ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

Ενημέρωση Προσκλήσεις

Το τμήμα Προμηθειών έχοντας υπόψη:
1. Το Ν.3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα
Καλλικράτης» όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
2. Το Π.118/2007 «Κανονισμός Προμηθειών Δημοσίου»

3. Την αριθ.35130/739/9-8-2010 (ΦΕΚ 1291/11-8-2010 Απόφαση του Υπ. Οικονομικών) «Αύξηση των χρηματικών ποσών του άρθρου 83 παρ.1 του Ν.2362/98 για τη σύναψη δημοσίων συμβάσεων που αφορούν προμήθεια προϊόντων, παροχή υπηρεσιών ή εκτέλεση έργων»

4. Την αριθ. 1160/2014 Απόφαση δέσμευσης πίστωσης στον ΚΑΕ 1729 του Ειδ.Φορέα 073 ποσού 2.200,00 €

5. Την αριθ. 659/2014 Απόφαση Οικονομική Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας, περί έγκρισης
δαπάνης και διάθεσης πίστωσης ποσού 2.200,00 € για την προμήθεια δύο (2) εκτυπωτικών μηχανημάτων
δύο (2) Η/Υ και δύο (2) οθονών για τις ανάγκες των τμημάτων της /νσης Αγροτικής Οικονομίας καθώς και
την έγκριση της διενέργειας του διαγωνισμού με τη διαδικασία της πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος
και την προσκόμιση τριών (3) τουλάχιστον οικονομικών προσφορών

προσκαλεί όλους τους ενδιαφερομένους όπως αποστείλουν την προσφορά τους σε σφραγισμένο φάκελο, έως την Δευτέρα 14/7/2014 και ώρα 10:00 στη Δ/νση Οικονομικού για τη διενέργεια του διαγωνισμού. Στην προσφορά να περιλαμβάνεται και η μεταφορά της προμήθειας, στη /νση Οικονομικού. Δεν γίνονται δεκτές εναλλακτικές προσφορές. Σε περίπτωση υποβολής τους απορρίπτονται ως απαράδεκτες.
Η οικονομική προσφορά να αναφέρεται στο σύνολο της δαπάνης και να αποσταλεί στο Τμήμα Προμηθειών της Περιφέρειας υτικής Μακεδονίας, Γραφείο 25, τηλ:2461351193, 2461351135, ημοκρατίας 27, 50100, Κοζάνη.
Επισυνάπτονται α) οι Τεχνικές Προδιαγραφές των υπολογιστών, οθονών, εκτυπωτικών μηχανημάτων και β) Υπόδειγμα Οικονομικής Προσφοράς

Ο Διευθυντής                                                                                           Ο Περιφερειάρχης Δυτικής Μακεδονίας
Τσορμπατζίδης Θεολόγος                                                                                                           Δακής Γεώργιος