Πίνακας των συζητηθέντων θεμάτων κατά την 6η/28-5-2012 συνεδρίαση της Επιτροπής Περιβάλλοντος, Χωρικού Σχεδιασμού και Ανάπτυξης της ΠΔΜ

Αποφάσεις Επιτροπής Περιβάλλοντος Ενημέρωση

Ακολουθεί ο Πίνακας των συζητηθέντων θεμάτων κατά την 6η/28-5-2012 συνεδρίαση της Επιτροπής Περιβάλλοντος, Χωρικού Σχεδιασμού και Ανάπτυξης της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονία :

 

Α/Α

 

Θ Ε Μ Α

 

 

 

Αρ.

Απόφασης

 

Περίληψη Απόφασης

 

1

Τροποποίηση της Έγκρισης Περιβαλλοντικών Όρων της μονάδας εκτροφής γουνοφόρων ζώων (μινκ) στα υπ΄αριθμ. 144,145,147,148 αγροτεμάχια του αγροκτήματος Κρανοχωρίου του Δήμου Νεστορίου στο Νομό Καστοριάς».

 

30

Η επιτροπή γνωμοδοτεί κατά πλειοψηφία θετικά μειοψηφούντος του κ. Κύρινα. Με την επισήμανση του κ. Ψευτογκά σχετικά με τη διαχείριση των περιττωμάτων και τη διάθεση τους, ότι πρέπει να γίνεται σύμφωνα με τους υγειονομικούς κανόνες κατά το στάδιο της μεταφοράς και της λίπανσης των αγρών. Θεωρείται σκόπιμο ότι πρέπει να υπάρχουν αναλυτικές μελέτες της αναζήτησης αζώτου και τοπογραφικά που να αποκλείουν κλίση μεγαλύτερη από 8%, όπως επίσης και ότι πρέπει να διερευνάται η   γειτνίαση των χωραφιών με πηγές υδροληψίας, επιφανειακές η υπόγειες.

 

2

Έγκριση Περιβαλλοντικών όρων του έργου : Διαμόρφωση-Ανάπλαση κοίτης χειμάρρου “ΝΑΤΣΕΛΟ” Αγίου Γερμανού του Δήμου Πρεσπών ΠΕ Φλώρινας.

 

31

Η Επιτροπή γνωμοδοτεί ομόφωνα θετικά

3

Έγκριση Περιβαλλοντικών όρων του έργου : Διαμόρφωση-Ανάπλαση κοίτης χειμάρρων Οικισμού Λαιμού του Δήμου Πρεσπών ΠΕ Φλώρινας.

 

32

Η Επιτροπή γνωμοδοτεί ομόφωνα θετικά

4

Έγκριση Περιβαλλοντικών όρων του έργου : Διαμόρφωση-Ανάπλαση κοίτης χειμάρρων εντός οικισμών Αγίου Γερμανού – Ανταρτικού του Δήμου Πρεσπών ΠΕ Φλώρινας.

 

33

Η Επιτροπή γνωμοδοτεί ομόφωνα θετικά

5

Έγκριση Περιβαλλοντικών όρων του έργου : Ανόρυξη υδρευτικής γεώτρησης ΤΚ Λεχόβου του Δήμου Αμυνταίου ΠΕ Φλώρινας.

34

Η Επιτροπή γνωμοδοτεί ομόφωνα θετικά

Κοζάνη 31/5/2012

Ο Πρόεδρος της Επιτροπής Περιβάλλοντος Χωρικού Σχεδιασμού

και Ανάπτυξης της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας

Ιωάννης Αντωνιάδης