ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ Μίσθωσης Πολυεργάτη περιόδου 2012 έως 20-4-2013

Διακηρύξεις - Διαγωνισμοί Ενημέρωση

Σύμφωνα με τις διατάξεις του Π.Δ. 242/26-7-96 (ΦΕΚ 179/Α/7-9-96), και μετά την με αριθμ. 1298/2012 Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής Π.Δ.Μ περί έγκριση διενέργειας διαγωνισμού, διενεργούμε μειοδοτική δημοπρασία για τη «μίσθωση τριών Πολυεργατών , με Λεπίδα και Αλατιέρα ισχύος από 250 ΗΡ και άνω, 4κ.μ για τον αποχιονισμό και την αντιμετώπιση παγετού του Επαρχιακού Οδικού Δικτύου της Π.Ε Φλώρινας για τη χειμερινή περίοδο 2012 έως 20-4-2013»

Α) Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται σε διάστημα 10 ημερών από την τελευταία δημοσίευση

(το αργότερο έως 12 Νοεμβρίου 2012 ημέρα Δευτέρα) και μέχρι την 10:00 π.μ. της ημέρας αυτής, να εκδηλώσουν ενδιαφέρον, σύμφωνα με τους παρακάτω όρους :

Προϋπολογιζόμενη τιμή για κάθε ώρα εργασίας 80€ με ΦΠΑ

Συνολικής δαπάνης 73.800,00€ με Φ.Π.Α

Δικαιολογητικά Συμμετοχής:

α) Εγγύηση Συμμετοχής 5% επι της συνολικής δαπάνης.

β) Υπεύθυνη Δήλωση όπως εκάστοτε ισχύει, με θεώρηση γνησίου της υπογραφής, συμπληρωμένη σύμφωνα με το Π.Δ. 118/2007.

Β) Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στη Δ/νση Δ/κού-Οικονομικού/ Τμήμα Προμηθειών Π.Ε Φλώρινας – 5ος όροφος Διοικητήριο, στα τηλέφωνα 2385054-500 και 2385054-503, κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες.

Ο ΑΝΤΙΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ

ΦΛΩΡΙΝΑΣ

 

ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΗΛΙΑΔΗΣ