Πίνακας των συζητηθέντων θεμάτων κατά την 7η/26-11-2013 συνεδρίαση της Επιτροπής Περιβάλλοντος, Χωρικού Σχεδιασμού και Ανάπτυξης της ΠΔΜ

Αποφάσεις Επιτροπής Περιβάλλοντος Ενημέρωση

Π Ι Ν Α Κ Α Σ

Των συζητηθέντων θεμάτων κατά την 7η-26/11/2013 συνεδρίαση της Επιτροπής Περιβάλλοντος, Χωρικού Σχεδιασμού και Ανάπτυξης της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας :

  Α/Α

Θ Ε Μ Α

Αρ. Αποφ.

Περίληψη Απόφασης

1

1ο ΘΕΜΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

Έγκριση πρακτικού 6ης συνεδρίασης

 

Η Επιτροπή ενέκρινε   ομόφωνα το πρακτικό.

2

2Ο ΘΕΜΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

Στρατηγική Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΣΜΠΕ) του Σχεδίου Διαχείρισης των Λεκανών Απορροής Ποταμών (ΣΔΛΑΠ) του Υδατικού Διαμερίσματος Δυτ. Μακεδονίας (GR 09).

116

Η Επιτροπή παραπέμπει το θέμα στο περιφερειακό συμβούλιο Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας

3

3Ο ΘΕΜΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

Στρατηγική Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΣΜΠΕ) του σχεδίου για την αναθεώρηση του Ειδικού Πλαισίου Χωροταξικού Σχεδιασμού και Αειφόρου Ανάπτυξης για τον Τουρισμό.

117

Η Επιτροπή παραπέμπει το θέμα στο περιφερειακό συμβούλιο Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας.

4

4Ο ΘΕΜΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΜΠΕ του έργου: «Εγκατάσταση και λειτουργία Φωτοβολταïκού Σταθμού Ισχύος 2,995 MW στη θέση Λάβα του Δήμου Σερβίων-Βελβεντού της Περιφερειακής Ενότητας Κοζάνης, της εταιρείας ΕΛ.ΠΕ ΛΑΡΚΟ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΚΟΚΚΙΝΟΥ Α.Ε., στην Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας.

118

Η Επιτροπή γνωμοδότησε κατά πλειοψηφία θετικά για τη Μ.Π.Ε του έργου.

5

5Ο ΘΕΜΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΜΠΕ του έργου: «Εγκατάσταση και λειτουργία Φωτοβολταïκού Σταθμού Ισχύος 9,995 MW στη θέση Λάβα του Δήμου Σερβίων-Βελβεντού της Περιφερειακής Ενότητας Κοζάνης, της εταιρείας ΕΛ.ΠΕ. ΛΑΡΚΟ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΣΕΡΒΙΩΝ Α.Ε., στην Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας».

119

Η Επιτροπή γνωμοδότησε κατά πλειοψηφία θετικά για τη Μ.Π.Ε του έργου.

6

6Ο ΘΕΜΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΜΠΕ του έργου «Εκμετάλλευση ιδιωτικού Λατομείου σχιστόλιθων στη θέση «Δρυόβουνο» της Δ.Κ. Δρυοβούνου του Δήμου Βοίου της Περιφερειακής Ενότητας Κοζάνης, της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας».

120

Η Επιτροπή γνωμοδότησε ομόφωνα θετικά για τη Μ.Π.Ε του έργου.

7

7Ο ΘΕΜΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΜΠΕ του έργου: «Μονάδα συμπαραγωγής ηλεκτρισμού και θερμότητας με καύση βιομάζας ισχύος 0,999 ΜW στη θέση “πρώην ΑΕΒΑΛ” Δημοτικού Διαμερίσματος Πτολεμαΐδας Π.Ε Κοζάνης Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας».

121

Η Επιτροπή γνωμοδότησε ομόφωνα θετικά για τη Μ.Π.Ε του έργου.

8

8Ο ΘΕΜΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΜΠΕ του έργου: «Βελτίωση εξωτερικών υδραγωγείων οικισμών Δ.Ε. Ελλησπόντου του Δήμου Κοζάνης (Ανατολική περιοχή Σαριγκιόλ)».

122

Η Επιτροπή γνωμοδότησε ομόφωνα θετικά για τη Μ.Π.Ε του έργου.

9

9Ο ΘΕΜΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΜΠΕ του έργου: «Εξωτερικό υδραγωγείο οικισμού Δρεπάνου Δ.Ε. Ελλησπόντου του Δήμου Κοζάνης».

123

Η Επιτροπή γνωμοδότησε ομόφωνα θετικά για τη Μ.Π.Ε του έργου.

10

10Ο ΘΕΜΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΜΠΕ του έργου: «Αιολικός Σταθμός Παραγωγής Ηλεκτρικής Ενέργειας (ΑΣΠΗΕ) ισχύος 163.8 MW στη θέση «Τρικλάριον Όρος» των Δήμων Καστοριάς, Νεστορίου & Πρεσπών των Νομών Καστοριάς και Φλώρινας αντίστοιχα» της εταιρείας «ADEMCO Αιολική Δυτικής Μακεδονίας ΕΠΕ»

124

Η Επιτροπή αναβάλει ομόφωνα το θέμα.

11

11Ο ΘΕΜΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΜΠΕ του έργου: «Ύδρευση οικισμού Κιβωτού της Δ.Ε. Ηρακλεωτών του Δήμου Γρεβενών της Π.Ε. Γρεβενών της Περιφέρειας Δυτ. Μακεδονίας

125

Η Επιτροπή γνωμοδότησε ομόφωνα θετικά για τη Μ.Π.Ε του έργου.

12

12Ο ΘΕΜΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΜΠΕ του έργου: «Ύδρευση οικισμού Αγίου Γεωργίου της Δ.Ε. Ηρακλεωτών του Δήμου Γρεβενών της Π.Ε. Γρεβενών της Περιφέρειας Δυτ. Μακεδονίας»

126

Η Επιτροπή γνωμοδότησε ομόφωνα θετικά για τη Μ.Π.Ε του έργου.

13

13Ο ΘΕΜΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΜΠΕ του έργου: «Ύδρευση οικισμών Μηλέας και Ταξιάρχη της Δ.Ε. Ηρακλεωτών του Δήμου Γρεβενών της Π.Ε. Γρεβενών της Περιφέρειας Δυτ. Μακεδονίας».

127

Η Επιτροπή γνωμοδότησε ομόφωνα θετικά για τη Μ.Π.Ε του έργου.

14

14Ο ΘΕΜΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΜΠΕ του έργου: «Ύδρευση οικισμών Δικτύου Βεντζίου (Κνίδη, Ιτέα, Πιστικό, Κέντρο, Αγαλαίοι, Νησί, Παλαιοχώρι, Σαρακήνα, Δίπορο της Δ.Ε. Βεντζίου και Αγάπη της Δ.Ε. Γρεβενών) του Δήμου Γρεβενών της Π.Ε. Γρεβενών της Περιφέρειας Δυτ. Μακεδονίας».

128

Η Επιτροπή γνωμοδότησε ομόφωνα θετικά για τη Μ.Π.Ε του έργου.

Κοζάνη 29/11/2013

Ο Πρόεδρος της Επιτροπής Περιβάλλοντος,

Χωρικού Σχεδιασμού και Ανάπτυξης της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας

Χρήστος Ευαγγέλου