ε Κοζάνης
 33. Έγκριση Αποδοχής και Κατανομής στις Π.Ε. ποσού 42.600,00€ για την κάλυψη δαπανών προπαρασκευής και διενέργειας των Βουλευτικών εκλογών της 6ης Μαΐου 2012
 34. Έγκριση Αποδοχής και Κατανομής στις Π.Ε. ποσού 166.133,05€ για την κάλυψη δαπανών για την αντιμετώπιση εκτάκτων αναγκών κατά την προπαρασκευή και διενέργεια των Βουλευτικών εκλογών της 6ης Μαΐου 2012
 35. Έγκριση Αποδοχής και Κατανομής στις Π.Ε. ποσού 13.411,00€ για την κάλυψη δαπανών προπαρασκευής και διενέργειας των Βουλευτικών εκλογών της 17ης Ιουνίου 2012
 36. Έγκριση Αποδοχής και Κατανομής στις Π.Ε. ποσού 92.520,00€ για την πληρωμή αποζημίωσης συμβεβλημένων Ιατρών για το Γ΄ τρίμηνο του έτους 2011
 37. Έγκριση δαπάνης για υπερωρίες Β Εξαμήνου ποσού 3.400,00€ που αφορά πληρωμή υπερωριών Β Εξαμήνου για τους υπαλλήλους της Δ/νσης Αγροτικής Οικονομίας Π.Δ.Μ.
 38. Έγκριση δαπάνης για υπερωρίες Β Εξαμήνου ποσού 21.700,00€ που αφορά πληρωμή υπερωριών Β Εξαμήνου για τους υπαλλήλους της Δ/νσης Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής της Π.Ε Κοζάνης
 39. Έγκριση Μετακίνησης του Αντιπεριφερειάρχη Π.Ε Κοζάνης
 40. Έγκριση δαπάνης για συνδρομή της Π.Δ.Μ. στην διοργάνωση του Πανελλήνιου Αντικαρκινικού Εράνου η οποία θα πραγματοποιηθεί από τις 10 Σεπτεμβρίου έως τις 31 Οκτωβρίου 2012 ποσού 3.000,00€ ΚΑΕ 073.0844
 41. Έγκριση δαπανών Π.Δ.Μ.
 42. Έγκριση δαπάνης δράσεων της Π.Ε. Κοζάνης
 43. Έγκριση δαπανών Π.Ε. Κοζάνης
 44. Έγκριση δαπάνης ποσού 15.000€ για τη συμμετοχή της Π.Ε. Κοζάνης στην συνδιοργάνωση των πρωταθλημάτων ποδοσφαιρικών Σωματείων Κοζάνης αναλαμβάνοντας την πλήρη ιατρική κάλυψη των αγώνων ΚΑΕ 072-0844
 45. Έγκριση δαπάνης ποσού 1800€ για τη συμμετοχή της Π.Ε. Κοζάνης στη δαπάνη προμήθειας ηλεκτροφόρου καλωδίου προκειμένου να τοποθετηθεί σε περίφραξη ποιμνιοστασίου στην περιοχή Ράχες Καλονερίου ΚΑΕ 072-1311
 46. Έγκριση δαπάνης ενόψει συνδιοργάνωσης εκδήλωσης με τον Πολιτιστικό Εξωραϊστικό Σύλλογο « ΤΟ ΑΠΟΖΑΡΙ » Π.Ε Καστοριάς
 47. Έγκριση δαπάνης ενόψει συνδιοργάνωσης εκδήλωσης με τον Πολιτιστικό Σύλλογο Ασπροκκλησίας « Ο Άγιος Δημήτριος» Π.Ε Καστοριάς
 48. Έγκριση δαπάνης ενόψει συνδιοργάνωσης εκδήλωσης με τον Σύλλογο Αιμοδοσίας Πολιτισμού και Περιβάλλοντος Ν. Καστοριάς
 49. Έγκριση δαπάνης ενόψει συνδιοργάνωσης εκδήλωσης με τον Σύλλογο Αιμοδοτών Ν. Καστοριάς
 50. Έγκριση δαπάνης ενόψει συνδιοργάνωσης εκδήλωσης με τον Πολιτιστικό Σύλλογο Χιλιοδένδρου Π.Ε. Καστοριάς
 51. Έγκριση δαπάνης ενόψει συνδιοργάνωσης εκδήλωσης με τον Πολιτιστικό Σύλλογο Γυναικών Γέρμα Π.Ε. Καστοριάς
 52. Έγκριση δαπάνης ενόψει συνδιοργάνωσης εκδήλωσης με τον Πολιτιστικό Σύλλογο Πολυάνεμου Π.Ε. Καστοριάς
 53. Έγκριση δαπάνης ενόψει συνδιοργάνωσης εκδήλωσης με τον Ποντιακό Πολιτιστικό Σύλλογο Κορομηλιάς Π.Ε. Καστοριάς
 54. Έγκριση δαπάνης δημοσίων σχέσεων ενόψει του εορτασμού της Γενοκτονίας των Ελλήνων της Μικράς Ασίας Π.Ε. Καστοριάς
 55. Έγκριση Αποπληρωμής Δαπανών Πολιτιστικών Εκδηλώσεων Π.Ε Φλώρινας
 56. Έγκριση Αποπληρωμής Δαπανών Πολιτιστικών Εκδηλώσεων Π.Ε Φλώρινας
 57. Έγκριση δαπανών Π.Δ.Μ – Π.Ε Φλώρινας
 58. Έγκριση δαπανών Π.Δ.Μ – Π.Ε Φλώρινας
 59. Έγκριση δαπάνης για την πληρωμή υπερωριακής αποζημίωσης προσωπικού της Δ/νσης Ανάπτυξης Π.Ε. Γρεβενών
 60. Έγκριση πληρωμής δαπανών έργων Π.Ε. Γρεβενών.
 61. Έγκριση πληρωμής δαπανών Π.Ε. Γρεβενών
 62. Έγκριση ορισμού δικηγόρου για τη δικαστική εκπροσώπηση της Π.Ε. Γρεβενών
 63. Έγκριση συμμετοχής της Π.Δ.Μ. στη διοργάνωση της 77ης Διεθνούς Έκθεσης Θεσσαλονίκης και έγκριση της σχετικής δαπάνης.

Σημ.: Τα τακτικά μέλη παρακαλούνται να ενημερώσουν εγκαίρως τη γραμματεία σε περίπτωση κωλύματος συμμετοχής τους (τηλ.2461351568)

 

Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής Π.Δ.Μ.

 

Γεώργιος Δακής

Περιφερειάρχης Δυτικής Μακεδονίας