ΠΙΝΑΚΑΣ Των συζητηθέντων θεμάτων κατά την 4η/17-2-2014 συνεδρίαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Δυτικής Μακεδονίας

Αποφάσεις Περιφερειακού Συμβουλίου Ενημέρωση

Π Ι Ν Α Κ Α Σ

Των συζητηθέντων θεμάτων κατά την 4η/17-2-2014 έκτακτη συνεδρίαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Δυτικής Μακεδονίας:

Α/Α

Θ Ε Μ Α Τ Α

Αρ. Απόφασης

Περίληψη Απόφασης

1.

Ημερήσιας διάταξης:

4ηςΑναμόρφωση Προϋπολογισμού Π.Δ.Μ.(2014)

27/14

Εγκρίνεται κατά πλειοψηφία η Αναμόρφωση του Προϋπολογισμού

Κοζάνη 18/2/2014

Ο Πρόεδρος του Π.Σ.

Γεώργιος Παπαδόπουλος