Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για τον εμπλουτισμό του Μητρώου Αξιολογητών του ΕΦΕΠΑΕ

Ενημέρωση Προσκλήσεις

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για τον εμπλουτισμό του Μητρώου Αξιολογητών του ΕΦΕΠΑΕ

Ο Ενδιάμεσος Φορέας του Επιχειρησιακού Προγράμματος «ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ & ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ», εφεξής ΕΦΕΠΑΕ, προγραμματίζει τον εμπλουτισμό του Μητρώου Αξιολογητών, το οποίο είχε συσταθεί και εγκριθεί με το υπ’ αριθ. πρωτ. 4156/ΕΦΕΠΑΕ/1024/10.6.2010 έγγραφο της ΕΥΔ-ΕΠΑΕ με θέμα «Έγκριση του Μητρώου Αξιολογητών» για τις δράσεις κρατικών ενισχύσεων του ΕΠΑΝ ΙΙ και τις δράσεις Ανταγωνιστικότητας και Επιχειρηματικότητας των πέντε Ε.Π. των περιφερειών Μεταβατικής Στήριξης.

Ως καταληκτική ημερομηνία υποβολής των αιτήσεων ορίζεται η 29η Μαρτίου 2013 και ώρα 17:00.

Περισσότερα