6η Πρόσκληση σε συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας 2013

Ενημέρωση Προσκλήσεις Οικονομικής Επιτροπής

Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας, έχοντας υπόψη:

α) Τις διατάξεις του άρθρου 175,176 (όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 5 του Ν. 4071/2012) και 177 του Νόμου 3852/10

β) Την αριθμ.2/13 απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Δυτικής Μακεδονίας.

γ) Την ανάγκη συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής, στο κτίριο της Περιφερειακής Ενότητας Κοζάνης (2ος όροφος, γραφείο Οικονομικής Επιτροπής)

ΚΑΛΕΙ

Τους Περιφερειακούς Συμβούλου, μέλη της Οικονομικής Επιτροπής

 1. Πάτρα Βασίλειο
 2. Χάτσιο Ιωάννη
 3. Γιαννάκη Βασίλειο
 4. Μητροπούλου Κωνσταντίνα
 5. Χατζηζήση Αλέξανδρο
 6. Κούτσιανο Βασίλειο
 7. Ψευτογκά Δημήτριο
 8. Θεοδωρίδη Παναγιώτη

Σε συνεδρίαση την Τρίτη 19/2/2013 και ώρα 10:00στο κτίριο της Περιφερειακής Ενότητας Κοζάνης (2ος όροφος, γραφείο Οικονομικής Επιτροπής), με θέματα:

 1. Έγκριση πρακτικού προηγούμενης συνεδρίασης
 2. Έγκριση δαπάνης για το έργο: «Αποκατάσταση φθορών Πεζοδρομίων Υψηλής Γέφυρας Σερβίων» Π.Δ.Μ
 3. Έγκριση Όρων Διακήρυξης και δημοπράτησης του έργου: «Αποκατάσταση φθορών Πεζοδρομίων Υψηλής Γέφυρας Σερβίων» αρμοδιότητας Δ.Τ.Ε (έδρας) /Π.Δ.Μ προϋπολογισμού 16.400,00€ (με αναθεώρηση και Φ.Π.Α) Π.Δ.Μ
 4. Έγκριση δημοπράτησης και έγκριση των όρων διακήρυξης του έργου: «Εκτέλεση εργασιών στην Ε.Ο 4 Κοζάνης – Όρια Νομού Ημαθίας» Π.Δ.Μ.
 5. Έγκριση συγκρότησης τριμελούς επιτροπής διαγωνισμού έργων για το έτος 2013 με συνολικό προϋπολογισμό κάτω από το ανώτατο όριο της 2ης τάξης του ΜΕΕΠ αρμοδιότητας Δ/νσης Τεχνικών Έργων Γρεβενών και ορισμός Δημοπρατούσας Αρχής
 6. Έγκριση συγκρότησης επταμελούς επιτροπής διαγωνισμού έργων για το έτος 2013 με συνολικό προϋπολογισμό πάνω από το ανώτατο όριο της 2ης τάξης του ΜΕΕΠ αρμοδιότητας Δ/νσης Τεχνικών Έργων Π.Ε Γρεβενών
 7. Έγκριση Προκήρυξης Πρόχειρου Μειοδοτικού Διαγωνισμού «Φύλαξη Διοικητηρίου Π.E Γρεβενών» καθώς και έγκριση των όρων της προκήρυξης
 8. Συγκρότηση επιτροπής προμήθειας ανταλλακτικών και εργασιών επισκευής μηχανημάτων – επιβατικών αυτοκινήτων Π.Ε Φλώρινας
 9. Συγκρότηση επιτροπής για παραλαβή πρωτογενούς αλατιού για της ανάγκες της Π.Ε Φλώρινας για το 2013-2014
 10. Έγκριση Αποδοχής και Κατανομής στις Π.Ε. ποσού 141.254,00€ του προγράμματος ΚΑΠ- προς καταβολή του διατροφικού επιδόματος στους κατά νόμο δικαιούχους για το μήνα Ιανουάριο 2013
 11. Έκδοση χρηματικού εντάλματος προπληρωμής για την πληρωμή μικροδαπανών προμήθειας υλικών και εργασιών του τμήματος ΚΤΕΟ Π.Ε. Κοζάνης και ορισμός υπολόγου
 12. Έγκριση δαπανών Π.Δ.Μ.
 13. Έγκριση δαπανών Π.Ε. Κοζάνης
 14. Έγκριση δαπάνης για τη συμμέτοχή της Π.Ε Κοζάνης στη δαπάνη προμήθειας ηλεκτρονικού εξοπλισμού για τις ανάγκες του Εργατικού Κέντρου Πτολεμαίδας
 15. Έγκριση δαπάνης δράσεων της Π.Ε Κοζάνης
 16. Έγκριση δαπανών Π.Δ.Μ – Π.Ε Φλώρινας
 17. Αποπληρωμή δαπανών Πολιτιστικών Εκδηλώσεων Π.Ε Φλώρινας
 18. Έγκριση δαπανών Π.Ε. Καστοριάς
 19. Έγκριση πληρωμής δαπανών Π.Ε. Γρεβενών
 20. Έγκριση πληρωμής δαπάνης Π.Ε. Γρεβενών
 21. Έγκριση πληρωμής δαπάνης Π.Ε. Γρεβενών
 22. Ορισμός Δικηγόρου για νομική στήριξη της Π.Δ.Μ
 23. Έγκριση ή μη άσκησης ένδικου βοηθήματος και ορισμός Δικηγόρου για Δικαστική εκπροσώπηση της Π.Δ.Μ
 24. Παροχή Εντολής Γνωμοδότης για την Δ/νση Αγροτικής Ανάπτυξης της Π.Ε. Καστοριάς στον δικηγόρο Καστοριάς Βασίλειο Μοσχάκη
 25. Παροχή εντολής και πληρεξουσιότητας εκπροσώπησης Π.Ε. Καστοριάς στον δικηγόρο Θεσσαλονίκης Πάκα Ιωάννη
 26. Έγκριση ορισμού υπολόγου και έκδοσης Χρηματικού Εντάλματος Προπληρωμής για την αντιμετώπιση δαπανών μετακίνησης εκτός των ορίων της Π.Ε. Γρεβενών του αυτοκινήτου του Αντιπεριφερειάρχη Γρεβενών

Σημ.: Τα τακτικά μέλη παρακαλούνται να ενημερώσουν εγκαίρως τη γραμματεία σε περίπτωση κωλύματος συμμετοχής τους (τηλ.2461351568)

Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής Π.Δ.Μ.

Γεώργιος Κ. Δακής

Περιφερειάρχης Δυτικής Μακεδονίας

 Κοινοποίηση:

 1. Αντιπεριφερειάρχες.
 2. Επικεφαλείς Αντιπολίτευσης
 3. Εκτελεστικός Γραμματέας
 4. Προϊστάμενοι Γενικών Διευθύνσεων
 5. Διεύθυνση Οικονομικών

       -Δ/νση Διοικητικού – Οικονομικού Π.Ε. Γρεβενών

       -Δ/νση Διοικητικού – Οικονομικού Π.Ε. Καστοριάς

       -Δ/νση Διοικητικού – Οικονομικού Π.Ε. Φλώρινας

6.   – Διεύθυνση Τεχνικών Έργων

       – Δ/νση Τεχνικών Έργων Π.Ε. Κοζάνης

       – Δ/νση Τεχνικών Έργων Π.Ε Γρεβενών

       – Δ/νση Τεχνικών Έργων Π.Ε. Καστοριάς

       – Δ/νση Τεχνικών Έργων Π.Ε. Φλώρινας

7. Διεύθυνση Αναπτυξιακού Προγραμματισμού

8. Μ.Μ.Ε.