Προκήρυξη ανοικτού διαγωνισμού με τίτλο «Επιλογή αναδόχου για παροχή εξειδικευμένων συμβουλευτικών υπηρεσιών στα πλαίσια του έργου “Promotion of residual biomass in the Mediterranean basin” «PROFORBIOMED»

Αρχείο Διακηρύξεων - Διαγωνισμών Ενημέρωση

Ο Πρόεδρος του Δ.Σ. του Περιφερειακού Ταμείου Ανάπτυξης Δυτικής Μακεδονίας,

Έχοντας υπόψη:

 1. Τις διατάξεις του άρθρου 53 του ν. 2218/94 «Ίδρυση Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης, τροποποίηση διατάξεων για την πρωτοβάθμια αυτοδιοίκηση και την Περιφέρεια και άλλες διατάξεις «Περί συστάσεως και ίδρυσης των Π.Τ.Α.».
 2. Τις διατάξεις του Ν.3852/10 (ΦΕΚ 87Α ) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης».
 3. Τις διατάξεις του Ν.2286/95 (ΦΕΚ 19Α) «Περί Προμηθειών Δημοσίου Τομέα & Ρυθμίσεις συναφών θεμάτων», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
 4. Τις διατάξεις του Ν.2362/95 (ΦΕΚ 247Α) «Περί Δημοσίου Λογιστικού, ελέγχου των δαπανών του Κράτους και άλλες διατάξεις».
 5. Τις διατάξεις του Π.Δ. 60/07(ΦΕΚ 64Α) «Προσαρμογή της Ελληνικής Νομοθεσίας στις διατάξεις της Οδηγίας 2004/18/ΕΚ».
 6. Τις διατάξεις του π.δ. 118/07 «Κανονισμός Προμηθειών Δημοσίου».
 7. Την αριθμ. 35130/739/09.08.2010 (ΦΕΚ 1291/11.08.2010 Β) απόφαση του Υπουργού Οικονομικών, με την οποία αναπροσαρμόζονται τα ποσά για τη σύναψη δημοσίων συμβάσεων που αφορούν προμήθεια προϊόντων, παροχή υπηρεσιών ή εκτέλεση έργων.
 8. Τις διατάξεις του άρθρου 21 του Κανονισμού Οικονομικής Διαχείρισης των Περιφερειακών Ταμείων Ανάπτυξης (ΦΕΚ 78/Β/4-2-98).
 9. Tην αριθ. 1S-MED10-009 απόφαση έγκρισης της Διαχειριστικής Αρχής (MΑ) του προγράμματος.
 10. Την αριθ. 26575/1960/4-7-2011 Απόφαση του Γενικού Γραμματέα της Περιφέρειας Δυτ. Μακεδονίας με την οποία αναθέτει στο Π.Τ.Α. την υλοποίηση του Προγράμματος PromotionofresidualbiomassintheMediterraneanbasin (PROFORBIOMEDτης Κοινοτικής Πρωτοβουλίας MED καθώς και την αριθ. 4/20-12-2011 απόφαση του Δ.Σ του Περιφερειακού Ταμείου Ανάπτυξης Δυτικής Μακεδονίας, που περιλαμβάνεται στο αριθμ. 2/2011 Πρακτικό και με την οποία αποδέχεται την υλοποίηση του εν λόγω Προγράμματος.
 11. Τις ανάγκες του προγράμματος «PROFORBIOMED».
 12. Τον προϋπολογισμό του προγράμματος «PROFORBIOMED».

 

Α Π Ο Φ Α Σ Ι Ζ Ο Υ Μ Ε

Προκηρύσσουμε ανοικτό διαγωνισμό με τίτλο «Επιλογή αναδόχου για παροχή εξειδικευμένων συμβουλευτικών υπηρεσιών στα πλαίσια του έργου “Promotion of residual biomass in the Mediterranean basin” «PROFORBIOMED» με κριτήριο την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, προϋπολογισμού 159.900,00 € συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. (130.000,00 € χωρίς Φ.Π.Α ).

Κάθε θέμα ή αναγκαία λεπτομέρεια σχετικά με το διαγωνισμό περιγράφεται και αναλύεται στην προκήρυξη και τα παραρτήματα που ακολουθούν, επισυνάπτονται στην παρούσα απόφαση και αποτελούν αναπόσπαστο τμήμα αυτής.

Ο Πρόεδρος του Δ.Σ.

Γεώργιος Δακής

Συννημένα:

Διακήρυξη Έργου

Τεχνικό Δελτίο 150.00 Kb