ΠΙΝΑΚΑΣ Των συζητηθέντων θεμάτων κατά την 6η/14-3-2014 συνεδρίαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Δυτικής Μακεδονίας

Αποφάσεις Περιφερειακού Συμβουλίου Ενημέρωση

Π Ι Ν Α Κ Α Σ

Των συζητηθέντων θεμάτων κατά την 6η/14-3-2014 συνεδρίαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Δυτικής Μακεδονίας:

Α/Α

Θ Ε Μ Α Τ Α

Αρ. Απόφασης

Περίληψη Απόφασης

1.

Ημερήσιας διάταξης

Θέμα 1ο: Ζωτικά συμφέροντα Δυτικής Μακεδονίας σε σχέση με τις τρέχουσες εξελίξεις στη Δ.Ε.Η.

66/14

Εγκρίνεται ομόφωνα η συγκρότηση επιτροπής

Κοζάνη 18/3/2014

Ο Πρόεδρος του Π.Σ.

Γεώργιος Παπαδόπουλος