ΠΙΝΑΚΑΣ Των συζητηθέντων θεμάτων κατά την 43η/12-11-2013 συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας

Αποφάσεις Οικονομικής Επιτροπής Ενημέρωση

ΠΙΝΑΚΑΣ

Των συζητηθέντων θεμάτων κατά την 43η/12-11-2013 συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας:

Α/Α

ΘΕΜΑΤΑ

ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ

ΠΕΡΙΛΗΨΗ

1

ΕΚΤΟΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΟΡΙΣΜΟΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΓΙΑ ΤΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΩΝ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΤΩΝ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΑΝΑΔΟΧΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ DEVELOPINGALTERNATIVETOURISMASPECTSTOURISMDATA ΠΟΥ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΕΙΤΑΙ ΑΠΟ ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΔΑΦΙΚΗΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ (INTERREG) «GREECEFUROΜ», ΜΕ ΚΩΔΙΚΟ ΕΡΓΟΥ Π.Δ.Ε. 2013ΕΠ30580003 ΚΑΙ ΣΤΟ ΟΠΟΙΟ Η ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΕΙΝΑΙ ΕΠΙΚΕΦΑΛΗΣ ΕΤΑΙΡΟΣ

1451/13

ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ Η ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

2

ΕΚΤΟΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΜΕΛΕΤΗΣ ΑΝΑΔΑΣΜΟΥ ΑΓΡ. ΒΕΛΟΥΣ Π.Ε. ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ

1452/13

ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ Η ΔΑΠΑΝΗ

3

ΕΚΤΟΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΜΕΛΕΤΗΣ ΑΝΑΔΑΣΜΟΥ ΑΓΡ. ΒΟΓΑΤΣΙΚΟΥ Π.Ε. ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ

1453/13

ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ Η ΔΑΠΑΝΗ

4

ΕΚΤΟΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΩΝ Π.Ε. ΚΑΣΤΟΡΙΑ

1454/13

ΕΓΚΡΙΘΗΚΑΝ

Α) ΟΜΟΦΩΝΑ ΟΙ ΔΑΠΑΝΕΣ ΜΕ Α/Α 1 ΚΑΙ 2

Β) ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ Η ΔΑΠΑΝΗ ΜΕ Α/Α 3

5

ΕΚΤΟΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΕΓΚΡΙΣΗ ΤΗΣ ΕΚΤΟΣ ΕΔΡΑΣ ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗΣ ΤΟΥ ΑΝΤΙΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗ Π.Ε. ΚΟΖΑΝΗΣ

1455/13

ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ Η ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗ

6

ΕΚΤΟΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΕΓΚΡΙΣΗ ΑΠΟΔΟΧΗΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΝΟΜΗΣ ΣΤΙΣ Π.Ε. ΠΟΣΟΥ 353.975,59€ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΚΑΠ – ΠΡΟΣ ΚΑΛΥΨΗ ΔΑΠΑΝΩΝ ΤΗΣ Π.Δ.Μ. ΓΙΑ ΤΟΝ ΜΗΝΑ ΟΚΤΩΒΡΙΟ 2013

1456/13

ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ Η ΑΠΟΔΟΧΗ ΚΑΙ ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΤΟΥ ΠΟΣΟΥ

7

ΕΚΤΟΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΕΓΚΡΙΣΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ ΑΝΟΙΓΜΑΤΟΣ ΦΑΚΕΛΟΥ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΤΟΥ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΑΝΤΙΠΑΓΕΤΙΚΟΥ ΑΛΑΤΟΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ ΕΘΝΙΚΟΥ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ Π.Δ.Μ.

1457/13

ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ ΤΟ ΠΡΑΚΤΙΚΟ

8

ΕΚΤΟΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΕΓΚΡΙΣΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ ΑΝΟΙΓΜΑΤΟΣ ΦΑΚΕΛΟΥ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΤΟΥ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΑΝΤΙΠΑΓΕΤΙΚΟΥ ΑΛΑΤΟΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ ΕΠΑΡΧΙΑΚΟΥ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΚΟΖΑΝΗΣ

1458/13

ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ ΤΟ ΠΡΑΚΤΙΚΟ

9

ΕΚΤΟΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΚΑΙ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ, ΚΑΤΟΠΙΝ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ, ΓΙΑ ΤΗ ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΠΡΩΤΟΓΕΝΟΥΣ ΑΛΑΤΟΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ ΕΠΑΡΧΙΑΚΟΥ ΟΔΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟΥ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΚΟΖΑΝΗΣ

1459/13

ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ Η ΔΑΠΑΝΗ ΚΑΙ Η ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑ ΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

10

ΕΚΤΟΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΚΑΙ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ, ΚΑΤΟΠΙΝ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ, ΓΙΑ ΤΗ ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΠΡΩΤΟΓΕΝΟΥΣ ΑΛΑΤΟΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ ΕΘΝΙΚΟΥ ΟΔΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟΥ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

1460/13

ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ Η ΔΑΠΑΝΗ ΚΑΙ Η ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑ ΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

11

ΕΚΤΟΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗ Ή ΜΗ ΤΟΥ ΑΠΟ 07/11/2013 ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ ΤΟΥ ΑΝΟΙΧΤΟΥ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ, ΜΕ ΣΥΝΤΜΗΣΗ ΠΡΟΘΕΣΜΙΩΝ, ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΟΡΑ 800 ΤΟΝΩΝ ΑΛΑΤΙΟΥ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΑΠΟΧΙΟΝΙΣΜΟΥ ΤΗΣ Π.Ε. ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2013

1461/13

ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ ΤΟ ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΚΑΙ Η ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗ ΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

12

ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΕΓΚΡΙΣΗ δημοπράτησης και ΕΓΚΡΙΣΗ των όρων της διακήρυξης δημοπρασίας για το έργο : «Ανακατασκευή τεχνικού στην Χ.Θ 7 + 900 από Αγία Κυριακή προς Δρυόβουνο» Προϋπολογισμού 25.500,00€ (με Φ.Π.Α) Π.Ε Κοζάνης

1462/13

ΕΓΚΡΙΘΗΚΑΝ ΟΜΟΦΩΝΑ Η ΔΗΜΟΠΡΑΤΗΣΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ ΚΑΙ ΟΙ ΟΡΟΙ ΤΗΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ

13

ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΕΓΚΡΙΣΗ δημοπράτησης και ΕΓΚΡΙΣΗ των όρων της διακήρυξης δημοπρασίας για το έργο: «Αποπεράτωση Γεωπάρκου στη Θέση «Μπουχάρια» Μικροβάλτου Κοζάνης αντικατάσταση Η/Ζ και ολοκλήρωση εργασιών διευθέτησης ομβρίων περιβάλλοντος χώρου φυλακίου» Προϋπολογισμού 25.500,00€ (με Φ.Π.Α)

1463/13

ΕΓΚΡΙΘΗΚΑΝ ΟΜΟΦΩΝΑ Η ΔΗΜΟΠΡΑΤΗΣΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ ΚΑΙ ΟΙ ΟΡΟΙ ΤΗΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ

14

ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΕΓΚΡΙΣΗ πρακτικού αξιολόγησης οικονομικών προσφορών της υπ΄αριθμ 10/2013 διακήρυξης για την προμήθεια λευκού Ακρυλικου Χρώματος Διαγράμμισης οδών και υάλινων αντανακλαστικών σφαιριδίων του Επαρχιακού Οδικού Δικτύου της Π.Ε Κοζάνης

1464/13

ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ ΤΟ ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΚΑΙ Η ΠΡΟΣΩΡΙΝΗ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗ ΑΥΤΟΥ

15

ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

Παράταση προθεσμίας περαίωσης του έργου: «Ύδρευση οικισμών Δ. Ηρακλεωτών Ν. Γρεβενών (Τμήμα Κοζάνης)

1465/13

ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ Η ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΤΗΣ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑΣ

16

ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΕΓΚΡΙΣΗ πρακτικού Διαγωνισμού του έργου: «Παράλληλα έργα αναδασμού Νίκης (Β΄Φάση)» Π.Ε Φλώρινας

1466/13

ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ ΤΟ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ ΚΑΙ Η ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗ ΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

17

ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΕΓΚΡΙΣΗ πρακτικού Διαγωνισμού του έργου: «Επισκευή Η/Μ συστήματος πισίνας ΚΕΚΥΚΑΜΕΑ» Π.Ε Φλώρινας

1467/13

ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ ΤΟ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ ΚΑΙ Η ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗ ΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

18

ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΕΓΚΡΙΣΗ πρακτικού Διαγωνισμού του έργου: «Καθαρισμός στραγγιστικών καναλιών στο Δ.Δ Φανού» Π.Ε Φλώρινας

1468/13

ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ ΤΟ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ ΚΑΙ Η ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗ ΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

19

ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΕΓΚΡΙΣΗ πρακτικού Διαγωνισμού του έργου: «Συντήρηση φωταγώγησης Ε.Ο Δικτύου Ν. Φλώρινας»

1469/13

ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ ΤΟ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ ΚΑΙ Η ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗ ΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

20

ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΕΓΚΡΙΣΗ εξουσιοδότησης του Οργανισμού Απασχόλησης Εργατικού Δυναμικού (Ο.Α.Ε.Δ) για την προμήθεια υγρών καυσίμων Π.Ε Φλώρινας

1470/13

ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ Η ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΣΗ

21

ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΕΓΚΡΙΣΗ όρων διακήρυξης και δημοπράτησης για το έργο: «Καθαρισμός τεχνικών έργων – τάφρων του Επ. Ο. Δικτύου της Π.Ε Φλώρινας» Προϋπολογισμού Δαπάνης   150.000,00€

1471/13

ΕΓΚΡΙΘΗΚΑΝ ΟΜΟΦΩΝΑ Η ΔΗΜΟΠΡΑΤΗΣΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ ΚΑΙ ΟΙ ΟΡΟΙ ΤΗΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ

22

ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

Συγκρότηση Επιτροπής Διαγωνισμού Δημοπράτησης του έργου: «Καθαρισμός τεχνικών έργων – τάφρων του Επ. Ο. Δικτύου της Π.Ε Φλώρινας »

1472/13

ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ Η ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

23

ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΕΓΚΡΙΣΗ όρων διακήρυξης και δημοπράτησης για το έργο: «Αντιπλημμυρική Προστασία του Αναχώματος της τεχνικής λίμνης Τ.Κ Αμμοχωρίου» προϋπολογισμού δαπάνης 17.000,00€ Π.Ε Φλώρινας

1473/13

ΕΓΚΡΙΘΗΚΑΝ ΟΜΟΦΩΝΑ Η ΔΗΜΟΠΡΑΤΗΣΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ ΚΑΙ ΟΙ ΟΡΟΙ ΤΗΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ

24

ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

Συγκρότηση Επιτροπής Διαγωνισμού Δημοπράτησης του έργου: «Αντιπλημμυρική Προστασία του Αναχώματος της Τεχνικής Λίμνης Τ.Κ Αμμοχωρίου»Π.Ε Φλώρινας

1474/13

ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ Η ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

25

ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΕΓΚΡΙΣΗ πρακτικού ανάθεσης της μελέτης : «Μελέτη Τοπογραφικής Αποτύπωση Αποκαλυφθείσων Εκτάσεων για τον καθορισμό των οριογραμμών των λιμνών Βεγορίτιδας Μικρής και Μεγάλης Πρέσπας» Π.Ε Φλώρινας

1475/13

ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ Η ΑΝΑΘΕΣΗ ΤΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ

26

ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

Ακύρωση απόφασης 1136/2013 Οικονομικής επιτροπής που αφορά το έργο: «Αντικατάσταση κουφωμάτων στο κτίριο του Πολιτιστικού Συλλόγου Τ.Δ Κέλλης» Π.Ε Φλώρινας

1476/13

ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ Η ΑΚΥΡΩΣΗ ΤΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ

27

ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΕΓΚΡΙΣΗ των όρων διακήρυξης και δημοπράτησης του υποέργου «Διευθέτηση ρέματος Επταχωρίου» προϋπολογισμού 1.200.000,00€ Έργο «Αντιπλημμυρική και περιβαλλοντική προστασία ρεμάτων οικισμών Δήμου Νεστορίου» Π.Ε Καστοριάς

1477/13

ΕΓΚΡΙΘΗΚΑΝ ΟΜΟΦΩΝΑ Η ΔΗΜΟΠΡΑΤΗΣΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ ΚΑΙ ΟΙ ΟΡΟΙ ΤΗΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ

28

ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

Συγκρότηση επιτροπής διαγωνισμού του έργου: «Διευθέτηση ρέματος Επταχωρίου» προϋπολογισμού 1.200.000,00€   Π.Ε Καστοριάς

1478/13

ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ Η ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

29

ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΕΓΚΡΙΣΗ της Διακήρυξης του έργου: «Ομβρια Πενταβρύσου», προϋπολογισμού 35.000,00€ Π.Ε Καστοριάς

1479/13

ΕΓΚΡΙΘΗΚΑΝ ΟΜΟΦΩΝΑ Η ΔΗΜΟΠΡΑΤΗΣΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ ΚΑΙ ΟΙ ΟΡΟΙ ΤΗΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ

30

ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

Συγκρότηση Επιτροπής διαγωνισμού του έργου:   «Ομβρια Πενταβρύσου» Π.Ε Καστοριάς

1480/13

ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ Η ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

31

ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΕΓΚΡΙΣΗ διακήρυξης του έργου: «Οριοθέτηση – Χωροθέτηση ποταμού Αλιάκμονα στην περιοχή της Γέφυρας Μεσοποταμίας ( Δ124 έως το Δ128)» με κωδικό έργου ΣΑΕΠ 041 κ.ε 2006ΕΠ04100001 Π.Ε Καστοριάς

1481/13

ΕΓΚΡΙΘΗΚΑΝ ΟΜΟΦΩΝΑ Η ΔΗΜΟΠΡΑΤΗΣΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ ΚΑΙ ΟΙ ΟΡΟΙ ΤΗΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ

32

ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΕΓΚΡΙΣΗ του πρακτικού και της ανάθεσης του έργου: «Αποκατάσταση συστημάτων ύδρευσης Δήμου Νεστορίου» Π.Ε Καστοριάς

1482/13

ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ ΤΟ ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΚΑΙ Η ΑΝΑΘΕΣΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ

33

ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΕΓΚΡΙΣΗ του πρακτικού και της ανάθεσης του έργου «Περιφράξεις σε περιοχές του Δήμου Νεστορίου» Π.Ε Καστοριάς

1483/13

ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ Η ΜΗ ΕΓΚΡΙΣΗ ΤΟΥ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ ΚΑΙ Η ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

34

ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΕΓΚΡΙΣΗ του πρακτικού και της ανάθεσης του έργου: «Αντικατάσταση Στέγης Εκκλησίας Επταχωρίου» Π.Ε Καστοριάς

1484/13

ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ ΤΟ ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΚΑΙ Η ΑΝΑΘΕΣΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ

35

ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΕΓΚΡΙΣΗ δαπάνης για την υλοποίηση του έργου: «Συντήρηση δρόμου (Αγ. Αθανάσιος – Νοσοκομείο) και τοποθέτηση στηθαίων στο 4ο Δημοτικό Σχολείο Καστοριάς»

1485/13

ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ Η ΔΑΠΑΝΗ

36

ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

Τροποποίηση των όρων του δημόσιου ανοικτού επαναληπτικού διαγωνισμού προϋπολογισθείσας δαπάνης 46.700,00€ συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α με αντικείμενο την υποστήριξη της Αναθέτουσας Αρχής για την υλοποίηση των δράσεων πληροφόρησης – δημοσιότητας και παραγωγής ντοκιμαντέρ του έργου: «Σχέδιο Δράσης για την ανάδειξη της Διασυνοριακής Περιοχής σε Ανταγωνιστικό Τουριστικό Προορισμό» / ACTIONPLANFORTHEPROMOTIONOFTHECROSSBORDERAREAASACOMPETITIVETOURISTICDESTINATION» και ακρωνύμιο TourAct

1486/13

ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ Η ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΚΑΙ Η ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΟΡΩΝ ΤΗΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ

37

ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΕΓΚΡΙΣΗ διενέργειας πρόχειρου μειοδοτικού διαγωνισμού «Προμήθεια 800 τόνων βιομηχανικού αλατιού για την κάλυψη των αναγκών εκχιονισμού Π.Ε Γρεβενών χειμερινής περιόδου 2013-2014» Π.Ε Γρεβενών

1487/13

ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ Η ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑ ΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

38

ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΕΓΚΡΙΣΗ της παράτασης προθεσμίας περαίωσης του έργου: «Επισκευή Δημοτικού Σχολείου Πιστικού» Π.Ε Γρεβενών

1488/13

ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ Η ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΤΗΣ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑΣ

39

ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΕΓΚΡΙΣΗ του πρακτικού Επαναπροκήρυξης Πρόχειρου Μειοδοτικού Διαγωνισμού «Συντήρηση των Ηλεκτρομηχανολογικών Εγκαταστάσεων και Εξοπλισμού Διοικητηρίου Γρεβενών – Π.Ε Γρεβενών»

1489/13

ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ ΤΟ ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΚΑΙ Η ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗ ΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

40

ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΕΓΚΡΙΣΗ αποδοχής ποσού 253.873,20€ σύμφωνα με το έγγραφο της EUROPENCOMMISSIONDIRECTORATEGENERALENVIRONMENT με θέμα LIFE 09 NAT/GR/000333 ARCTOS / KASTORIA Π.Ε Καστοριάς

1490/13

ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ Η ΑΠΟΔΟΧΗ ΤΟΥ ΠΟΣΟΥ

41

ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

Αναμόρφωση προϋπολογισμού 15/2013 Π.Δ.Μ

1491/13

ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ

Α) ΟΜΟΦΩΝΑ Η ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ ΤΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ ΤΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2014 ΩΣ ΠΡΟΣ ΤΑ ΕΣΟΔΑ ΚΑΙ ΤΑ ΕΞΟΔΑ ΓΙΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΜΑΘΗΤΩΝ ΚΑΙ

Β) ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ   Η ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ ΤΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ ΤΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2014 ΩΣ ΠΡΟΣ ΤΑ ΛΟΙΠΑ ΕΞΟΔΑ

42

ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΕΓΚΡΙΣΗ Αποδοχής και κατανομής ποσού 64.789,49€ του προγράμματος Τοπικού Πόρου Ανάπτυξης για την πληρωμή έργων Π.Ε Κοζάνης

1492/13

ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ Η ΑΠΟΔΟΧΗ ΚΑΙ ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΤΟΥ ΠΟΣΟΥ

43

ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΕΓΚΡΙΣΗ αποδοχής και Κατανομής στις Π.Ε ποσού 150.023,00€ του προγράμματος ΚΑΠ – προς καταβολή του διατροφικού επιδόματος στους κατά νόμο δικαιούχους για το μήνα Οκτώβριο του 2013

1493/13

ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ Η ΑΠΟΔΟΧΗ ΚΑΙ ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΤΟΥ ΠΟΣΟΥ

44

ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΕΓΚΡΙΣΗ νέων Αναθέσεων δρομολογίων μεταφοράς μαθητών σχολικού έτους 2013-2014 Π.Ε Κοζάνης

1494/13

ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ ΟΙ ΝΕΕΣ ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ ΑΝΑΘΕΣΕΙΣ

45

ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

Εκδοση χρηματικού Εντάλματος προπληρωμής και ορισμός υπολόγου Π.Ε Φλώρινας

1495/13

ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ ΤΟ ΧΕΠ ΚΑΙ Ο ΥΠΟΛΟΓΟΣ

46

ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΕΓΚΡΙΣΗ της εκτός έδρας μετακίνησης του Αντιπεριφερειάρχη Π.Ε Κοζάνης

1496/13

ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ Η ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗ

47

ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΕΓΚΡΙΣΗ της εκτός έδρας μετακίνησης του Αντιπεριφερειάρχη Π.Ε Καστοριάς

1497/13

ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ Η ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗ

48

ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΕΓΚΡΙΣΗ δαπάνης για υπερωρίες Νοεμβρίου – Δεκεμβρίου 2013 για τους υπαλλήλους της Δ/νσης Διαφάνειας και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης ΈΕδρα

1498/13

ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ Η ΔΑΠΑΝΗ

49

ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΕΓΚΡΙΣΗ δαπάνης για τη συμμετοχή της Π.Δ.Μ στην 29η Διεθνή Έκθεση Τουρισμού PHILOXENIA

1499/13

ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ Η ΔΑΠΑΝΗ

50

ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΕΓΚΡΙΣΗ δαπάνης για την μετάβαση συνεργείου κοπής με οξυγόνα την φόρτωση σε φορτηγό της υπηρεσίας και την μεταφορά του προωθητήρα γαιών komatsuD355A -3 με αριθμό πλαισίου 9924 ερπυστριοφόρου με αριθμό κυκλοφορίας ΚΥ 6223 στην έδρα του τεχνικού εξοπλισμού

1500/13

ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ Η ΔΑΠΑΝΗ

51

ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΕΓΚΡΙΣΗ δαπάνης για τη συμμετοχή της Π.Ε Κοζάνης στην προμήθεια σωλήνων ύδρευσης 4.000 μέτρων για εργασίες υδροδότησης που θα πραγματοποιηθούν στην περιοχή Μπάρα Σιάτιστας από τη Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης – Αποχέτευσης – Άρδευσης Βοίου του Δήμου Βοίου

1501/13

ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ Η ΔΑΠΑΝΗ

52

ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΕΓΚΡΙΣΗ δαπάνης για τη συμμετοχή της Π.Ε Κοζάνης στα έξοδα μετακίνησης του Εκπολιτιστικού Μορφωτικού Αθλητικού Συλλόγου «Μέγας Αλέξανδρος» Λευκοπηγής στην Κορυτσά της Αλβανίας για τη συμμετοχή του στις εκδηλώσεις της Επετείου της 28ης Οκτωβρίου

1502/13

ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ Η ΔΑΠΑΝΗ

53

ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΕΓΚΡΙΣΗ δαπάνης για τη συμμετοχή της Π.Ε Κοζάνης στην συνδιοργάνωση εκδηλώσεων κοινωνικού και πολιτιστικού χαρακτήρα με τους Εμπορικούς Συλλόγους Κοζάνης και Εορδαίας

1503/13

ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ Η ΔΑΠΑΝΗ

54

ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΕΓΚΡΙΣΗ ποσού για την προμήθεια πετρελαίου για τις ανάγκες θέρμανσης του Τάλειου Γηροκομείου Κοζάνης

1504/13

ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ Η ΔΑΠΑΝΗ

55

ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΕΓΚΡΙΣΗ δαπάνης συμμετοχής σε σεμινάριο υπαλλήλων του Τμήματος Κ.Τ.Ε.Ο   Π.Ε Κοζάνης

1505/13

ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ Η ΔΑΠΑΝΗ

56

ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΕΓΚΡΙΣΗ δαπάνης για τη συμμετοχή της Π.Ε Κοζάνης στην αγορά ημερολογίων – λευκωμάτων του 2014 το περιεχόμενο των οποίων προβάλει τον ενδυματολογικό πλούτο της ευρύτερης περιοχής της Π.Ε Κοζάνης

1506/13

ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ Η ΔΑΠΑΝΗ

57

ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΕΓΚΡΙΣΗ δαπάνης για τη συμμετοχή της Π.Ε Κοζάνης στη συνδιοργάνωση των προγραμματισμένων δράσεων του Μορφωτικού Πολιτιστικού Συλλόγου Ολυμπιάδας

1507/13

ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ Η ΔΑΠΑΝΗ

58

ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΕΓΚΡΙΣΗ δαπάνης για τη συμμετοχή της Π.Ε Κοζάνης στη συνδιοργάνωση των εορταστικών εκδηλώσεων του Ι.Ν Αγίου Δημητρίου με τη συμπλήρωση των 20 χρόνων από την καταστροφική πυρκαγιά του 1993

1508/13

ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ Η ΔΑΠΑΝΗ

59

ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΕΓΚΡΙΣΗ δαπάνης για τη συμμετοχή της Π.Ε Κοζάνης στη συνδιοργάνωση των «Εικαστικών Εκδηλώσεων Χριστουγέννων – Πρωτοχρονιάς» με τον Σύλλογο Φίλων Εικαστικών Τεχνών Εορδαίας « Άρης Γαρουφαλίδης»

1509/13

ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ Η ΔΑΠΑΝΗ

60

ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΕΓΚΡΙΣΗ δαπάνης για τη συμμετοχή της Π.Ε Κοζάνης στη δαπάνη προμήθειας ηλεκτρολογικού υλικού για τις ανάγκες συντήρησης και αποκατάστασης του ηλεκτροφωτισμού των γραφείων του Ελεγκτικού Συνεδρίου – Υπηρεσίας Επιτρόπου

1510/13

ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ Η ΔΑΠΑΝΗ

61

ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΕΓΚΡΙΣΗ δαπάνης για τη συμμετοχή της Π.Ε Κοζάνης στη συνδιοργάνωση των Πολιτιστικών εκδηλώσεων με τον Πολιτιστικό Σύλλογο Γυναικών Εμπορίου «Ο Άγιος Μηνάς»

1511/13

ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ Η ΔΑΠΑΝΗ

62

ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΕΓΚΡΙΣΗ δαπάνης για τη συμμετοχή της Π.Ε Κοζάνης στα έξοδα μετακίνησης του τμήματος της χορωδίας του Μορφωτικού Ομίλου Βελβεντού στη Θεσσαλονίκη με σκοπό την επίσκεψη του στο 5ο Διεθνές Φεστιβάλ χορωδιών

1512/13

ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ Η ΔΑΠΑΝΗ

63

ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΕΓΚΡΙΣΗ δαπάνης για τη συμμετοχή της Π.Ε Κοζάνης στη συνδιοργάνωση εκδήλωσης για τον εορτασμό των Ταξιαρχών Πολιούχων του Βαθύλακκου

1513/13

ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ Η ΔΑΠΑΝΗ

64

ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΕΓΚΡΙΣΗ δαπανών Π.Δ.Μ.

1514/13

ΕΓΚΡΙΘΗΚΑΝ

Α) ΟΜΟΦΩΝΑ ΟΙ ΔΑΠΑΝΕΣ ΜΕ Α/Α 1, 2 ΚΑΙ 4

Β) ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ Η ΔΑΠΑΝΗ ΜΕ Α/Α 3

65

ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΕΓΚΡΙΣΗ δαπανών Π.Ε Κοζάνης

1515/13

ΕΓΚΡΙΘΗΚΑΝ

Α) ΟΜΟΦΩΝΑ ΟΙ ΔΑΠΑΝΕΣ ΜΕ Α/Α 1 ΚΑΙ 4 ΕΩΣ 20

Β) ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ ΟΙ ΔΑΠΑΝΕΣ ΜΕ Α/Α 2 ΚΑΙ 3

66

ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

Εγκριση πληρωμής δαπανών έργων Π.Ε Γρεβενών

1516/13

ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ Η ΠΛΗΡΩΜΗ ΤΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ

67

ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΕΓΚΡΙΣΗ πληρωμής δαπανών Π.Ε Γρεβενών

1517/13

ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ Η ΠΛΗΡΩΜΗ ΤΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ

68

ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΕΓΚΡΙΣΗ συνδιοργάνωσης εκδήλωσης πολιτιστικού χαρακτήρα Π.Ε Γρεβενών

1518/13

ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ Η ΣΥΝΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΑΙ Η ΔΑΠΑΝΗ

69

ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΕΓΚΡΙΣΗ δαπάνης μεταφοράς μαθητών Π.Ε Φλώρινας Ιανουαρίου – Φεβρουαρίου 2013 και υπόλοιπο Νοεμβρίου 2012

1519/13

ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ Η ΔΑΠΑΝΗ

70

ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΕΓΚΡΙΣΗ δαπανών Π.Δ.Μ – Π.Ε Φλώρινας

1520/13

ΕΓΚΡΙΘΗΚΑΝ ΟΜΟΦΩΝΑ ΟΙ ΔΑΠΑΝΕΣ

71

ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΕΓΚΡΙΣΗ δαπανών Π.Δ.Μ – Π.Ε Φλώρινας

1521/13

ΕΓΚΡΙΘΗΚΑΝ

Α) ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ Η ΔΑΠΑΝΗ ΜΕ Α/Α 1

Β) ΟΜΟΦΩΝΑ ΟΙ ΔΑΠΑΝΕΣ ΜΕ Α/Α 2 ΚΑΙ 3

72

ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΕΓΚΡΙΣΗ δαπανών Π.Δ.Μ – Π.Ε Φλώρινας

1522/13

ΕΓΚΡΙΘΗΚΑΝ

Α) ΟΜΟΦΩΝΑ ΟΙ ΔΑΠΑΝΕΣ ΜΕ Α/Α 1 ΚΑΙ 2

Β) ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ ΟΙ ΔΑΠΑΝΗ ΜΕ Α/Α 3 ΚΑΙ 4

73

ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

Αποπληρωμή δαπανών Πολιτιστικών Εκδηλώσεων Π.Ε Φλώρινας

1523/13

ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ Η ΑΠΟΠΛΗΡΩΜΗ ΤΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ

74

ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΕΓΚΡΙΣΗ δαπάνης συμμετοχής της Π.Ε Φλώρινας στην συνδιοργάνωση της «20ης Χορωδιακής Συνάντησης -2013» Φ.Σ.Φ.Α Φλώρινας

1524/13

ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ Η ΔΑΠΑΝΗ

75

ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

Αποζημίωση της Τσαπαρή Αντωνίου Αναστασίας, Καπουλίτσα Δημητρίου και Κώτττα Ζωή λόγω συνταξιοδότησης από την Υπηρεσία Π.Ε Φλώρινας

1525/13

ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ Η ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ

76

ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΕΓΚΡΙΣΗ δαπανών Π.Ε Καστοριάς

1526/13

ΕΓΚΡΙΘΗΚΑΝ

Α) ΟΜΟΦΩΝΑ ΟΙ ΔΑΠΑΝΕΣ ΜΕ Α/Α 1 ΕΩΣ 4 ΚΑΙ 9

Β) ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ ΟΙ ΔΑΠΑΝΗ ΜΕ Α/Α 5 ΕΩΣ 8

77

ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΕΓΚΡΙΣΗ δαπανών Π.Ε Καστοριάς

1527/13

ΕΓΚΡΙΘΗΚΑΝ

Α) ΟΜΟΦΩΝΑ ΟΙ ΔΑΠΑΝΕΣ ΜΕ Α/Α 1 ΕΩΣ 4 ΚΑΙ 7 ΕΩΣ 11

Β) ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ ΟΙ ΔΑΠΑΝΗ ΜΕ Α/Α 5 ΚΑΙ 6

78

ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

Λήψη απόφασης   για άσκηση ένδικου μέσου και ορισμό Δικηγόρου για Δικαστική εκπροσώπηση της Π.Δ.Μ

1528/13

ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ Η ΑΣΚΗΣΗ ΤΟΥ ΕΝΔΙΚΟΥ ΜΕΣΟΥ ΚΑΙ Η ΣΧΕΤΙΚΗ ΔΑΠΑΝΗ

79

ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

Παροχή Εντολής και πληρεξουσιότητας εκπροσώπησης Π.Ε Καστοριάς στον δικηγόρο Θεσ/νικης κ. Πάκα Ιωάννη, καθώς και την ΕΓΚΡΙΣΗ της σχετικής δαπάνης

1529/13

ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ Η ΠΑΡΟΧΗ ΕΝΤΟΛΗΣ ΚΑΙ ΠΛΗΡΕΞΟΥΣΙΟΤΗΤΑΣ, ΚΑΘΩΣ ΚΑΙ Η ΣΧΕΤΙΚΗ ΔΑΠΑΝΗ

ΚΟΖΑΝΗ 15/11/2013

Ο ΑΝΤΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΠΑΤΡΑΣ