Πίνακας των συζητηθέντων θεμάτων κατά την 4η/18-7-2012 συνεδρίαση της Επιτροπής Κοινωνικής Συνοχής της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας

Αποφάσεις Επιτροπής Κοινωνικής Συνοχής Ενημέρωση

Π Ι Ν Α Κ Α Σ

Των συζητηθέντων θεμάτων κατά την 4η – 18/7/2012 συνεδρίαση της Επιτροπής Κοινωνικής Συνοχής της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας :

α/α

Θέμα

Αρ. Απόφασης

Περίληψη Απόφασ

1.

Έγκριση πρακτικού προηγούμενης συνεδρίασης

9

Η επιτροπή ενέκρινε ομόφωνα το πρακτικό.

2.

Ενέργειες στήριξης στην Ελληνική Αντικαρκινική Εταιρία από την Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας

10

Η επιτροπή αποφάσισε ομόφωνα : α) τη συνδρομή της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας στη διοργάνωση του Πανελλήνιου Αντικαρκινικού Εράνου β) τη στήριξη των παραρτημάτων της Ελληνικής Αντικαρκινικής Εταιρίας που λειτουργούν στην Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας.

Κοζάνη 23/7/2012

Ο Πρόεδρος της Επιτροπής Κοινωνικής Συνοχής

Αθανάσιος Κοσματόπουλος