ΠΙΝΑΚΑΣ Των συζητηθέντων θεμάτων κατά την 45η/13-12-2011 συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας

Αποφάσεις Οικονομικής Επιτροπής Ενημέρωση

ΠΙΝΑΚΑΣ

Των συζητηθέντων θεμάτων κατά την 45η/13-12-2011 συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας:

Α/Α

ΘΕΜΑΤΑ

ΑΡΙΘΜΟΣ

ΑΠΟΦΑΣΗΣ

ΠΕΡΙΛΗΨΗ

1

ΕΚΤΟΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΩΝ Π.Ε. ΚΟΖΑΝΗΣ

1305/11

ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ Η ΔΑΠΑΝΗ

2

ΕΚΤΟΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΩΝ Π.Ε. ΚΟΖΑΝΗΣ

1306/11

ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ Η ΔΑΠΑΝΗ

3

ΕΚΤΟΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΕΓΚΡΙΣΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΑΛΑΤΙΟΥ

1307/11

ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ ΤΟ ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΚΑΙ Η ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

4

ΕΚΤΟΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΕΓΚΡΙΣΗ ΤΗΣ ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΕΛΕΓΧΟΥ ΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΣΤΑ ΠΛΑΙΣΙΑ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ LIFE «ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΣΥΝΥΠΑΡΞΗΣ ΑΝΘΡΩΠΟΥ –ΑΡΚΟΥΔΑΣ ΣΤΟ Ν. ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ, ΕΛΛΑΔΑ – ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΒΕΛΤΙΣΤΩΝ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ»

1308/11

ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ Η ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ ΑΝΑΘΕΣΗ

5

ΕΚΤΟΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΕΓΚΡΙΣΗ ΑΠΟΠΛΗΡΩΜΗΣ ΔΑΠΑΝΩΝ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΩΝ ΕΚΔΗΛΩΣΕΩΝ Π.Ε. ΦΛΩΡΙΝΑΣ

1309/11

ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ Η ΑΠΟΠΛΗΡΩΜΗ ΤΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ

6

ΕΚΤΟΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΩΝ Π.Δ.Μ. Π.Ε. ΦΛΩΡΙΝΑΣ

1310/11

ΕΓΚΡΙΘΗΚΑΝ

Α) ΟΜΟΦΩΝΑ ΟΙ ΔΑΠΑΝΕΣ ΜΕ Α/Α 2 ΕΩΣ 6, 8 ΕΩΣ 19 ΚΑΙ 21 ΕΩΣ 22

Β) ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ ΟΙ ΔΑΠΑΝΕΣ ΜΕ Α/Α1,7 ΚΑΙ 20

7

ΕΚΤΟΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΩΝ Π.Ε. ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ

1311/11

ΕΓΚΡΙΘΗΚΑΝ ΟΜΟΦΩΝΑ ΟΙ ΔΑΠΑΝΕΣ

8

ΕΚΤΟΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΕΝΟΨΕΙ ΣΥΝΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗΣ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ «ΚΑΣΤΟΡΙΑ ΡΑΓΚΟΥΤΣΑΡΙΑ» Π.Ε. ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ

1312/11

ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ Η ΔΑΠΑΝΗ

9

ΕΚΤΟΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΕΝΟΨΕΙ ΣΥΝΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗΣ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΧΙΟΝΑΤΟΥ Π.Ε. ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ

1313/11

ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ Η ΔΑΠΑΝΗ ΣΥΝΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗΣ

10

ΕΚΤΟΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΕΓΚΡΙΣΗ ΑΠΟΔΟΧΗΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΝΟΜΗΣ ΣΤΑ Π.Ε. ΠΟΣΟΥ 4.992,50€ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΚΑΠ- ΠΡΟΣ ΚΑΛΥΨΗ ΑΝΑΓΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ «ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΑΙ ΕΛΕΓΧΟΥ ΕΤΟΥΣ 2011» Π.Δ.Μ.

1314/11

ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ Η ΑΠΟΔΟΧΗ ΚΑΙ ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΠΟΣΟΥ

11

ΕΚΤΟΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΕΓΚΡΙΣΗ ΑΠΟΔΟΧΗΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΝΟΜΗΣ ΠΟΣΟΥ ΣΤΙΣ Π.Ε. 409.231,01€ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΚΑΠ- ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΑ ΠΡΟΣ ΚΑΛΥΨΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΩΝ ΚΑΙ ΛΟΙΠΩΝ ΓΕΝΙΚΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ ΤΗΣ Π.Δ.Μ.

1315/11

ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ Η ΑΠΟΔΟΧΗ ΚΑΙ ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΠΟΣΟΥ

12

ΕΚΤΟΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΕΓΚΡΙΣΗ ΑΠΟΔΟΧΗΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΝΟΜΗΣ ΠΟΣΟΥ ΣΤΙΣ Π.Ε. 988.751,05€ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΚΑΠ – ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΤΗΣ Π.Δ.Μ.

1316/11

ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ Η ΑΠΟΔΟΧΗ ΚΑΙ ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΠΟΣΟΥ

13

ΕΚΤΟΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΕΓΚΡΙΣΗ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ: «ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΚΟΙΤΗΣ ΠΟΤΑΜΟΥ ΣΤΟ Δ.Δ. ΤΡΙΠΟΤΑΜΟΥ» ΤΗΣ Π.Ε. ΦΛΩΡΙΝΑΣ

1317/11

ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ

Α) ΟΜΟΦΩΝΑ Η ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ

Β) ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ Η ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ ΑΝΑΘΕΣΗ Η ΕΡΓΟΥ

14

ΕΚΤΟΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΕΓΚΡΙΣΗ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ: «ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΚΟΙΤΗΣ ΠΟΤΑΜΟΥ ΣΑΚΟΥΛΕΒΑ ΣΤΟ Δ.Δ. ΠΑΠΑΓΙΑΝΝΗ» ΤΗΣ Π.Ε. ΦΛΩΡΙΝΑΣ              

1318/11

ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ

Α) ΟΜΟΦΩΝΑ Η ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ

Β) ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ Η ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ ΑΝΑΘΕΣΗ Η ΕΡΓΟΥ

15

ΕΚΤΟΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΕΓΚΡΙΣΗ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ: «ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΕΡΑΜΟΣΚΕΠΗΣ ΤΗΣ ΠΤΕΡΥΓΑΣ Γ΄ ΤΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΦΛΩΡΙΝΑΣ» ΤΗΣ Π.Ε. ΦΛΩΡΙΝΑΣ                                                                  

1319/11

ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ

Α) ΟΜΟΦΩΝΑ Η ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ

Β) ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ Η ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ ΑΝΑΘΕΣΗ Η ΕΡΓΟΥ

16

ΕΚΤΟΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΠΑΡΟΧΗ ΕΝΤΟΛΗΣ ΚΑΙ ΠΛΗΡΕΞΟΥΣΙΟΤΗΤΑΣ ΕΚΠΡΟΣΩΠΗΣΗΣ Π.Ε. ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ ΣΤΟΝ ΔΙΚΗΓΟΡΟ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ ΜΟΣΧΑΚΗ ΒΑΣΙΛΕΙΟ ΚΑΙ ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ

1320/11

ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ Η ΠΑΡΟΧΗ ΕΝΤΟΛΗΣ ΚΑΙ ΠΛΗΡΕΞΟΥΣΙΟΤΗΤΑΣ ΣΤΟΝ ΔΙΚΗΓΟΡΟ

17

ΕΚΤΟΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΤΗΣ Π.Ε. ΚΟΖΑΝΗΣ ΣΤΗΝ ΣΥΝΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΕΟΡΤΑΣΤΙΚΟΥ ΓΕΥΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΣΕ ΑΠΟΡΟΥΣ Π.Ε. ΚΟΖΑΝΗΣ

1321/11

ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ Η ΔΑΠΑΝΗ

18

ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΔΙΑΤΑΞΗ

ΛΗΨΗ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΕΠΙ ΤΗΣ ΠΡΟΔΙΚΑΣΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΥΓΗΣΤΗΣ ΚΟΙΝΟΠΡΑΞΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ «ΑΡΧΙΚΟΝ Α.Ε – ΑΦΟΙ ΒΛΑΧΟΥ ΚΑΙ ΣΙΑ Ε.Ε» ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟ «ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΛΥΜΑΤΩΝ ΔΗΜΟΥ ΑΣΚΙΟΥ Ν. ΚΟΖΑΝΗΣ ΚΑΙ ΕΞΩΤΕΡΙΚΑ ΑΠΟΧΕΤΕΥΤΙΚΑ ΔΙΚΤΥΑ ΟΙΚΙΣΜΩΝ ΓΑΛΑΤΙΝΗΣ, ΕΡΑΤΥΡΑΣ ΚΑΙ ΚΑΛΟΝΕΡΙΟΥ ΠΡΟΣ ΝΕΑ Ε.Ε.Λ ΔΗΜΟΥ ΑΣΚΙΟΥ» Π.Ε ΚΟΖΑΝΗΣ

1322/11

ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ Η ΑΠΟΡΡΙΨΗ ΤΗΣ ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ

19

ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΔΙΑΤΑΞΗ

ΕΓΚΡΙΣΗ ΠΑΡΑΤΑΣΗΣ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑΣ ΠΕΡΑΙΩΣΗΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ: ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΑΓΩΓΟΥ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΣΤΟ Δ.Δ ΠΟΛΥΡΡΑΧΟΥ ΑΠΟ ΔΕΞΑΜΕΝΗ Δ.Δ ΤΡΙΓΩΝΙΚΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΣΕΡΒΙΩΝ» Π.Ε ΚΟΖΑΝΗΣ

1323/11

ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ Η ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑΣ ΠΕΡΑΙΩΣΗΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ

20

ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΔΙΑΤΑΞΗ

ΕΓΚΡΙΣΗ ΠΑΡΑΤΑΣΗΣ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑΣ ΠΕΡΑΙΩΣΗΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ : «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟΥ ΣΤΟ Δ.Δ ΧΑΡΑΥΓΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΚΟΖΑΝΗΣ» Π.Ε ΚΟΖΑΝΗΣ

1324/11

ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ Η ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑΣ ΠΕΡΑΙΩΣΗΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ

21

ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΔΙΑΤΑΞΗ

ΕΓΚΡΙΣΗ ΠΑΡΑΤΑΣΗΣ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑΣ ΠΕΡΑΙΩΣΗΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ: «ΣΤΕΓΑΝΟΠΟΙΗΣΗ ΣΤΕΓΗΣ ΣΤΟ ΓΥΜΝΑΣΤΗΡΙΟ ΑΙΟΛΟΣ ΠΤΟΛΕΜΑΙΔΑΣ» Π.Ε ΚΟΖΑΝΗΣ  

1325/11

ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ Η ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑΣ ΠΕΡΑΙΩΣΗΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ

22

ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΔΙΑΤΑΞΗ

ΕΓΚΡΙΣΗ ΠΑΡΑΤΑΣΗΣ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑΣ: «ΜΕΛΕΤΗ ΑΝΑΔΑΣΜΟΥ ΑΓΡΟΚΤΗΜΑΤΟΣ ΠΑΛΑΙΣΤΡΑΣ» Π.Ε ΦΛΩΡΙΝΑΣ

1326/11

ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ Η ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑΣ

23

ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΔΙΑΤΑΞΗ

ΕΓΚΡΙΣΗ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ: «ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΑΝΑΚΑΙΝΙΣΗΣ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΦΛΩΡΙΝΑΣ» Π.Ε ΦΛΩΡΙΝΑΣ

1327/11

ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ ΤΟ ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ

24

ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΔΙΑΤΑΞΗ

ΕΓΚΡΙΣΗ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ: «ΑΝΟΡΥΞΗ ΓΕΩΤΡΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΟΡΓΑΝΩΝ ΣΤΗ ΘΕΣΗ ΠΡΟΣΗΛΙΟ ΠΑΡΟΡΙΟΥ» ΤΗΣ Π.Ε ΦΛΩΡΙΝΑΣ

1328/11

ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ Η ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ ΚΑΙ Η ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ ΑΝΑΘΕΣΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ

25

ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΔΙΑΤΑΞΗ

ΕΓΚΡΙΣΗ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ: «ΕΚΒΑΘΥΝΣΗ ΚΟΙΤΗΣ ΠΟΤΑΜΟΥ ΑΜΜΟΧΩΡΙΟΥ ΑΝΑΝΤΙ ΤΩΝ ΠΑΛΑΙΩΝ ΣΦΑΓΕΙΩΝ» ΤΗΣ Π.Ε ΦΛΩΡΙΝΑΣ

1329/11

ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ Η ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ ΚΑΙ Η ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ ΑΝΑΘΕΣΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ

26

ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΔΙΑΤΑΞΗ

ΕΓΚΡΙΣΗ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ : «ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΣΤΡΑΓΓΙΣΤΙΚΩΝ ΤΑΦΡΩΝ ΣΤΟ Δ.Δ ΒΑΛΤΟΝΕΡΩΝ» ΤΗΣ Π.Ε ΦΛΩΡΙΝΑΣ

1330/11

ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ Η ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ ΚΑΙ Η ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ ΑΝΑΘΕΣΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ

27

ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΔΙΑΤΑΞΗ

ΕΓΚΡΙΣΗ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ: «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΤΟΙΧΕΙΟΥ ΑΝΤΙΣΤΗΡΙΞΗΣ ΣΤΟ ΕΠΑΡΧΙΑΚΟ ΔΙΚΤΥΟ ΛΕΧΟΒΟΥ ΒΑΡΥΚΟΥ» ΤΗΣ Π.Ε ΦΛΩΡΙΝΑΣ

1331/11

ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ Η ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ ΚΑΙ Η ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ ΑΝΑΘΕΣΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ

28

ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΔΙΑΤΑΞΗ

ΕΓΚΡΙΣΗ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ : «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΦΡΕΑΤΙΩΝ ΣΤΗΝ Ε.Ο ΕΠΙ ΤΟΥ Δ.Δ ΠΕΔΙΝΟΥ» ΤΗΣ Π.Ε ΦΛΩΡΙΝΑΣ

1332/11

ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ Η ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ ΚΑΙ Η ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ ΑΝΑΘΕΣΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ

29

ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΔΙΑΤΑΞΗ

ΕΓΚΡΙΣΗ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ: «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΦΩΤΑΓΩΓΗΣΗΣ Ε.Ο ΔΙΚΤΥΟΥ Ν. ΦΛΩΡΙΝΑΣ» ΤΗΣ Π.Ε ΦΛΩΡΙΝΑΣ

1333/11

ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ Η ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ ΚΑΙ Η ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ ΑΝΑΘΕΣΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ

30

ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΔΙΑΤΑΞΗ

ΕΓΚΡΙΣΗ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ: «ΕΤΗΣΙΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΧΙΟΝΟΔΡΟΜΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΠΙΣΟΔΕΡΙΟΥ» ΤΗΣ Π.Ε ΦΛΩΡΙΝΑΣ

1334/11

ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ Η ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ ΚΑΙ Η ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ ΑΝΑΘΕΣΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ

31

ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΔΙΑΤΑΞΗ

ΕΓΚΡΙΣΗ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ: «ΑΝΤΙΠΛΗΜΜΥΡΙΚΗ ΤΣΙΜΕΝΤΟΣΤΡΩΣΗ ΣΤΟΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΔΡΟΜΟ ΤΟΥ Δ.Δ ΑΣΠΡΟΓΕΙΩΝ» ΤΗΣ Π.Ε ΦΛΩΡΙΝΑΣ

1335/11

ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ Η ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ ΚΑΙ Η ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ ΑΝΑΘΕΣΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ

32

ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΔΙΑΤΑΞΗ

ΕΓΚΡΙΣΗ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ: «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΤΟΙΧΕΙΟΥ ΑΝΤΙΠΛΗΜΜΥΡΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΣΤΟ Δ.Δ ‘ΑΝΩ ΚΛΕΙΝΩΝ» ΤΗΣ Π.Ε ΦΛΩΡΙΝΑΣ

1336/11

ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ Η ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ ΚΑΙ Η ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ ΑΝΑΘΕΣΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ

33

ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΔΙΑΤΑΞΗ

ΕΓΚΡΙΣΗ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ: «ΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗ ΛΙΜΕΝΑ ΨΑΡΑΔΩΝ Μ. ΠΡΕΣΠΑΣ ΣΤΗΝ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΜΕΝΗ ΣΤΑΘΜΗ ΛΙΜΝΑΙΩΝ ΥΔΑΤΩΝ» ΤΗΣ Π.Ε ΦΛΩΡΙΝΑΣ

1337/11

ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ Η ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ ΚΑΙ Η ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ ΑΝΑΘΕΣΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ

34

ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΔΙΑΤΑΞΗ

ΕΓΚΡΙΣΗ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ ΤΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΛΗΨΗΣ ISO, ΚΑΘΩΣ ΚΑΙ ΤΟΝ ΤΡΟΠΟ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ Π.Δ.Μ.

1338/11

ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ Η ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ ΚΑΙ Ο ΤΡΟΠΟΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ

35

ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΔΙΑΤΑΞΗ

ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΑΝΑΔΕΙΞΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗ ΓΡΑΦΙΚΗΣ ΎΛΗΣ ΓΙΑ ΤΗΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΗΣ Π.Ε ΦΛΩΡΙΝΑΣ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2012

1339/11

ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ Η ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

36

ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΔΙΑΤΑΞΗ

ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΕΓΚΡΙΣΗ ΤΩΝ ΟΡΩΝ ΤΟΥ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΤΑΚΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΘΕΙΣΑΣ ΔΑΠΑΝΗΣ 55.000 ΕΥΡΩ ΠΕΡΙ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΓΡΑΦΙΚΗΣ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΙΚΗΣ ΥΛΗΣ ΓΙΑ ΚΑΛΥΨΗ ΤΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ ΤΗΣ Π.Ε ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2012

1340/11

ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ Η ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑ ΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΚΑΙ Η ΕΓΚΡΙΣΗ ΤΩΝ ΟΡΩΝ ΤΗΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ

37

ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΔΙΑΤΑΞΗ

ΕΓΚΡΙΣΗ ΤΗΣ ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΠΟΥ ΑΦΟΡΑ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ 15.000,00€ ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΟΥ ΦΠΑ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2012 Π.Ε ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ

1341/11

ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ Η ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ ΑΝΑΘΕΣΗ

38

ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΔΙΑΤΑΞΗ

ΕΓΚΡΙΣΗ ΤΗΣ ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΓΙΑ ΚΑΛΥΨΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΔΑΠΑΝΩΝ ΠΟΥ ΑΦΟΡΟΥΝ ΤΗ ΔΙΑΚΙΝΗΣΗ ΑΛΛΗΛΟΓΡΑΦΙΑΣ ΣΕ ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΠΕΙΓΟΥΣΕΣ ΠΕΡΙΠΤΩΣΕΙΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ 12.000,00€ ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΟΥ Φ.Π.Α ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2012 Π.Ε ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ

1342/11

ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ Η ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ ΑΝΑΘΕΣΗ

39

ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΔΙΑΤΑΞΗ

ΕΓΚΡΙΣΗ ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΚΡΑΤΙΚΩΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2012 Π.Ε ΦΛΩΡΙΝΑΣ

1343/11

ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ Η ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

40

ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΔΙΑΤΑΞΗ

ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ   ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ Π.Ε ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ

1344/11

ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ Η ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

41

ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΔΙΑΤΑΞΗ

ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΤΗΣ Π.Ε ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ

1345/11

ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ Η ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

42

ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΔΙΑΤΑΞΗ

ΕΓΚΡΙΣΗ ΠΑΡΑΤΑΣΗΣ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΤΗΣ Π.Ε ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ

1346/11

ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ Η ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΤΩΝ ΣΥΜΒΑΑΣΕΩΝ

43

ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΔΙΑΤΑΞΗ

ΕΓΚΡΙΣΗ ΑΠΟΔΟΧΗΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΝΟΜΗΣ ΠΟΣΟΥ ΣΤΙΣ Π.Ε. ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΚΑΠ- ΠΡΟΣ ΚΑΤΑΒΟΛΗ ΤΟΥ ΔΙΑΤΡΟΦΙΚΟΥ ΕΠΙΔΟΜΑΤΟΣ ΣΤΟΥΣ ΚΑΤΑ ΝΟΜΟ ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΥΣ ΓΙΑ ΤΟ ΜΗΝΑ ΝΟΕΜΒΡΙΟ 2011 Π.Δ.Μ.

1347/11

ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ Η ΑΠΟΔΟΧΗ ΚΑΙ ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΠΟΣΟΥ

44

ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΔΙΑΤΑΞΗ

ΕΓΚΡΙΣΗ ΑΠΟΔΟΧΗΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΝΟΜΗΣ ΠΟΣΟΥ ΣΤΙΣ Π.Ε. ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΚΑΠ- ΠΡΟΣ ΚΑΛΥΨΗ ΔΑΠΑΝΩΝ ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑΣ ΤΩΝ ΜΕΤΑΤΑΧΘΕΝΤΩΝ ΣΕ ΑΥΤΕΣ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΑΠΟ ΤΟΥΣ ΟΜΙΛΟΥΣ ΟΣΕ – ΤΡΑΙΝΟΣΕ ΚΑΙ ΟΑΣΑ ΜΗΝΟΣ ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2011 Π.Δ.Μ.

1348/11

ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ Η ΑΠΟΔΟΧΗ ΚΑΙ ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΠΟΣΟΥ

45

ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΔΙΑΤΑΞΗ

ΕΓΚΡΙΣΗ ΑΠΟΔΟΧΗΣ ΠΙΣΤΩΣΗΣ ΑΠΟ ΤΟ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ Π.Ε ΓΡΕΒΕΝΩΝ

1349/11

ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ Η ΑΠΟΔΟΧΗΣ ΤΗΣ ΠΙΣΤΩΣΗΣ

46

ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΔΙΑΤΑΞΗ

ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΤΗΣ Π.Ε. ΚΟΖΑΝΗΣ ΣΤΗΝ ΚΑΛΥΨΗ ΜΕΡΟΥΣ ΔΙΚΑΣΤΙΚΩΝ ΕΞΟΔΩΝ ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΑΚΡΙΝΗΣ

1350/11

ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ Η ΔΑΠΑΝΗ

47

ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΔΙΑΤΑΞΗ

ΕΓΚΡΙΣΗ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΕΙΔΩΝ ΑΤΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΑΚΩΝ ΈΡΓΩΝ Π.Ε ΚΟΖΑΝΗΣ

1351/11

ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ Η ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΕΙΔΩΝ ΑΤΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ

48

ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΔΙΑΤΑΞΗ

ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΤΗΣ Π.Ε ΚΟΖΑΝΗΣ ΣΤΗΝ ΣΥΝΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗ ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΙΑΤΙΚΩΝ ΕΚΔΗΛΩΣΕΩΝ ΤΩΝ ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΣΥΛΛΟΓΩΝ ΚΟΖΑΝΗΣ ΚΑΙ ΠΤΟΛΕΜΑΙΔΑΣ Π.Ε ΚΟΖΑΝΗΣ

1352/11

ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ Η ΔΑΠΑΝΗ

49

ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΔΙΑΤΑΞΗ

ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΤΗΣ Π.Ε ΚΟΖΑΝΗΣ ΣΤΗΝ ΕΚΔΟΣΗ ΦΥΛΛΑΔΙΟΥ ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟ ΕΘΕΛΟΝΤΩΝ ΑΙΜΟΔΟΤΩΝ ΚΟΖΑΝΗΣ Π.Ε ΚΟΖΑΝΗΣ

1353/11

ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ Η ΔΑΠΑΝΗ

50

ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΔΙΑΤΑΞΗ

ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΟΣ ΤΗΣ Π.Ε ΚΟΖΑΝΗΣ

1354/11

ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ Η ΔΑΠΑΝΗ

51

ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΔΙΑΤΑΞΗ

ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ Π.Δ.Μ

1355/11

ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ Η ΔΑΠΑΝΗ

52

ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΔΙΑΤΑΞΗ

ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΩΝ Π.Ε ΚΟΖΑΝΗΣ

1356/11

ΕΓΚΡΙΘΗΚΑΝ ΟΜΟΦΩΝΑ ΟΙ ΔΑΠΑΝΕΣ

53

ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΔΙΑΤΑΞΗ

ΕΓΚΡΙΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΔΑΠΑΝΩΝ ΕΡΓΩΝ Π.Ε ΓΡΕΒΕΝΩΝ

1357/11

ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ

Α) ΟΜΟΦΩΝΑ Η ΠΛΗΡΩΜΗ ΤΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ ΕΡΓΩΝ ΜΕ Α/Α 1, 2 ΚΑΙ 6

Β) ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ Η ΠΛΗΡΩΜΗ ΤΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ ΕΡΓΩΝ ΜΕ Α/Α 3, 4 ΚΑΙ 5

54

ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΔΙΑΤΑΞΗ

ΕΓΚΡΙΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΔΑΠΑΝΩΝ Π.Ε ΓΡΕΒΕΝΩΝ

1358/11

ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ Η ΠΛΗΡΩΜΗ ΤΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ

55

ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΔΙΑΤΑΞΗ

ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗΣ ΜΙΚΤΩΝ ΚΛΙΜΑΚΙΩΝ ΕΛΕΓΧΟΥ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΑΛΛΟΔΑΠΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ Π.Ε ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ

1359/11

ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ Η ΔΑΠΑΝΗ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗΣ

56

ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΔΙΑΤΑΞΗ

ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΕΟΡΤΑΣΜΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΩΤΗ (1Η ) ΤΟΥ ΕΤΟΥΣ Π.Ε ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ

1360/11

ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ Η ΔΑΠΑΝΗ ΓΙΑ ΤΟΝ ΕΟΡΤΑΣΜΟ

57

ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΔΙΑΤΑΞΗ

ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΕΝΟΨΕΙ ΣΥΝΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΙΑΤΙΚΗΣ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ Π.Ε ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ

1361/11

ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ Η ΔΑΠΑΝΗ ΣΥΝΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗΣ

58

ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΔΙΑΤΑΞΗ

ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΕΝΟΨΕΙ ΣΥΝΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗΣ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΤΟΥ ΦΙΛΟΠΡΟΟΔΕΥΤΙΚΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΑΠΑΝΤΑΧΟΥ ΕΠΤΑΧΩΡΙΤΩΝ ΤΗΣ Π.Ε ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ

1362/11

ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ Η ΔΑΠΑΝΗ ΣΥΝΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗΣ

59

ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΔΙΑΤΑΞΗ

ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΕΝΟΨΕΙ ΣΥΝΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗΣ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ «ΑΡΓΕΙΤΙΚΟ ΚΑΡΝΑΒΑΛΙ» ΣΤΟ ΆΡΓΟΣ ΟΡΕΣΤΙΚΟ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ

1363/11

ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ Η ΔΑΠΑΝΗ ΣΥΝΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗΣ

60

ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΔΙΑΤΑΞΗ

ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΩΝ Π.Ε ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ

1364/11

ΕΓΚΡΙΘΗΚΑΝ ΟΜΟΦΩΝΑ ΟΙ ΔΑΠΑΝΕΣ

61

ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΔΙΑΤΑΞΗ

ΕΓΚΡΙΣΗ ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗΣ ΤΟΥ ΑΝΤΙΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ Κ. ΙΩΑΝΝΗ ΑΝΤΩΝΙΑΔΗ

1365/11

ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ Η ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗ

62

ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΔΙΑΤΑΞΗ

ΟΡΙΣΜΟΣ ΔΙΚΗΓΟΡΟΥ ΓΙΑ ΠΑΡΟΧΗ ΝΟΜΙΚΗΣ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΤΗΣ Π.Δ.Μ.- Π.Ε. ΚΟΖΑΝΗΣ

1366/11

ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ Ο ΟΡΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΔΙΚΗΓΟΡΟΥ

63

ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΔΙΑΤΑΞΗ

ΟΡΙΣΜΟΣ ΔΙΚΗΓΟΡΟΥ ΓΙΑ ΕΚΠΡΟΣΩΠΗΣΗ ΤΗΣ Π.Δ.Μ.

1367/11

ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ Ο ΟΡΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΔΙΚΗΓΟΡΟΥ

64

ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΔΙΑΤΑΞΗ

ΟΡΙΣΜΟΣ ΔΙΚΗΓΟΡΟΥ ΓΙΑ ΕΚΠΡΟΣΩΠΗΣΗ ΤΗΣ Π.Δ.Μ.

1368/11

ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ Ο ΟΡΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΔΙΚΗΓΟΡΟΥ

65

ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΔΙΑΤΑΞΗ

ΠΑΡΟΧΗ ΕΝΤΟΛΗΣ ΚΑΙ ΠΛΗΡΕΞΟΥΣΙΟΤΗΤΑΣ ΕΚΠΡΟΣΩΠΗΣΗΣ Π.Ε ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ ΣΤΟΝ ΔΙΚΗΓΟΡΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΠΑΚΑ ΙΩΑΝΝΗ

1369/11

ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ Η ΠΑΡΟΧΗ ΕΝΤΟΛΗΣ ΚΑΙ ΠΛΗΡΕΞΟΥΣΙΟΤΗΤΑΣ

ΚΟΖΑΝΗ 16-12-2011

Ο ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΠΑΤΡΑΣ