ΠΙΝΑΚΑΣ Των συζητηθέντων θεμάτων κατά την 3η/11-2-2013 συνεδρίαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Δυτικής Μακεδονίας

Αποφάσεις Περιφερειακού Συμβουλίου Ενημέρωση

Π Ι Ν Α Κ Α Σ

Των συζητηθέντων θεμάτων κατά την 3η/11-2-2013 συνεδρίαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Δυτικής Μακεδονίας  

Α/Α

 Θ Ε Μ Α Τ Α

 Αρ.Απόφασης

 Περίληψη Απόφασης

 

1.

 

 

 

 

 

 

 

 

2.

Προ ημερήσιας διάταξης

Κάλυψη εξόδων των Π.Σ., που θα συμμετέχουν στο Συνέδριο της ΕΝΠΕ.

Έγκριση τροποποίησης προϋπολογισμού της Π.Δ.Μ. οικονομικού έτους 2013 (1η/2013)

Έγκριση του Π.Δ.Ε. ΣΑΕΠ 041 (Έργα ΚΑΠ) – Π.Ε. Γρεβενών.

 

 

 

Ημερήσιας διάταξης

Σχέδιο Αθηνά – Λήψη απόφασης

 

Συζήτηση για το ενδεχόμενο δημιουργίας κέντρου κράτησης μεταναστών στο στρατόπεδο 523 Τ.Π. του Μαυροδενδρίου.

 

 

Έγκριση ανοίγματος Τραπεζικού λογαριασμού για την Π.Ε.                       Καστοριάς στην Τράπεζα Πειραιώς, για την κατάθεση των κατά περίπτωση καταβαλλόμενων παραβόλων για την έκδοση των

αδειών, τη συμμετοχή στις εξετάσεις για την άσκηση των επαγγελματικών δραστηριοτήτων καθώς και για την αποζημίωση των μελών των εξεταστικών επιτροπών και τους εμπειρογνώμονες του άρθρου 5 παρ. 4. Του Ν. 3982/2001.

 

 

Έγκριση ανοίγματος ενός λογαριασμού για τις ανάγκες της έδρας, στο όνομα της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας, για την κατάθεση παραβόλου, για την έκδοση βεβαίωσης αναγγελίας άσκησης επαγγελματικών δραστηριοτήτων με διακριτικό τίτλο: «Παράβολο για βεβαίωση αναγγελίας τεχνικών επαγγελμάτων(έδρας)».

                        

 

4/13

 

5/13

 

6/13

 

 

 

 

7/13

 

8/13

 

 

 

 

9/13

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10/13

 

 

    

 

Το Π.Σ. εγκρίνει ομόφωνα την κάλυψη των εξόδων.

Το Π.Σ. εγκρίνει κατά πλειοψηφία την τροποποίηση.

Το Π.Σ. εγκρίνει κατά πλειοψηφία το πρόγραμμα – ΚΑΠ, Π.Ε. Γρεβενών.

 

 

Το Π.Σ. εγκρίνει κατά πλειοψηφία την έκδοση ψηφίσματος

 

Το Π.Σ. λέει όχι στη

δημιουργία Κέντρων Φιλοξενίας – Κράτησης μεταναστών στη Δυτ. Μακεδονία.

 

Το Π.Σ. εγκρίνει ομόφωνα το άνοιγμα του λογαριασμού.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Το Π.Σ. εγκρίνει ομόφωνα το άνοιγμα του λογαριασμού.

 

    

 

Κοζάνη  14/2/2013                                                                Ο Πρόεδρος του Π.Σ.

                                                                        

                                                                                              Γεώργιος Παπαδόπουλος