Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την επιλογή αναδόχου των δράσεων 4.3 και 4.4 του έργου «Developing Cross Border Joint Fire Protection Plan “FIRESHIELD”

Διακηρύξεις - Διαγωνισμοί Ενημέρωση

Θέμα: Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την επιλογή αναδόχου των δράσεων 4.3 και 4.4 του έργου «Developing Cross Border Joint Fire Protection Plan “FIRESHIELD”» στο πλαίσιο του Προγράμματος Διασυνοριακής Συνεργασίας ΙΡΑ «Ελλάδα- Πρώην Γιουγκοσλαβική Δημοκρατία της Μακεδονίας 2007-2013».

ΑΔΑ: ΒΕΥ57ΛΨ-ΣΦ1

Λαμβάνοντας υπόψη :

1. Τις διατάξεις του Ν.3852/2010 « Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτ/σης και της Αποκεντρωμένης Δ/σης-Πρόγραμμα  Καλλικράτης» (ΦΕΚ 87 Α΄/7-6-2010)
2. Το Προεδρικό Διάταγμα υπάριθμ.146 «οργανισμός της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας» ΦΕΚ 239/27-12-2010
3. Τις διατάξεις του άρθρου 83 του Ν 2362/95 (Φ.Ε.Κ. 247Α΄/27-11-1995) «Περί δημοσίου Λογιστικού, ελέγχου των δαπανών του κράτους και άλλες διατάξεις».
4. Το Ν. 2286/95, άρθρο 2, παράγραφο 13, περ.VΙΙI Προμήθειες του δημόσιου τομέα και ρυθμίσεις συναφών θεμάτων (Φ.Ε.Κ.19Α΄/1-2-1995) περί ανάδειξης προμηθευτή με απευθείας ανάθεση
5. Το Ν. 2218/94 όπως τροποποιήθηκε με το Ν. 2307/95 άρθρο 12 παρ. 10 και με το Ν. 2503/97 άρθρο 4 παρ.3
6. Το θεσμικό πλαίσιο των Gιαρθρωτικών Ταμείων της Ε.Ε.
7. Τις διατάξεις του Π.Δ. 118/2007 «Κανονισμός Προμηθειών Δημοσίου» άρθρο 22, εδάφιο α’ (Φ.Ε.Κ. 150Α΄ / 10-7-2007)
8. Την αριθμ. 35130/739/9-8-2010 απόφαση του Υπουργού Οικονομικών (Φ.Ε.Κ. 1291Β΄/11-8-2010) περί αύξησης των χρηματικών ποσών του ν.2362/95 για τη σύναψη δημοσίων συμβάσεων που αφορούν προμήθεια προϊόντων, παροχή υπηρεσιών ή εκτέλεση έργων
9. Την της Ε.Ε. απόφαση έγκρισης Ε(2008) 4717/05-09-2008 του προγράμματος «Ευρωπαϊκή Εδαφική Συνεργασία» Επιχειρησιακό Πρόγραμμα “Ελλάδα – πρώην Γιουγκοσλαβική Δημοκρατία της Μακεδονίας 2007 – 2013 ΙΡΑ Διασυνοριακό πρόγραμμα”
10. Την ένταξη του Έργου «Developing Cross Border Joint Fire Protection Plan “FIRESHIELD”» στο πλαίσιο του Προγράμματος Διασυνοριακής Συνεργασίας ΙΡΑ « Ελλάδα – Πρώην Γιουγκοσλαβική Δημοκρατία της Μακεδονίας 2007-2013» στην Κοινή συντονιστική επιτροπή της 23/9/2011.
11. Το Εγχειρίδιο Έργου (Εγχειρίδιο Υλοποίησης), όπως ισχύει.
12. Την από 26/4/2012 υπογεγραμμένη σύμβαση του έργου «Developing Cross Border Joint Fire Protection Plan “FIRESHIELD» στο πλαίσιο του Προγράμματος Διασυνοριακής Συνεργασίας ΙΡΑ « Ελλάδα – Πρώην Γιουγκοσλαβική Δημοκρατία της Μακεδονίας 2007-2013».
13. την αριθμ. 307/21-12-2012 απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου περί έγκρισης του ανωτέρω προγράμματος
14. Την από 27/04/2012 απόφαση του Υπουργού Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας για ένταξη στο ΠΔΕ 2012 έργων (ΑΔΑ: Β48ΖΦ-ΠΧ8).
15. Την αριθμ. 58/2013 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής της Δυτ. Μακεδονίας περί έγκρισης των δαπανών Π.Δ.Μ. – Περιφερειακή Ενότητα Φλώρινας για την υλοποίηση του προγράμματος ‘Developing Cross Border Joint Fire Protection Plan “FIRESHIELD’ που χρηματοδοτείται από το Πρόγραμμα Εδαφικής Συνεργασίας
(Interreg) Greece-FYRοM¨, με Κωδικό έργου ΠΔΕ 2012ΕΠ30580004 και στο οποίο η Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας είναι εταίρος.

Ανακοινώνει ότι προτίθεται να προβεί στην διενέργεια Διαγωνισμού, για την παροχή υπηρεσίας που απαιτεί η υλοποίηση του έργου και καλεί τους ενδιαφερόμενους να καταθέσουν τις σχετικές προσφορές, περιλαμβάνοντας:
1. Συνοπτική παρουσίαση της δομής τους (προφίλ και εμπειρία),
2. Τον προτεινόμενο εξοπλισμό,
3. Οικονομική προσφορά
σύμφωνα με τις ανωτέρω σχετικές διατάξεις και λαμβάνοντας υπόψη τα παρακάτω στοιχεία και προϋποθέσεις:
Ο Ανάδοχος θα αναλάβει την υλοποίηση της δράσης και ειδικότερα:
Τη προμήθεια ολοκληρωμένου συστήματος διαχείρισης πυρκαγιών με χρήση δορυφορικών δεδομένων, για την υλοποίηση των δράσεων 4.3 και 4.4 του προγράμματος «Fireshield» Το συγκεκριμένο πακέτο προμήθειας θα πρέπει να περιλαμβάνει τις εξής υπηρεσίες:
Α) Για την δράση 4.3 θα πρέπει να διατίθεται ειδικό λογισμικό για την καταγραφή ειδοποιήσεων για εκδήλωση πυρκαγιάς στις περιοχές των δύο χωρών που αφορά το πρόγραμμα. Αναλυτικότερα:
1. Στάδιο Πρόληψης
Στο στάδιο της πρόληψης θα πρέπει να προσφέρονται οι εξής υπηρεσίες:
Αξιολόγηση περιοχών ως προς την πιθανότητα να βρίσκονται σε άμεσο κίνδυνο με υπολογισμούς δεικτών επικινδυνότητας εκδήλωσης φυσικής ή ανθρωπογενούς καταστροφής με χρήση και συνδυασμό ποικίλλων δεδομένων
Λεπτομερής καταγραφή των υποδομών
Εκτίμηση των σημείων στα οποία μπορούν να γίνουν επεμβάσεις με σκοπό τη μείωση του ρίσκου.
Δημιουργία ημερήσιων ψηφιακών χαρτών επικινδυνότητας και ψηφιακή απεικόνιση των δεδομένων σε χάρτη
Παροχή ποικίλων δορυφορικών δεδομένων για παρακολούθηση των περιβαλλοντικών και μετεωρολογικών φαινομένων στην περιοχή ενδιαφέροντος.
1.1 Αξιολόγηση περιοχών ως προς την πιθανότητα να βρίσκονται σε άμεσο κίνδυνο
Η υπηρεσία θα περιλαμβάνει την αξιολόγηση και χαρτογράφηση περιοχών που είναι πολύ πιθανό να εκδηλωθεί κάποια πυρκαγιά σε περιοχές με πλούσια βλάστηση. Θα βασίζεται σε
 πρόσφατες δορυφορικές εικόνες
 ψηφιακό μοντέλο εδάφους
 δείκτες βλάστησης και τοπολογίας εδάφους
 ιστορικό εκδήλωσης καταστροφών στην περιοχή ενδιαφέροντος
και θα αποτυπώνει με ακρίβεια τις περιοχές που είναι σε άμεσο κίνδυνο πάνω στο σύστημα απεικόνισης.
Η απεικόνιση θα γίνεται με παραστατικό τρόπο ώστε να είναι εύκολα κατανοητή και από μη ειδικούς σε δορυφορικά δεδομένα χρήστες. Χάρτες επικινδυνότητας θα πρέπει να αποστέλλονται καθημερινά με e-mail στους εξουσιοδοτημένους χρήστες (της τρέχουσας ημέρας, της επόμενης και της μεθεπόμενης).
1.2 Λεπτομερής καταγραφή των υποδομών
Η υπηρεσία θα πρέπει να περιλαμβάνει την ψηφιακή απεικόνιση της περιοχής ενδιαφέροντος με μεγάλη ανάλυση και αποτύπωση των υποδομών της και άλλων σημείων ενδιαφέροντος.
Χαρακτηριστικά παραδείγματα:
 Οδικό δίκτυο
 Σιδηροδρομικό δίκτυο
 Gίκτυο ηλεκτροδότησης
 Καταγραφή οικοδομημένων, δασικών και αγροτικών περιοχών
 Είδη βλάστησης
 Σημεία ενδιαφέροντος
 Οποιαδήποτε δεδομένα επιθυμεί ο χρήστης να αποτυπώνονται στον ψηφιακό χάρτη
1.3 Εκτίμηση των σημείων στα οποία μπορούν να γίνουν επεμβάσεις με σκοπό τη μείωση του ρίσκου.
Η υπηρεσία αυτή θα πρέπει να περιλαμβάνονται οι παρακάτω υπηρεσίες:
 Χαρτογράφηση περιοχών, περιουσιακών στοιχείων και υποδομών.
 Χαρτογράφηση κρίσιμων περιοχών
 Ιστορικό εκδήλωσης πυρκαγιών
1.4 Ποικίλα δορυφορικά δεδομένα
 Δεδομένα για τη διαχείριση πυρκαγιών, καθώς θα πρέπει να απεικονίζονται τα σημεία όπου έχει ανιχνευθεί πυρκαγιά, η κοντινότερη σε αυτά πόλη/οικισμός και η πιθανότητα να είναι όντως πυρκαγιά. Επίσης θα πρέπει να δίνεται χάρτης επικινδυνότητας πυρκαγιάς Θερμοκρασία εδάφους (μέση τιμή), τα οποία θα πρέπει να είναι διαθέσιμα κάθε 15 λεπτά.
 Διαχείριση καιρικών φαινομένων, καθώς θα πρέπει να δίνονται μετεωρολογικά δεδομένα (ταχύτητα και κατεύθυνση ανέμου, θερμοκρασία ατμόσφαιρας, υγρασία, κάλυψη από νέφη), συγκέντρωση όζοντος και ο δείκτης υπεριώδους ακτινοβολίας κάθε 15 λεπτά
 Δορυφορικές φωτογραφίες σχεδόν πραγματικού χρόνου, από metosat, aqua και terra που θα παραδίδονται μια φορά ημερησίως.
2. Στάδιο Διαχείρισης Ενδεχόμενης Κρίσης
Οι υπηρεσίες που θα προσφέρονται στο στάδιο της εξέλιξης μιας πυρκαγιάς θα πρέπει να είναι:
 Άμεση χαρτογράφηση της περιοχής όπου εκδηλώθηκε η πυρκαγιά
 Παρακολούθηση σε καθημερινή βάση με ρυθμό ανανέωσης δεδομένων 15 λεπτά
 Αποστολή δεδομένων με τα επικείμενα καιρικά φαινόμενα
 Άμεση εκτίμηση καταστροφών που προκλήθηκαν
 Αποστολή ειδοποιήσεων ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (e-mail) σε περίπτωση πυρκαγιάς
 Παρουσίαση προειδοποιήσεων και πληροφοριών εκδήλωσης έντονων καιρικών φαινομένων σε ψηφιακό χάρτη.
2.1 Άμεση χαρτογράφηση της περιοχής όπου εκδηλώθηκε η καταστροφή
Θα περιλαμβάνει την δημιουργία και αποστολή χάρτη της περιοχής με αποτυπωμένα πάνω σε δορυφορική φωτογραφία της περιοχής των δασικών, αγροτικών και κατοικημένων περιοχών που βρίσκονται σε κίνδυνο άμεσα μετά την εκδήλωση της πυρκαγιάς.
2.2 Αποστολή δεδομένων με τα επικείμενα καιρικά φαινόμενα
Θα πρέπει να δίνονται μετεωρολογικά δεδομένα (επικείμενη βροχόπτωση, ταχύτητα και κατεύθυνση ανέμου, θερμοκρασία εδάφους και ατμόσφαιρας) που μπορούν να είναι ιδιαίτερα χρήσιμα κατά τη διάρκεια μιας κρίσης.
2.2.3 Άμεση εκτίμηση καταστροφών που προκλήθηκαν
Θα πρέπει να μπορεί να γίνει εκτίμηση των ζημιών, δηλαδή το μέγεθος (σε στρέμματα) των καμένων περιοχών αλλά και κατηγοριοποίηση αυτών σε δασικές, αγροτικές και οικοδομημένες περιοχές σε περίπτωση πυρκαγιών.
2.2.4 Αποστολή ειδοποιήσεων
Θα πρέπει να είναι δυνατή η αποστολή ειδοποιήσεων μέσω e-mail σε περίπτωση που ανιχνευθεί πυρκαγιά στην περιοχή ενδιαφέροντος που θα περιλαμβάνει τα εξής:
 Συνημμένος χάρτης της περιοχής ενδιαφέροντος με αποτυπωμένες τις ανιχνευμένες εστίες πυρκαγιών.
 Συντεταγμένες επίκεντρου πυρκαγιάς και κοντινότερη περιοχή
 Ακριβής ώρα ανίχνευσης εστίας πυρκαγιάς
Β) Για την δράση 4.4 θα πρέπει να γίνει παροχή 3 αδειών πρόσβασης σε δορυφορικό σύστημα πυροπροστασίας που θα αφορούν τους 4 καλοκαιρινούς μήνες των ετών 2013 έως και 2015

Κόστος της σύμβασης.
Ο προϋπολογισμός της δράσης ανέρχεται σε 23.250,00 € (συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. και όλων των νόμιμων κρατήσεων). Για την πληρωμή του ποσού αυτού έχει δεσμευτεί αντίστοιχο ποσό (Αρ. ΣΑΕΠ 30580004).
Το έργο FIRESHIELD, συγχρηματοδοτείται κατά 75% από την Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης και κατά 25% από Εθνικούς πόρους.
Χρονοδιάγραμμα υλοποίησης της σύμβασης
– Το λογισμικό θα παραδοθεί ένα μήνα μετά την υπογραφή της σύμβασης.
– Οι υπηρεσίες των δορυφορικών εικόνων, θα πρέπει να προσφέρονται κατά τους τέσσερεις (4) θερινούς μήνες του 2013 του 2014 και του 2015
Το έργο ολοκληρώνεται στις 31/07/2013. Εάν το έργο FIRESHIELD λάβει παράταση από τη διαχειριστική αρχή του προγράμματος (Κοινή Τεχνική Γραμματεία του προγράμματος Διασυνοριακής Συνεργασίας ΙΡΑ « Ελλάδα- Πρώην Γιουγκοσλαβική Δημοκρατία της Μακεδονίας 2007-2013) και μετατεθεί το αρχικά εγκεκριμένο χρονοδιάγραμμα υλοποίησης των δράσεων ή τροποποιηθεί το χρονοδιάγραμμα παράδοσης των παραδοτέων από την Αναθέτουσα Αρχή (Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας) τότε είναι δυνατόν να τροποποιηθεί και η διάρκεια της σύμβασης και το χρονοδιάγραμμα υλοποίησης της σύμβασης.

Εγγυήσεις
Ο ανάδοχος υποχρεούται στην έκδοση τεσσάρων εγγυητικών επιστολών καλής εκτέλεσης της σύμβασης. Η πρώτη με διάρκεια έως την ημερομηνία παράδοσης του λογισμικού και ίσης με το 10% του ποσού της αξίας του λογισμικού (1500 Ευρώ). Οι άλλες (2η 3η 4η) με διάρκεια έως τις 31/08 εκάστου έτους από 2013,’14,’15 και καθεμιά να είναι ίση με 2.500 Ευρώ. Οι εγγυητικές επιστολές επιστρέφονται στον Ανάδοχο μετά την παραλαβή από την αρμόδια επιτροπή.

Ρήτρες
Η αναίτια, από μεριάς Ανάδοχου και αναβολή υλοποίησης της δράσης επιφέρει την επιβολή ρήτρας ίσης με το 1‰ της σύμβασης για κάθε ημέρα καθυστέρησης για χρονικό διάστημα ίσο με το χρονοδιάγραμμα υλοποίησης της σύμβασης, μετά της παρέλευσης του διαστήματος αυτού γίνεται καταγγελία της σύμβασης και έκπτωση της εγγυητικής του αναδόχου.

Τρόπος Πληρωμής
Η πληρωμή της αμοιβής θα γίνει με την παράδοση του λογισμικού και την παραλαβή του από την αρμόδια επιτροπή.

Δικαίωμα συμμετοχής – Υποβολής Προσφοράς
Οι ενδιαφερόμενοι που θα αναλάβουν το έργο πρέπει να διαθέτουν:
α) Δικαιολογητικά συμμετοχής:

Συνοπτική περιγραφή της δομής (προφίλ του υποψηφίου).και εμπειρία σε διαχείριση και υλοποίηση έργων Ευρωπαϊκής Εδαφικής Συνεργασίας 2007-2013.

Όλα τα παραπάνω προσόντα και απαιτήσεις σχετικές με την επαγγελματική εμπειρία αποδεικνύονται με βεβαιώσεις καλής εκτέλεσης έργων και την υποβολή βιογραφικών της Ομάδας Έργου, για τη συμμετοχή στην υλοποίηση του αναφερόμενου έργου.Η παρούσα ανάθεση θα αναρτηθεί σύμφωνα με τους κανόνες δημοσιότητας του Προγράμματος για τουλάχιστον 15 ημέρες στο διαδίκτυο ή στον ημερήσιο τύπο, στο site της
ΔΙΑΥΓΕΙΑΣ, στο διαδικτυακό τόπο της Περιφερειακής Ενότητας Φλώρινας, Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας (www.florina.gr), και θα τοιχοκολληθεί στην έδρα της Υπηρεσίας Διενέργειας.
Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επικοινωνούν με τον κ. Άμπα Βασίλειο (υπάλληλο της Π.Δ.Μ.) στο τηλ. 2385350416 κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες.

Υποβολή προσφοράς: Η υποβολή προσφορών να μπορεί να γίνεται κάθε μέρα από την ημερομηνία δημοσίευσης της παρούσας πρόσκλησης στην ιστοσελίδα της Π.Δ.Μ. www.florina.gr μέχρι και εντός δεκαπέντε (15) ημερών από την ημερομηνία αυτή, δηλ. μέχρι τις 1 Μαρτίου 2013 και ώρα 14:30 μ.μ.. Οι προσφορές θα πρέπει να κατατεθούν σε σφραγισμένο φάκελο ιδιοχείρως, ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή ή με υπηρεσία
ταχυμεταφοράς στη διεύθυνση:
Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας,
Περιφερειακή Ενότητα Φλώρινας
Διεύθυνση Διοικητικού Οικονομικού
Ταχ. Δ/νση : Πτολεμαίων 1,
Ταχ. Κώδικας : 53100, Φλώρινα
μέχρι την παραπάνω ημερομηνία και ώρα. Το εμπρόθεσμο των αιτήσεων κρίνεται με βάση την ημερομηνία πρωτοκόλλου της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας, Διεύθυνση Διοικητικού Οικονομικού ΠΕ Φλώρινας, που φέρει ο φάκελος αποστολής των απαιτούμενων δικαιολογητικών.
Γλώσσα υποβολής προσφορών: Ελληνική
Παραμένουμε στη διάθεση σας για οποιαδήποτε διευκρινιστική πληροφορία.

Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής
Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας

ΔΑΚΗΣ Κ. ΓΕΡΓΙΟΣ