ΠΙΝΑΚΑΣ Των συζητηθέντων θεμάτων κατά την 9η/16-4-2014 συνεδρίαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Δυτικής Μακεδονίας

Αποφάσεις Περιφερειακού Συμβουλίου Ενημέρωση

Π Ι Ν Α Κ Α Σ

Των συζητηθέντων θεμάτων κατά την 9η/16-04-2014 συνεδρίαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Δυτικής Μακεδονίας:

Α/Α

Θ Ε Μ Α Τ Α

Αρ. Απόφασης

Περίληψη Απόφασης

1.

Πρό ημερήσιας διάταξης

Έγκριση Πρακτικών προηγούμενων συνεδριάσεων.

105/14

Έγκριση Πρακτικών Προηγούμενων συνεδριάσεων

2.

9ης τροποποίησης προϋπολογισμού Π.Δ.Μ. 2014.

106/14

Εγκρίνεται κατά πλειοψηφία η τροποποίηση προϋπολογισμού.

3.

Δημιουργία λογαριασμού με την ονομασία «Καταβολή τιμήματος παραχώρησης ακινήτου της Δ/νσης Αγροτ. Οικονομίας και Κτηνιατρικής της Π.Ε Φλώρινας».

107/14

Εγκρίνεται ομόφωνα το άνοιγμα λογαριασμού.

4.

Τρόπος εκτέλεσης του έργου : « Βελτίωση Οδικής Ασφάλειας Εθνικού – Επαρχιακού Οδικού Δικτύου Π.Ε. Φλώρινας ( Οδικοί Άξονες : Ε.Ο. -3 , Επ..Ο. -16 , ΕπΟ. -20 , Επ.Ο. -21 ) »Â προϋπολογισμού δαπάνης # 2.905.000,00 € # ( με το Φ.Π.Α. ).

108/14

Εγκρίνεται ομόφωνα ο  τρόπος εκτέλεσης του έργου.

5.

Έγκριση τρόπου επιλογής εργοληπτικής επιχείρησης για την κατασκευή του έργου ΕΡΓΟ: Οδική Ασφάλεια Δικτύου αρμοδιότητας Π.Ε. Περιφέρειας Δυτ.Μακεδονίας Υποέργο: Οδική Ασφάλεια Δικτύου αρμοδιότητας Π.Ε Καστοριάς

109/14

Εγκρίνεται ομόφωνα ο τρόπος εκτέλεσης του έργου.

6.

Τρόπος εκτέλεσης του έργου: «ΟΔΙΚΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΔΙΚΤΥΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΩΝ ΕΝΟΤΗΤΩΝ Π.Δ.Μ.» με το αντίστοιχο υποέργο: ΟΔΙΚΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΔΙΚΤΥΟΥ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ Π.Ε. ΓΡΕΒΕΝΩΝ προϋπολογισμού 2.540.000,00 € το οποίο εντάχθηκε στο Ε.Π. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ – ΘΡΑΚΗΣ στον άξονα 11 ΥΠΟΔΟΜΕΣ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΡΟΣΠΕΛΑΣΙΜΟΤΗΤΑΣ ΣΤΗΝ Π.Δ.Μ.

110/14

Εγκρίνεται ομόφωνα ο τρόπος εκτέλεσης του έργου.

7.

Τρόπος εκτέλεσης του έργου: «ΑΝΑΚΑΤΑΣΚΕΥΗ- ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΥΓΡΟΜΟΝΩΣΗΣ ΣΤΑ ΔΩΜΑΤΑ ΤΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΓΡΕΒΕΝΩΝ» το οποίο εντάχθηκε στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Μακεδονίας-Θράκης 2007-2013 της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας ,Προϋπολογισμού 422.000,00 € (με Φ.Π.Α.)

111/14

Εγκρίνεται ομόφωνα ο τρόπος εκτέλεσης του έργου.

8.

Τρόπος εκτέλεσης του έργου

112/14

Εγκρίνεται ομόφωνα ο  τρόπος εκτέλεσης του έργου.

9.

Ημερήσιας διάταξης

Υπογραφή Προγραμματικής Σύμβασης για υλοποίηση έργου ΕΣΠΑ, με τίτλο: «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΗΣ ΓΕΦΥΡΑΣ ΣΠΑΝΟΥ ΣΤΟ ΝΟΜΟ ΓΡΕΒΕΝΩΝ».

113/14

Εγκρίνεται ομόφωνα η σύναψη της Προγραμματικής Σύμβασης.

10.

Έγκριση τρόπου δημοπράτησης έργων .

114/14

Εγκρίνεται ομόφωνα ο τρόπος δημοπράτησης έργων.

11.

Αποδοχή της απόφασης ένταξης και έγκριση σύναψης και σχεδίου Σύμβασης μεταξύ της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας (Περιφερειακής Ενότητας Καστοριάς) και της Αναπτυξιακής Καστοριάς ΑΕ ΟΤΑ, που αφορά την υλοποίηση έργου στα πλαίσια τοπικού προγράμματος «Προσέγγιση Leader» του άξονα 4 του Προγράμματος «Αγροτική Ανάπτυξη της Ελλάδας 2007 2013»

115/14

Εγκρίνεται κατά πλειοψησία η σύναψη της Προγραμματικής Σύμβασης.

12.

Έγκριση σύναψης και σχεδίου Προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας (Περιφερειακής Ενότητας Καστοριάς) και του Δήμου Καστοριάς για την υλοποίηση του έργου «Συντήρηση και Επισκευή Πνευματικού Κέντρου Πενταβρύσου».

116/14

Εγκρίνεται κατά πλειοψησία η σύναψη της Προγραμματικής Σύμβασης.

13.

Έγκριση αναγκαιότητας διενέργειας διεθνούς δημοσίου μειοδοτικού διαγωνισμού μεταφοράς μαθητών Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, χωρικής αρμοδιότητας Περιφερειακής Ενότητας Καστοριάς, για την σχολική χρονιά 2014-2015.

117/14

Εγκρίνεται ομόφωνα η διενέργεια διαγωνισμού.

14.

Μεταφορά μαθητών Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Περιφερειακής Ενότητας Κοζάνης για το Σχολικό Έτος 2014-2015 & 2015-2016.

118/14

Εγκρίνεται ομόφωνα η διενέργεια διαγωνισμού.

15.

Έγκριση της Προγραμματικής Σύμβασης με τίτλο «ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΣΚΕΥΑΣΜΑΤΩΝ ΜΥΚΟΡΡΙΖΩΝ ΚΑΙ ΒΑΚΤΗΡΙΩΝ ΡΙΖΟΣΦΑΙΡΑΣ ΣΕ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑ ΚΡΟΚΟΥ ΓΙΑ ΤΟΝ ΕΛΕΓΧΟ ΤΗΣ RHIZOCTONIACROCORRUM.

119/14

Εγκρίνεται ομόφωνα η Προγραμματική Σύμβαση.

16.

Έγκριση Προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας-Περιφερειακής Ενότητας Κοζάνης με θέμα “Ανέγερση Νέου Κέντρου Υγείας Σιάτιστας”.

120/14

Εγκρίνεται ομόφωνα η Προγραμματική Σύμβαση.

17.

Έγκριση του τρόπου δημοπράτησης του έργου «Ανέγερση Νέου Κέντρου Υγείας Σιάτιστας», προϋπολογισμού: 3.030.000,00€».

121/14

Εγκρίνεται ομόφωνα ο τρόπος δημοπράτησης του έργου.

18.

Έγκριση του τρόπου δημοπράτησης του έργου «Επιστημονική Υποστήριξη & Μετρήσεις Αμιάντου για Υγιεινή και Ασφάλεια του έργου Εξυγίανση – Αποκατάσταση Κτιριακών Εγκαταστάσεων και Περιβαλλοντος χώρου των ΜΑΒΕ – Κατασκευή ΧΥΤΑΜ (Υποέργο 1)», προϋπολογισμού: 614.406,00€ με Φ.Π.Α.€».

122/14

Εγκρίνεται ομόφωνα ο τρόπος δημοπράτησης του έργου.

19.

Έγκριση του τρόπου δημοπράτησης του έργου «Εξυγίανση – Αποκατάσταση κτιριακών εγκαταστάσεων και περιβάλλοντος χώρου των ΜΑΒΕ – Κατασκευή ΧΥΤΑΜ (Υποέργο 2)», προϋπολογισμού: 17.000.000,00€ με Φ.Π.Α.». 

123/14

Εγκρίνεται ομόφωνα ο τρόπος δημοπράτησης του έργου.

20.

Έγκριση του τρόπου δημοπράτησης της ενταγμένης πράξης “Οδική ασφάλεια δικτύου αρμοδιότητας Περιφερειακών Ενοτήτων Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας” υποέργο 1 “Οδική ασφάλεια δικτύου αρμοδιότητας Περιφερειακής Ενότητας Κοζάνης” Π/Υ 3.120.000€.

124/14

Εγκρίνεται ομόφωνα ο τρόπος δημοπράτησης του έργου. 

Κοζάνη 17/4/2014

Ο Πρόεδρος του Π.Σ.

Γεώργιος Παπαδόπουλος