ΠΙΝΑΚΑΣ Των συζητηθέντων θεμάτων κατά την 41η/16-10-2012 συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας

Αποφάσεις Οικονομικής Επιτροπής Ενημέρωση

ΠΙΝΑΚΑΣ

Των συζητηθέντων θεμάτων κατά την 41η/16-10-2012 συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας:

Α/Α

ΘΕΜΑΤΑ

ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ

ΠΕΡΙΛΗΨΗ

1

ΕΚΤΟΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΑΛΛΑΓΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ: «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΥΔΑΤΟΔΕΞΑΜΕΝΗΣ ΣΤΗΝ ΚΤΗΝΟΤΡΟΦΙΚΗ ΠΕΡΙΟΧΗ ΛΕΧΟΒΟΥ» Π.Ε. ΦΛΩΡΙΝΑΣ

1386/12

ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ Η ΑΛΛΑΓΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

2

ΕΚΤΟΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΑΝΑΘΕΣΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ: «ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΔΡΟΜΟΥ ΕΠΤΑΧΩΡΙΟΥ – ΖΟΥΖΟΥΛΗΣ» Π.Ε. ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ

1387/12

ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ ΤΟ ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΚΑΙ Η ΑΝΑΘΕΣΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ

3

ΕΚΤΟΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΕΓΚΡΙΣΗ ΤΡΙΤΗΣ ΠΑΡΑΤΑΣΗΣ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ: «ΒΕΛΤΙΩΣΗ – ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΔΙΚΤΥΟΥ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΣΤΟΝ ΟΙΚΙΣΜΟ ΝΕΣΤΟΡΙΟΥ» Π.Ε. ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ

1388/12

ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ Η ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑΣ

4

ΕΚΤΟΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΕΓΚΡΙΣΗ ΑΠΟΔΟΧΗΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΝΟΜΗΣ ΠΟΣΟΥ 200.000,00€ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΣΑΕΠ 041 ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΛΗΡΩΜΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ «ΣΤΟΙΧΕΙΩΔΗ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΑΠΟΧΙΟΝΙΣΜΟΣ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ – ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΜΕΣΩΝ ΤΗΣ ΔΕΣΕ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ – Ο.Κ.Ω.»

1389/12

ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ Η ΑΠΟΔΟΧΗ ΚΑΙ ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΤΟΥ ΠΟΣΟΥ

5

ΕΚΤΟΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΠΡΩΤΟΓΕΝΟΥΣ ΑΛΑΤΟΣ Π.Ε. ΚΟΖΑΝΗΣ

1390/12

ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ Η ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑ ΤΟΥ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

6

ΕΚΤΟΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΩΝ Π.Ε. ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΜΑΘΗΤΩΝ ΠΕΡΙΟΔΟΥ ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ – ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2012

1391/12

ΕΓΚΡΙΘΗΚΑΝ ΟΜΟΦΩΝΑ ΟΙ ΔΑΠΑΝΕΣ

7

ΕΚΤΟΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΕΝΟΨΕΙ ΕΟΡΤΑΣΜΟΥ ΤΗΣ 28ης ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ Π.Ε. ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ

1392/12

ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ Η ΔΑΠΑΝΗ

8

ΕΚΤΟΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΩΝ Π.Ε. ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ

1393/12

ΕΓΚΡΙΘΗΚΑΝ ΟΜΟΦΩΝΑ ΟΙ ΔΑΠΑΝΕΣ

9

ΕΚΤΟΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΤΗΣ Π.Ε. ΦΛΩΡΙΝΑΣ ΣΤΟ 7ο ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΓΙΑ ΤΙΣ ΦΥΣΙΚΕΣ ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ ΤΟΥ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΝΗΠΙΑΓΩΓΩΝ ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

1394/12

ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ Η ΔΑΠΑΝΗ

10

ΕΚΤΟΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΚΑΤΑΒΟΛΗ ΟΦΕΙΛΩΜΕΝΩΝ ΕΙΣΦΟΡΩΝ ΙΚΑ ΕΡΓΟΔΟΤΗ ΓΙΑ ΥΠΑΛΛΗΛΟΥΣ ΤΗΣ, ΛΟΓΩ ΑΛΛΑΓΗΣ ΤΟΥ ΠΑΚΕΤΟΥ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΙΚΑ 501 ΣΕ 2501 Π.Ε. ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ

1395/12

ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ Η ΚΑΤΑΒΟΛΗ ΤΩΝ ΟΦΕΙΛΩΜΕΝΩΝ ΕΙΣΦΟΡΩΝ

11

ΕΚΤΟΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΕΓΚΡΙΣΗ ΤΗΣ ΕΚΤΟΣ ΕΔΡΑΣ ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗ ΤΟΥ ΑΝΤΙΠΕΡΙΦΕΡΙΕΑΡΧΗ Π.Ε. ΦΛΩΡΙΝΑΣ

1396/12

ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ Η ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗ

12

ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΔΙΑΤΑΞΗ

ΛΗΨΗ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΓΙΑ ΑΠΟΔΟΧΗ Ή ΜΗ ΤΗΣ ΑΠΟ 24-9-2012 ΕΝΣΤΑΣΗΣ ΤΗΣ ΕΡΓΟΛΗΠΤΙΚΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ «ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ Π. ΠΡΟΒΟΠΟΥΛΟΣ» ΚΑΙ ΑΦΟΡΑ ΤΗΝ ΑΝΟΙΚΤΗ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ: «ΕΣΩΤΕΡΙΚΟ ΚΑΙ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΟΙΚΙΣΜΟΥ ΡΟΔΙΤΗ ΔΗΜΟΥ ΣΕΡΒΙΩΝ – ΒΕΛΒΕΝΤΟΥ (Β΄ΦΑΣΗ)» ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ: 625.000,00€ ΚΑΙ ΕΓΚΡΙΣΗ ΤΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΤΗΣ 18-09-2012 Π.Δ.Μ.

1397/12

ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ

Α) Η ΜΗ ΑΠΟΔΟΧΗ ΤΗΣ ΕΝΣΤΑΣΗΣ ΚΑΙ

Β) ΤΟ ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΚΑΙ Η ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗ ΑΥΤΟΥ

13

ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΔΙΑΤΑΞΗ

ΕΓΚΡΙΣΗ ΤΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΤΗΣ 2ας ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ ΚΑΙ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗ ΤΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΤΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ: «ΕΣΩΤΕΡΙΚΟ ΚΑΙ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΟΙΚΙΣΜΩΝ ΙΜΕΡΩΝ – ΑΥΡΑΣ ΔΗΜΟΥ ΣΕΡΒΙΩΝ – ΒΕΛΒΕΝΤΟΥ» Π.Δ.Μ.

1398/12

ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ ΤΟ ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΚΑΙ Η ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗ ΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

14

ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΔΙΑΤΑΞΗ

ΚΑΘΟΡΙΣΜΟΣ ΝΕΑΣ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑΣ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ: «ΕΣΩΤΕΡΙΚΟ ΚΑΙ ΕΞΩΤΕΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΟΙΚΙΣΜΟΥ ΚΑΣΤΑΝΙΑΣ ΔΗΜΟΥ ΣΕΡΒΙΩΝ –ΒΕΛΒΕΝΤΟΥ» ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ 1.125.000,00€ ( ΜΕ Φ.Π.Α.) Π.Δ.Μ.

1399/12

ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ Ο ΚΑΘΟΡΙΣΜΟΣ ΝΕΑΣ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑΣ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

15

ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΔΙΑΤΑΞΗ

ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΗΜΟΠΡΑΤΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΓΚΡΙΣΗ ΤΩΝ ΟΡΩΝ ΤΗΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟ: «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΑΤΟΛΙΣΘΗΣΗ ΣΤΟΝ ΕΠΑΡΧΙΑΚΟ ΔΡΟΜΟ ΠΟΛΥΚΑΣΤΑΝΟΥ – ΔΑΦΝΗΣ» Π.Ε. ΚΟΖΑΝΗΣ

1400/12

ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ Η ΔΗΜΟΠΡΑΤΗΣΗ ΚΑΙ ΟΙ ΟΡΟΙ ΤΗΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ

16

ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΔΙΑΤΑΞΗ

ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΗΜΟΠΡΑΤΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΓΚΡΙΣΗ ΤΩΝ ΟΡΩΝ ΤΗΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟ: «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΔΥΟ ΓΗΠΕΔΩΝ ΑΝΤΙΣΦΑΙΡΙΣΗΣ ΚΑΙ ΤΟΙΧΙΟ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΕΠΙΣΤΕΓΑΣΗΣ ΤΥΠΟΥ «ΜΠΑΛΟΝΙΟΥ» ΣΤΟ ΚΕΝΤΡΟ ΑΝΤΙΣΦΑΙΡΙΣΗΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ» Π.Ε. ΚΟΖΑΝΗΣ

1401/12

ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ Η ΔΗΜΟΠΡΑΤΗΣΗ ΚΑΙ ΟΙ ΟΡΟΙ ΤΗΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ

17

ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΔΙΑΤΑΞΗ

ΕΓΚΡΙΣΗ ΟΡΩΝ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΚΑΙ ΔΗΜΟΠΡΑΤΗΣΗΣ ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟ: «ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΔΡΟΜΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΑ ΤΗΣ ΛΙΜΝΗΣ ΖΑΖΑΡΗΣ» ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ 60.000,00€ Π.Ε. ΦΛΩΡΙΝΑΣ

1402/12

ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ Η ΔΗΜΟΠΡΑΤΗΣΗ ΚΑΙ ΟΙ ΟΡΟΙ ΤΗΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ

18

ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΔΙΑΤΑΞΗ

ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΔΗΜΟΠΡΑΤΗΣΗΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ: «ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΔΡΟΜΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΑ ΤΗΣ ΛΙΜΝΗΣ ΖΑΖΑΡΗΣ» Π.Ε. ΦΛΩΡΙΝΑΣ

1403/12

ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

19

ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΔΙΑΤΑΞΗ

ΕΓΚΡΙΣΗ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ; «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΠΡΟΒΛΗΤΑΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΑ ΧΩΡΟΥ ΣΤΗ ΛΙΜΝΗ ΠΡΕΣΠΩΝ» Π.Ε. ΦΛΩΡΙΝΑΣ

1404/12

ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ ΤΟ ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΚΑΙ Η ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗ ΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

20

ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΔΙΑΤΑΞΗ

ΕΓΚΡΙΣΗ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ: «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΠΛΑΚΟΣΚΕΠΟΥΣ ΟΧΕΤΟΥ ΤΟΥ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΣΤΟ Τ.Δ. ΒΕΥΗΣ» Π.Ε. ΦΛΩΡΙΝΑΣ

1405/12

ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ ΤΟ ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΤΗΣ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ

21

ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΔΙΑΤΑΞΗ

ΕΓΚΡΙΣΗ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΘΕΣΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ: «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΟΔΟΥ ΧΡΥΣΗΣ – ΑΡΡΕΝΩΝ (Β΄ ΦΑΣΗ)» Π.Ε. ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ

1406/12

ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ ΤΟ ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΚΑΙ Η ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗ ΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

22

ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΔΙΑΤΑΞΗ

ΕΓΚΡΙΣΗ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΘΕΣΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ: «ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΠΥΡΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΒΟΥΝΟΥ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ Π.Ε. ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ

1407/12

ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ ΤΟ ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΚΑΙ Η ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗ ΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

23

ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΔΙΑΤΑΞΗ

ΕΓΚΡΙΣΗ ΤΟΥ 2ου Σ.Π. -2ο Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε. ΚΑΙ ΤΗΣ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΩΝ ΜΕΛΕΤΩΝ ΜΕ 2η ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗ ΤΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ: «ΟΡΙΟΘΕΤΗΣΗ – ΧΩΡΟΘΕΤΗΣΗ ΑΛΙΑΚΜΟΝΑ ΤΜΗΜΑ ΧΙΛΙΟΔΕΝΤΡΟ- ΠΟΡΙΑ-ΑΡΓΟΣ» Π.Ε. ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ

1408/12

ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ Ο 2ος Σ.Π. – 2ο Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε. ΚΑΙ Η ΑΝΑΘΕΣΗ ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΩΝ ΜΕΛΕΤΩΝ ΜΕ 2η ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗ ΤΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ

24

ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΔΙΑΤΑΞΗ

ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΟΡΩΝ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ, ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΘΕΙΣΑΣ ΔΑΠΑΝΗΣ15.000 ΕΥΡΩ, ΠΕΡΙ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΙΔΙΩΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΕΝΟΣ ΙΣΟΠΕΔΩΤΗ ΚΑΙ ΕΝΟΣ ΦΟΡΤΩΤΗ ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΑΠΟΧΙΟΝΙΣΜΟΥ ΤΟΥ ΝΟΜΟΥ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΧΕΙΜΕΡΙΝΗ ΠΕΡΙΟΔΟ 2012-2013, ΓΙΑ ΚΑΛΥΨΗ ΤΩΝ ΑΝΑΓΤΚΩΝ ΤΗΣ Π.Ε. ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2012

1409/12

ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ Η ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑ ΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΟΙ ΟΡΟΙ ΤΗΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ

25

ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΔΙΑΤΑΞΗ

ΕΓΚΡΙΣΗ ΝΕΩΝ ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ ΑΝΑΘΕΣΕΩΝ ΔΡΟΜΟΛΟΓΙΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΜΑΘΗΤΩΝ ΣΧΟΛΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2012-2013 Π.Ε. ΚΟΖΑΝΗΣ

1410/12

ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ Η ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ ΑΝΑΘΕΣΗ ΤΩΝ ΔΡΟΜΟΛΟΓΙΩΝ

26

ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΔΙΑΤΑΞΗ

ΕΓΚΡΙΣΗ ΝΕΩΝ ΔΡΟΜΟΛΟΓΙΩΝ ΜΕ ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ ΑΝΑΘΕΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΜΑΘΗΤΩΝ ΣΧΟΛΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2012-2013 Π.Ε. ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ

1411/12

ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ Η ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ ΑΝΑΘΕΣΗ ΤΩΝ ΔΡΟΜΟΛΟΓΙΩΝ

27

ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΔΙΑΤΑΞΗ

ΕΓΚΡΙΣΗ ΤΗΣ ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΚΙΓΚΛΙΔΟΜΑΤΩΝ ΣΤΑ ΔΗΜΟΤΙΚΑ ΣΧΟΛΕΙΑ ΚΑΙ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΑ ΚΝΙΔΗΣ – ΣΑΡΑΚΗΝΑΣ – ΝΗΣΙΟΥ» Π.Ε. ΓΡΕΒΕΝΩΝ

1412/12

ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ Η ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ ΑΝΑΘΕΣΗ

28

ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΔΙΑΤΑΞΗ

ΕΓΚΡΙΣΗ ΕΙΣΗΓΗΣΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΓΡΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ Π.Ε. ΓΡΕΒΕΝΩΝ, ΕΤΟΥΣ 2012-2013»

1413/12

ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ ΤΟ ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΚΑΙ Η ΠΡΟΣΦΥΓΗ ΣΤΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΤΗΣ ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΗΣ

29

ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΔΙΑΤΑΞΗ

ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ ΤΡΙΜΕΛΟΥΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ ΠΡΩΤΟΓΕΝΟΥΣ ΑΛΑΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΑΡΧΙΑΚΗ ΟΔΟΠΟΙΙΑ ΤΗΣ Π.Ε. ΚΟΖΑΝΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΧΕΙΜΕΡΙΝΗ ΠΕΡΙΟΔΟ 2012-2013» Π.Ε. ΚΟΖΑΝΗΣ

1414/12

ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ Η ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

30

ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΔΙΑΤΑΞΗ

ΕΓΚΡΙΣΗ ΑΠΟΔΟΧΗΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΝΟΜΗΣ ΣΤΙΣ Π.Ε. ΠΟΣΟΥ 143.583,00€ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΚΑΠ-ΠΡΟΣ ΚΑΤΑΒΟΛΗ ΤΟΥ ΔΙΑΤΡΟΦΙΚΟΥ ΕΠΙΔΟΜΑΤΟΣ ΣΤΟΥΣ ΚΑΤΑ ΝΟΜΟ ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΥΣ ΓΙΑ ΤΟ ΜΗΝΑ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟ 2012 Π.ΔΜ.

1415/12

ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ Η ΑΠΟΔΟΧΗ ΚΑΙ ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΤΟΥ ΠΟΣΟΥ

31

ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΔΙΑΤΑΞΗ

ΕΓΚΡΙΣΗ ΤΗΣ ΕΚΤΟΣ ΕΔΡΑΣ ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗΣ ΤΟΥ ΑΝΤΙΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗ Π.Ε. ΓΡΕΒΕΝΩΝ

1416/12

ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ Η ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗ

32

ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΔΙΑΤΑΞΗ

ΕΓΚΡΙΣΗ ΣΥΝΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΜΕ ΤΟ ΔΗΜΟ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ ΕΚΔΗΛΩΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΑ 100 ΧΡΟΝΙΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΠΕΛΕΥΘΕΡΩΣΗ ΤΗΣ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ Π.Δ.Μ.

1417/12

ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ Η ΑΠΟΣΥΡΣΗ ΤΟΥ ΘΕΜΑΤΟΣ

33

ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΔΙΑΤΑΞΗ

ΕΓΚΡΙΣΗ ΣΥΝΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΜΕ ΤΟ ΔΗΜΟ ΟΡΕΣΤΙΔΟΣ ΕΚΔΗΛΩΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΑ 100 ΧΡΟΝΙΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΠΕΛΕΥΘΕΡΩΣΗ ΤΗΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ Π.Δ.Μ.

1418/12

ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ Η ΣΥΝΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΑΙ Η ΣΧΕΤΙΚΗ ΔΑΠΑΝΗ

34

ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΔΙΑΤΑΞΗ

ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΔΙΠΛΟΓΡΑΦΙΚΗΣ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΣΤΗΝ Π.Δ.Μ.

1419/12

ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ Η ΔΑΠΑΝΗ

35

ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΔΙΑΤΑΞΗ

ΕΓΚΡΙΣΕΙΣ ΔΑΠΑΝΩΝ Π.Δ.Μ.

1420/12

ΕΓΚΡΙΘΗΚΑΝ ΟΜΟΦΩΝΑ ΟΙ ΔΑΠΑΝΕΣ

36

ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΔΙΑΤΑΞΗ

ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΕΟΡΤΑΣΜΟΥ ΤΗΣ ΕΠΕΤΕΙΟΥ ΜΑΚΕΔΟΝΙΚΟΥ ΑΓΩΝΑ Π.Ε. ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ

1421/12

ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ Η ΔΑΠΑΝΗ

37

ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΔΙΑΤΑΞΗ

ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΩΝ Π.Ε. ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ

1422/12

ΕΓΚΡΙΘΗΚΑΝ

Α) ΟΜΟΦΩΝΑ ΟΙ ΔΑΠΑΝΕΣ ΜΕ Α/Α 1 ΕΩΣ 9

Β) ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ Η ΔΑΠΑΝΗ ΜΕ Α/Α 10

38

ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΔΙΑΤΑΞΗ

ΕΓΚΡΙΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΔΑΠΑΝΩΝ Π.Ε. ΓΡΕΒΕΝΩΝ

1423/12

ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ Η ΠΛΗΡΩΜΗ ΤΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ

39

ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΔΙΑΤΑΞΗ

ΕΓΚΡΙΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΔΑΠΑΝΩΝ ΕΡΓΩΝ Π.Ε. ΓΡΕΒΕΝΩΝ

1424/12

ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ Η ΠΛΗΡΩΜΗ ΤΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ ΕΡΓΩΝ

40

ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΔΙΑΤΑΞΗ

ΑΠΟΠΛΗΡΩΜΗ ΔΑΠΑΝΩΝ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΩΝ ΕΚΔΗΛΩΣΕΩΝ Π.Ε. ΦΛΩΡΙΝΑΣ

 

1425/12

ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ Η ΑΠΟΠΛΗΡΩΜΗ ΤΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ

41

ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΔΙΑΤΑΞΗ

ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΩΝ Π.Δ.Μ.-Π.Ε. ΦΛΩΡΙΝΑΣ

1426/12

ΕΓΚΡΙΘΗΚΑΝ ΟΜΟΦΩΝΑ ΟΙ ΔΑΠΑΝΕΣ

42

ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΔΙΑΤΑΞΗ

ΟΡΙΣΜΟΣ ΔΙΚΗΓΟΡΟΥ ΓΙΑ ΝΟΜΙΚΗ ΣΤΗΡΙΞΗ ΤΗΣ Π.Δ.Μ.

1427/12

ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ Ο ΟΡΙΣΜΟΣ ΔΙΚΗΓΟΡΟΥ

43

ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΔΙΑΤΑΞΗ

ΕΓΚΡΙΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΔΑΠΑΝΗΣ ΕΡΓΟΥ Π.Ε. ΓΡΕΒΕΝΩΝ

1428/12

ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ Η ΠΛΗΡΩΜΗ ΤΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ ΕΡΓΩΝ

ΚΟΖΑΝΗΣ 19-10-2012

Ο ΙΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

Γεώργιος Δακής