Πίνακας των συζητηθέντων θεμάτων κατά την 5η/24-7-2013 συνεδρίαση της Επιτροπής Περιβάλλοντος, Χωρικού Σχεδιασμού και Ανάπτυξης της ΠΔΜ

Αποφάσεις Επιτροπής Περιβάλλοντος Ενημέρωση

Π Ι Ν Α Κ Α Σ

Των συζητηθέντων θεμάτων κατά την 5η-24/7/2013 συνεδρίαση της Επιτροπής Περιβάλλοντος, Χωρικού Σχεδιασμού και Ανάπτυξης της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας :

  

Α/Α

Θ Ε Μ Α

Αρ. Αποφ.

Περίληψη Απόφασης

 

1ο ΘΕΜΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

 

Έγκριση πρακτικού 4ης συνεδρίασης

 

Η Επιτροπή ενέκρινε   ομόφωνα το πρακτικό.

 

 

2Ο ΘΕΜΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

Απόψεις επί του περιεχομένου της (Μ.Π.Ε.) του έργου: «Περιφερειακός δακτύλιος Κοζάνης στο τμήμα από Χ.Θ. 6+000 έως Χ.Θ. 11+750.»

55

Η Επιτροπή γνωμοδότησε ομόφωνα θετικά για τη Μ.Π.Ε του έργου.

 

3Ο ΘΕΜΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

 

Απόψεις επί του περιεχομένου της (Μ.Π.Ε.) του έργου: «Αντιπλημμυρικά έργα στην ΤΚ Τρανοβάλτου του Δήμου Σερβίων-Βελβεντού»

56

Η Επιτροπή γνωμοδότησε ομόφωνα θετικά για τη Μ.Π.Ε του έργου.

 

4Ο ΘΕΜΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

 

Απόψεις επί του περιεχομένου της (Μ.Π.Ε.) του έργου: «Εγκατάσταση επεξεργασίας λυμάτων Δήμου Κοζάνης της ΔΕΥΑ Κοζάνης»

57

Η Επιτροπή γνωμοδότησε ομόφωνα θετικά για τη Μ.Π.Ε του έργου.

 

5Ο ΘΕΜΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

Απόψεις επί του περιεχομένου της (Μ.Π.Ε.) του έργου: «Κοινή εγκατάσταση επεξεργασίας λυμάτων Τρανοβάλτου-Μικροβάλτου και Λαζαράδων Δήμου Σερβίων-Βελβεντού στην ΠE Κοζάνης»

58

Η Επιτροπή γνωμοδότησε ομόφωνα θετικά για τη Μ.Π.Ε του έργου.

 

6Ο ΘΕΜΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

 

Απόψεις επί του περιεχομένου της (Μ.Π.Ε.) του έργου: «.ΜΠΕ και Σχέδιο Διαχείρισης Αποβλήτων της ΜΕΤΕ Α.Ε. για το έργο που αφορά α) στην έρευνα κοιτασμάτων λιγνίτη καθώς και των συνοδών έργων αυτής σε χώρο συνολικής έκτασης 2.688,384 τ.μ. που βρίσκεται στη θέση «Προσήλιο» της ΤΚ Πολυρράχου του Δήμου Σερβίων-Βελβεντού

59

Η Επιτροπή γνωμοδότησε ομόφωνα θετικά για τη Μ.Π.Ε του έργου.

 

7Ο ΘΕΜΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

Απόψεις επί του περιεχομένου της (Μ.Π.Ε.) του έργου: «Εκμετάλλευση λατομείου διακοσμητικών πετρωμάτων (σερπεντινίτες) έκτασης 39.502 τ.μ., σε δημοτικό χώρο στη θέση «Ασβεσταριά» της ΤΚ Μαυροδενδρίου του Δήμου Κοζάνης, της εταιρείας «ΑΤΛΑΣ Ε.Ε.»

60

Η Επιτροπή γνωμοδότησε ομόφωνα θετικά για τη Μ.Π.Ε του έργου.

 

8Ο ΘΕΜΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

 

Απόψεις επί του περιεχομένου της (Μ.Π.Ε.) του έργου: «Εκμετάλλευση λατομείου διακοσμητικών πετρωμάτων (σερπεντινίτες) έκτασης 21.416,83 τ.μ., σε δημοτικό χώρο στη θέση «Ασβεσταριά» της ΤΚ Μαυροδενδρίου του Δήμου Κοζάνης, της εταιρείας «ΛΑΤΟΜΕΙΑ Ε.Π.Ε.».

61

Η Επιτροπή γνωμοδότησε ομόφωνα θετικά για τη Μ.Π.Ε του έργου.

 

9Ο ΘΕΜΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

 

Απόψεις επί του περιεχομένου της (Μ.Π.Ε.) του έργου: «Εγκατάσταση και λειτουργία του σταθμού παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από φωτοβολταϊκό σύστημα ισχύος 20,3364 MWp, της εταιρείας με την επωνυμία «ΑΙΟΛΙΚΑ ΠΑΡΚΑ ΘΡΑΚΗΣ Α.Ε.», στο αγρόκτημα Καστανιάς του Δήμου Βέροιας, στην Π.Ε. Ημαθίας, Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας (και του αγροκτήματος Πολυμύλου του Δήμου Κοζάνης, στην Π.Ε. Κοζάνης, της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας).

62

Η Επιτροπή αναβάλλει ομόφωνα το θέμα.

 

10Ο ΘΕΜΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

 

Απόψεις επί του περιεχομένου της (Μ.Π.Ε.) του έργου: «Φωτοβολταϊκός Σταθμός Παραγωγής Ηλεκτρικής Ενέργειας ισχύος 8,06 MW, στη θέση «ΤΟΥΜΠΑ» του Δήμου Σερβίων–Βελβεντού στην Π.Ε. Κοζάνης της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας της εταιρείας «KOZANI ENERGY A.E.»»

63

Η Επιτροπή αναβάλλει ομόφωνα το θέμα.

 

 

11Ο ΘΕΜΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

 

Απόψεις επί του περιεχομένου της (Μ.Π.Ε.) του έργου: «Αιολικό Πάρκο ισχύος 20,00 MW της εταιρείας ‘QUEST ΑΙΟΛΙΚΗ ΣΕΡΒΙΩΝ ΚΟΖΑΝΗΣ ΕΠΕ» και συνοδά έργα οδοποιίας στη θέση «Κρυονέρι Σερβίων του Δήμου Σερβίων-Βελβεντού, στην ΠΕ Κοζάνης»

64

Η Επιτροπή αναβάλλει ομόφωνα το θέμα.

 

 

12Ο ΘΕΜΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

 

Απόψεις επί του περιεχομένου της (Μ.Π.Ε.) του έργου: «Φωτοβολταϊκός (Φ/Β) Σταθμός Παραγωγής Ηλεκτρικής Ενέργειας ισχύος 10,00 MW, στη θέση «Δοβράς 1» του Δήμου Σερβίων – Βελβεντού στην Π.Ε. Κοζάνης της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας της εταιρείας «KOZANI ENERGY A.E.»

 

65

Η Επιτροπή αναβάλλει ομόφωνα το θέμα.

 

13Ο ΘΕΜΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

Απόψεις επί του περιεχομένου της (Μ.Π.Ε.) του έργου: Φωτοβολταϊκός (Φ/Β) Σταθμός Παραγωγής Ηλεκτρικής Ενέργειας ισχύος 10,00 MW, στη θέση «Δοβράς 2» του Δήμου Σερβίων – Βελβεντού στην Π.Ε. Κοζάνης της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας της εταιρείας «KOZANI ENERGY A.E.»»

66

Η Επιτροπή αναβάλλει ομόφωνα το θέμα.

 

 

14Ο ΘΕΜΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

 

Απόψεις επί του περιεχομένου της (Μ.Π.Ε.) του έργου: ««Φωτοβολταϊκός (Φ/Β) Σταθμός Παραγωγής Ηλεκτρικής Ενέργειας ισχύος 10,00 MW, στη θέση «Δοβράς 3» του Δήμου Σερβίων – Βελβεντού στην Π.Ε. Κοζάνης της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας της εταιρείας «KOZANI ENERGY A.E.»

67

Η Επιτροπή αναβάλλει ομόφωνα το θέμα.

 

15Ο ΘΕΜΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

 

Απόψεις επί του περιεχομένου της (Μ.Π.Ε.) του έργου: «Φωτοβολταϊκός (Φ/Β) Σταθμός Παραγωγής Ηλεκτρικής Ενέργειας ισχύος 9,99 MW, στη θέση «Δοβράς 4» του Δήμου Σερβίων – Βελβεντού στην Π.Ε. Κοζάνης της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας της εταιρείας «KOZANI ENERGY A.E.»

68

Η Επιτροπή αναβάλλει ομόφωνα το θέμα.

 

16ο ΘΕΜΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

Απόψεις επί του περιεχομένου της (Μ.Π.Ε.) του έργου: «Φωτοβολταϊκός (Φ/Β) Σταθμός Παραγωγής Ηλεκτρικής Ενέργειας ισχύος 9,99 MW, στη θέση «Δοβράς 5» του Δήμου Σερβίων – Βελβεντού στην Π.Ε. Κοζάνης της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας της εταιρείας «KOZANI ENERGY A.E.»

69

Η Επιτροπή αναβάλλει ομόφωνα το θέμα.

 

17Ο ΘΕΜΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

 

Γνωμοδότηση επί της Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΜΠΕ) του έργου: «Φωτοβολταϊκός (Φ/Β) Σταθμός Παραγωγής Ηλεκτρικής Ενέργειας ισχύος 9,99 MW, στη θέση «Δοβράς 6» του Δήμου Σερβίων – Βελβεντού στην Π.Ε. Κοζάνης της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας της εταιρείας «KOZANI ENERGY A.E.»

70

Η Επιτροπή αναβάλλει ομόφωνα το θέμα.

 

18Ο ΘΕΜΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

Γνωμοδότηση επί της Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΜΠΕ) του έργου: «Εγκατάσταση Φωτοβολταϊκού Πάρκου εγκατεστημένης ισχύος 10 MW, στη θέση «Δοβράς 7» του Δήμου Σερβίων – Βελβεντού (πρώην Δ. Σερβίων) στο Νομό Κοζάνης στην Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας της εταιρείας με δ.τ. «ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΪΚΑ ΠΑΡΚΑ ΒΕΡΟΙΑ Α.Ε.»

71

Η Επιτροπή αναβάλλει ομόφωνα το θέμα.

 

19Ο ΘΕΜΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

Γνωμοδότηση επί της Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΜΠΕ) του έργου : «Εγκατάσταση Φωτοβολταϊκού Πάρκου εγκατεστημένης ισχύος 10 MW, στη θέση «Δοβράς 8» του Δήμου Σερβίων–Βελβεντού (πρώην Δ. Σερβίων) στο Νομό Κοζάνης στην Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας της εταιρείας με δ.τ. «ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΪΚΑ ΠΑΡΚΑ ΒΕΡΟΙΑ Α.Ε.»

72

Η Επιτροπή αναβάλλει ομόφωνα το θέμα.

 

20Ο ΘΕΜΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

Έκφραση απόψεων για την τροποποιητική μελέτη περιβαλλοντικών επιπτώσεων του έργου με τίτλο: «Εγκατάσταση Φωτοβολταϊκού Πάρκου εγκατεστημένης ισχύος 10 MW, στη θέση «Δοβράς 9» του Δήμου Σερβίων–Βελβεντού (πρώην Δ.Σερβίων) στο Νομό Κοζάνης στην Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας της εταιρείας με δ.τ. «ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΪΚΑ ΠΑΡΚΑ ΒΕΡΟΙΑ Α.Ε.»

73

Η Επιτροπή αναβάλλει ομόφωνα το θέμα.

 

21o ΘΕΜΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

Γνωμοδότηση επί της Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΜΠΕ) του έργου: «Εγκατάσταση Φωτοβολταϊκού Πάρκου εγκατεστημένης ισχύος 10 MW, στη θέση «Δοβράς 10» του Δήμου Σερβίων – Βελβεντού (πρώην Δ. Σερβίων) στο Νομό Κοζάνης στην Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας της εταιρείας με δ.τ. «ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΪΚΑ ΠΑΡΚΑ ΒΕΡΟΙΑ Α.Ε.»»

74

Η Επιτροπή αναβάλλει ομόφωνα το θέμα.

 

22o ΘΕΜΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

Γνωμοδότηση επί της Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΜΠΕ) του έργου : «Εγκατάσταση Φωτοβολταϊκού Πάρκου εγκατεστημένης ισχύος 10 MW, στη θέση «Δοβράς 11» του Δήμου Σερβίων – Βελβεντού (πρώην Δ. Σερβίων) στο Νομό Κοζάνης στην Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας της εταιρείας με δ.τ. «ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΪΚΑ ΠΑΡΚΑ ΒΕΡΟΙΑ Α.Ε.».

75

Η Επιτροπή αναβάλλει ομόφωνα το θέμα.

 

23o ΘΕΜΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

 

Γνωμοδότηση επί της Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΜΠΕ) του έργου : Εγκατάσταση συστήματος ηλεκτροπαραγωγής με ηλιακή συγκέντρωση (ΣΗΗ) ισχύος 9,4 ΜWe» της εταιρίας “ΘΕΡΜΟΗΛΙΑΚΗ ΑΚΤΙΝΑ 5 Ε.Ε” στο υπ’ αρ. 161 αγροτεμάχιο της κτηματικής περιοχής της Τ.Κ. Αναργύρων της Δ.Ε. Αετού, του Δήμου Αμυνταίου, της Π.Ε. Φλώρινας, της Π.Δ.Μ..».

 

76

Η Επιτροπή γνωμοδότησε ομόφωνα θετικά για τη Μ.Π.Ε του έργου.

 

24o ΘΕΜΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

 

 

Γνωμοδότηση επί της Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΜΠΕ) του έργου : «Εγκατάσταση συστήματος ηλεκτροπαραγωγής με ηλιακή συγκέντρωση (ΣΗΗ) ισχύος 2,6 ΜWe» της εταιρίας “ ΘΕΡΜΟΓΕΝΝΕΣΙΣ 4 E.E ” αγροτεμάχια 257, 258Α, 258Β, 259 και 260 στο αγρόκτημα Αγίας Παρασκευής, της ομώνυμης Τ.Κ. της Δημοτικής Ενότητας Κάτω Κλεινών του Δήμου Φλώρινας της Περιφερειακής Ενότητας Φλώρινας, συνολικής εκτάσεως 68.009,00 τ.μ.

 

77

Η Επιτροπή γνωμοδότησε ομόφωνα θετικά για τη Μ.Π.Ε του έργου.

 

25o ΘΕΜΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

Γνωμοδότηση επί της Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΜΠΕ) του έργου :

«Εγκατάσταση συστήματος ηλεκτροπαραγωγής με ηλιακή συγκέντρωση (ΣΗΗ) ισχύος 3 ΜWe» της εταιρίας “ΘΕΡΜΟΓΕΝΝΕΣΙΣ 3 E.E” στα αγροτεμάχια 153, 154, 155, 156 που βρίσκονται στο αγρόκτημα Νίκης, της ομώνυμης Τοπικής Κοινότητας της Δημοτικής Ενότητας Κάτω Κλεινών του Δήμου Φλώρινας της Π.Ε. Φλώρινας, συνολικής εκτάσεως 79.495,00 τ.μ.

78

Η Επιτροπή γνωμοδότησε ομόφωνα θετικά για τη Μ.Π.Ε του έργου.

 

26o ΘΕΜΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

Γνωμοδότηση επί της Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΜΠΕ) του έργου :

«Μονάδα Παραγωγής Ηλεκτρικής Ενέργειας από Βιοαέριο ισχύος 1,668 ΜW, στη κτηματική περιοχή της ΤΚ Φιλώτα του Δήμου Αμυνταίου στην ΠΕ Φλώρινας, της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας, της εταιρείας «ΦΙΛΩΤΑΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΕ»

 

79

Η Επιτροπή γνωμοδότησε ομόφωνα θετικά για τη Μ.Π.Ε του έργου.

 

27o ΘΕΜΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

Γνωμοδότηση επί της Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΜΠΕ) του έργου :«Αιολικό Πάρκο ισχύος 39 MW, της εταιρείας «EDF EN GREECE A.”E. & ΣΙΑ – ΦΛΩΡΙΝΑ 7 Ε.Ε.», στην θέση “ΓΚΟΥΡΝΑ”», εντός του Καλλικρατικού Δήμου Φλώρινας στην Π.Ε.Φλώρινας

 

80

Η Επιτροπή γνωμοδότησε ομόφωνα θετικά για τη Μ.Π.Ε του έργου.

 

28o ΘΕΜΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

Γνωμοδότηση επί της Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΜΠΕ) του έργου : Αιολικό Πάρκο ισχύος 36 MW, της εταιρείας «EDF EN GREECE A.E. & ΣΙΑ – ΦΛΩΡΙΝΑ 8 Ε.Ε.», στην θέση “ΟΔΟΝΤΩΤΟ”, εντός του Καλλικρατικού Δήμου Φλώρινας στην Π.Ε.Φλώρινας.

81

Η Επιτροπή γνωμοδότησε ομόφωνα θετικά για τη Μ.Π.Ε του έργου.

 

29o ΘΕΜΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

Γνωμοδότηση επί της Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΜΠΕ) του έργου : Αιολικό Πάρκο ισχύος 18 MW, της εταιρείας «EDF EN GREECE A.E. & ΣΙΑ – ΦΛΩΡΙΝΑ 4 Ε.Ε.», στην θέση “ΓΟΝΙΜΟ”, εντός του Καλλικρατικού Δήμου Φλώρινας στην Π.Ε.Φλώρινας.

 

82

Η Επιτροπή γνωμοδότησε ομόφωνα θετικά για τη Μ.Π.Ε του έργου.

 

30o ΘΕΜΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

Γνωμοδότηση επί της Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΜΠΕ) του έργου : «Μικρό Υδροηλεκτρικό Έργο ΥΗΣ Σπηλαίου, ισχύος 1,16 MW στον ποταμό Βενέτικο, στο Τ.Δ. Σπηλαίου της Δ.Ε. Θεόδωρου Ζιάκα στο Νομό Γρεβενών, της εταιρείας ΥΔΡΟΤΡΟΧΟΣ».

 

83

Η Επιτροπή γνωμοδότησε ομόφωνα θετικά για τη Μ.Π.Ε του έργου.

 

31o ΘΕΜΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

Γνωμοδότηση επί της Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΜΠΕ) του έργου : «Αιολικό Πάρκο ΜΑΥΡΟΛΙΘΑΡΟ Ι» συνολικής ισχύος 18 MW   στις θέσεις «Μαυρολίθαρο/Κορομηλιά» του Δήμου Δεσκάτης της Π.Ε. Γρεβενών της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας της εταιρείας ΑΙΟΛΙΚΗ ΜΑΥΡΟΛΙΘΑΡΟ Α.Ε.».

84

Η Επιτροπή γνωμοδότησε ομόφωνα θετικά για τη Μ.Π.Ε του έργου.

Κοζάνη 29/7//2013      

Ο Πρόεδρος της Επιτροπής Περιβάλλοντος,

Χωρικού Σχεδιασμού και Ανάπτυξης της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας

  

Χρήστος Ευαγγέλου