ΠΙΝΑΚΑΣ Των συζητηθέντων θεμάτων κατά την 39η/2-10-2012 συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας

Αποφάσεις Οικονομικής Επιτροπής Ενημέρωση

ΠΙΝΑΚΑΣ

Των συζητηθέντων θεμάτων κατά την 39η/2-10-2012 συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας:

Α/Α

ΘΕΜΑΤΑ

ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ

ΠΕΡΙΛΗΨΗ

1

ΕΚΤΟΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΟΡΑ 3.400 (ΤΡΙΩΝ ΧΙΛΙΑΔΩΝ ΤΕΤΡΑΚΟΣΙΩΝ) ΤΟΝΩΝ ΑΛΑΤΙΟΥ, ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΑΠΟΧΙΟΝΙΣΜΟΎ ΚΑΙ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗΣ ΠΑΓΕΤΟΥ ΣΤΟ ΕΘΝΙΚΟ ΟΔΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ Δ.Τ.Ε.   (ΈΔΡΑΣ) ΤΗΣ Π.Δ.Μ. ΓΙΑ ΤΗ ΧΕΙΜΕΡΙΝΗ ΠΕΡΙΟΔΟ 2012-2012»

1297/12

ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ Η ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

2

ΕΚΤΟΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΕΓΚΡΙΣΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ, ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ-ΜΙΣΘΩΤΗ ΓΙΑ ΤΗ ΜΙ8ΣΘΩΣΗ ΤΡΙΩΝ ΠΟΛΥΕΡΓΑΤΩΝ ΓΙΑ ΤΟΝ ΑΠΟΧΙΟΝΙΣΜΟ ΚΑΙ ΤΗΝ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΠΑΓΕΤΟΥ ΤΟΥ ΕΠΑΡΧΙΑΚΟΥ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ Π.Ε. ΦΛΩΡΙΝΑΣ

1298/12

ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ Η ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

3

ΕΚΤΟΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΩΝ Π.Δ.Μ.-Π.Ε. ΦΛΩΡΙΝΑΣ

1299/12

ΕΓΚΡΙΘΗΚΑΝ ΟΜΟΦΩΝΑ ΟΙ ΔΑΠΑΝΕΣ

4

ΕΚΤΟΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΜΙΣΘΩΣΗ ΤΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗ ΣΤΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΤΟΥ ΧΙΟΝΟΔΡΟΜΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΒΙΓΛΑΣ ΠΙΣΟΔΕΡΙΟΥ Π.Ε. ΦΛΩΡΙΝΑΣ

1300/12

ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ Η ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

5

ΕΚΤΟΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ Π.Ε. ΦΛΩΡΙΝΑΣ ΣΤΗΝ ΕΚΘΕΣΗ ΦΩΤΟΓΡΑΣΙΑΣ ΤΟΥ Φ.Σ.Φ. « Ο ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗΣ»

1301/12

ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ

6

ΕΚΤΟΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΤΗΣ Π.Ε. ΦΛΩΡΙΝΑΣ ΣΤΟ ΔΙΕΘΝΕΣ ΣΥΝΕΔΡΙΟ «EDUCATION ACROSS BORDERS” ΤΗΣ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗΣ ΦΛΩΡΙΝΑΣ ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

1302/12

ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ Η ΔΑΠΑΝΗ

7

ΕΚΤΟΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΕΚΔΟΣΗ ΧΡΗΜΑΤΙΚΟΥ ΕΝΤΑΛΜΑΤΟΣ ΠΡΟΠΛΗΡΩΜΗΣ ΚΑΙ ΟΡΙΣΜΟΣ ΥΠΟΛΟΓΟΥ

1303/12

ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ ΤΟ ΧΕΠ ΚΑΙ Ο ΥΠΟΛΟΓΟΣ

8

ΕΚΤΟΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΜΑΘΗΤΩΝ ΠΕΡΙΟΔΟΥ ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ – ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2012

1304/12

ΕΓΚΡΙΘΗΚΑΝ ΟΜΟΦΩΝΑ ΟΙ ΔΑΠΑΝΕΣ

9

ΕΚΤΟΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗ Ή ΜΗ ΤΟΥ ΑΠΟ 2-10-2012 ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ (ΕΞΕΤΑΣΗ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ ΚΑΤΑΚΥΡΩΗΣΣ) ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΤΟΥ ΥΠΟΕΡΓΟΥ: «ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΤΙΚΗΣ ΣΗΜΑΝΣΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΗΤΩΝ ΑΠΟΤΡΕΠΤΙΚΩΝ ΜΕΤΡΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΑΣΦΑΛΕΣΤΕΡΩΝ ΟΔΙΚΩΝ ΔΙΚΤΥΩΝ ΚΑΙ ΤΗ ΜΕΙΩΣΗ ΤΗΣ ΘΝΗΣΙΜΟΤΗΤΑΣ ΑΓΡΙΩΝ ΖΩΩΝ:   ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΤΙΚΩΝ ΠΙΝΑΚΙΔΩΝ ΣΗΜΑΝΣΗΣ» ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ LIFE «ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΩΝ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΩΝ ΣΥΝΥΠΑΡΞΗΣ ΑΝΘΡΩΠΟΥ – ΑΡΚΟΥΔΑΣ ΣΤΟ Ν. ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ, ΕΛΛΑΔΑ – ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΒΕΛΤΙΣΤΩΝ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ» LIFE 09 NAT/GR/000333 ARCTOS/KASTORIA

1305/12

ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ ΤΟ ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΚΑΙ Η ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗ ΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

10

ΕΚΤΟΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΕΓΚΡΙΣΗ ΣΥΝΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΜΕ ΤΟΝ ΔΗΜΟ ΚΟΖΑΝΗΣ ΕΚΔΗΛΩΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΑ 100 ΧΡΟΝΙΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΠΕΛΕΥΘΕΡΩΣΗ ΤΗΣ ΚΟΖΑΝΗΣ Π.Δ.Μ.

1306/12

ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ Η ΣΥΝΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΑΙ Η ΔΑΠΑΝΗ

11

ΕΚΤΟΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΕΓΚΡΙΣΗ ΣΥΝΔΙΟΡΓΑΝΩΗΣΣ ΜΕ ΤΟ ΔΗΜΟ ΚΟΖΑΝΗΣ ΕΚΔΗΛΩΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΑ 100 ΧΡΟΝΙΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΠΕΛΕΥΘΕΡΩΣΗ ΤΗΣ ΚΟΖΑΝΗΣ Π.Ε. ΚΟΖΑΝΗΣ

1307/12

ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ Η ΣΥΝΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΑΙ Η ΔΑΠΑΝΗ

12

ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΔΙΑΤΑΞΗ

ΛΗΨΗ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΓΙΑ ΑΠΟΔΟΧΗ Ή ΜΗ ΤΗΣ ΑΠΟ 4-9-2012 ΕΝΣΤΑΣΗΣ ΤΗΣ ΕΡΓΟΛΗΠΤΙΚΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ «ΜΩΫΣΙΑΔΟΥ ΣΟΦΙΑ» ΠΟΥ ΑΦΟΡΑ ΤΗΝ ΑΝΟΙΚΤΗ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ: «ΕΣΩΤΕΡΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΟΙΣΙ9ΜΟΥ ΒΑΘΥΛΑΚΟΥ ΔΗΜΟΥ ΣΕΡΒΙΩΝ-ΒΕΛΒΕΝΤΟΥ» ΚΑΙ ΕΓΚΡΙΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΤΗΣ 28-08-2012 ΤΟΥ ΥΠΟΨΗ ΕΡΓΟΥ Π.Δ.Μ.

1308/12

ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ Η ΑΠΟΡΡΙΨΗ ΤΗΣ ΕΝΣΤΑΣΗΣ ΚΑΙ ΤΗΝ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗ ΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

13

ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΔΙΑΤΑΞΗ

ΛΗΨΗ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΓΙΑ ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΗ ΧΡΗΣΗΣ ΧΩΡΩΝ ΔΙΟΙΚΗΤΗΡΙΟΥ ΚΑΙ ΧΡΗΣΗ ΣΤΩΝ ΑΝΑΒΑΤΗΡΩΝ ΤΟΥ Χ.Κ. ΤΗΣ ΒΙΓΛΑΣ ΠΙΣΟΔΕΡΙΟΥ, ΕΓΚΡΙΣΗ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΤΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΓΚΡΙΣΗ ΤΩΝ ΟΡΩΝ ΤΗΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ Π.Ε. ΦΛΩΡΙΝΑΣ

1309/12

ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ Η ΜΗ ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΗ ΧΡΗΣΗΣ   ΧΩΡΩΝ ΔΙΟΙΚΗΤΗΡΙΟΥ, Η ΕΓΚΡΙΣΗ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΤΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΚΑΙ ΟΙ ΟΡΟΙ ΤΗΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ

14

ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΔΙΑΤΑΞΗ

ΕΓΚΡΙΣΗ ΟΡΩΝ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΚΑΙ ΔΗΜΟΠΡΑΤΗΣΗΣ ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟ: «ΠΛΑΚΟΣΤΡΩΣΗ ΚΑΙ ΦΩΤΙΣΜΟΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΟΔΟΥ ΣΤΟ Τ.Δ. ΛΕΒΑΙΑΣ» ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ 20.000,00€ Π.Ε. ΦΛΩΡΙΝΑΣ

1310/12

ΕΓΚΡΙΘΗΚΑΝ ΟΜΟΦΩΝΑ Η ΔΗΜΟΠΡΑΤΗΣΗ ΚΑΙ ΟΙ ΟΡΟΙ ΤΗΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ

15

ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΔΙΑΤΑΞΗ

ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΔΗΜΟΠΡΑΤΗΣΗΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ: «ΠΛΑΚΟΣΤΡΩΣΗ ΚΑΙ ΦΩΤΙΣΜΟΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΟΔΟΥ ΣΤΟ Τ.Δ. ΛΕΒΑΙΑΣ» Π.Ε. ΦΛΩΡΙΝΑΣ

1311/12

ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ Η ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

16

ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΔΙΑΤΑΞΗ

ΕΓΚΡΙΣΗ ΟΡΩΝ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΚΑΙ ΔΗΜΟΠΡΑΤΗΣΗΣ ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟ: «ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ-ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΙΣΟΠΕΔΟΥ ΚΟΜΒΟΥ ΣΤΗΝ ΕΙΣΟΔΟ ΤΟΥ ΟΙΚΙΣΜΟΥ ΑΜΜΟΧΩΡΙΟΥ» ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ 24.600,00€ Π.Ε. ΦΛΩΡΙΝΑΣ

1312/12

ΕΓΚΡΙΘΗΚΑΝ ΟΜΟΦΩΝΑ Η ΔΗΜΟΠΡΑΤΗΣΗ ΚΑΙ ΟΙ ΟΡΟΙ ΤΗΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ

17

ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΔΙΑΤΑΞΗ

ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΔΗΜΟΠΡΑΤΗΣΗΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ: «ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ – ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΙΔΟΠΕΔΟΥ ΚΟΜΒΟΥ ΣΤΗΝ ΕΙΣΟΔΟ ΤΟΥ ΟΙΚΙΣΜΟΥ ΑΜΜΟΧΩΡΙΟΥ» Π.Ε. ΦΛΩΡΙΝΑΣ

1313/12

ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ Η ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

18

ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΔΙΑΤΑΞΗ

ΕΓΚΡΙΣΗ ΟΡΩΝ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΚΑΙ ΔΗΜΟΠΡΑΤΗΣΗΣ ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟ: «ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΕΙΣΟΔΟΥ ΣΤΟ Δ.Δ. Ν. ΚΑΥΚΑΣΟΥ» ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ 20.000,00€ Π.Ε. ΦΛΩΡΙΝΑΣ

1314/12

ΕΓΚΡΙΘΗΚΑΝ ΟΜΟΦΩΝΑ Η ΔΗΜΟΠΡΑΤΗΣΗ ΚΑΙ ΟΙ ΟΡΟΙ ΤΗΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ

19

ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΔΙΑΤΑΞΗ

ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΔΗΜΟΠΡΑΤΗΣΗΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ: «ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΕΙΣΟΔΟΥ ΣΤΟ Δ.Δ. Ν. ΚΑΥΚΑΣΟΥ» Π.Ε. ΦΛΩΡΙΝΑΣ

1315/12

ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ Η ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

20

ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΔΙΑΤΑΞΗ

ΕΓΚΡΙΣΗ ΟΡΩΝ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΚΑΙ ΔΗΜΟΠΡΑΤΗΣΗΣ ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟ: «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΤΟΙΧΟΥ ΑΝΤΙΣΤΗΡΙΞΗΣ ΣΤΟ Δ.Δ. ΠΟΛΥΤΟΠΑΜΟΥ» ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ 15.000,00€ Π.Ε. ΦΛΩΡΙΝΑΣ

1316/12

ΕΓΚΡΙΘΗΚΑΝ ΟΜΟΦΩΝΑ Η ΔΗΜΟΠΡΑΤΗΣΗ ΚΑΙ ΟΙ ΟΡΟΙ ΤΗΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ

21

ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΔΙΑΤΑΞΗ

ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΔΗΜΟΠΡΑΤΗΣΗΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ: «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΤΟΙΧΟΥ ΑΝΤΙΣΤΗΡΙΞΗΣ ΣΤΟ Δ.Δ. ΠΟΛΥΠΟΤΑΜΟΥ» Π.Ε. ΦΛΩΡΙΝΑΣ

1317/12

ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ Η ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

22

ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΔΙΑΤΑΞΗ

ΕΓΚΡΙΣΗ ΟΡΩΝ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΚΑΙ ΔΗΜΟΠΡΑΤΗΣΗΣ ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟ: «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΥΔΑΤΟΔΕΞΑΜΕΝΗΣ ΣΤΟ Δ.Δ. ΚΑΤΩ ΚΑΛΛΙΝΙΚΗΣ» ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ 15.000,00€ Π.Ε. ΦΛΩΡΙΝΑΣ

1318/12

ΕΓΚΡΙΘΗΚΑΝ ΟΜΟΦΩΝΑ Η ΔΗΜΟΠΡΑΤΗΣΗ ΚΑΙ ΟΙ ΟΡΟΙ ΤΗΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ

23

ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΔΙΑΤΑΞΗ

ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΔΗΜΟΠΡΑΤΗΣΗΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ: «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΥΔΑΤΟΔΕΞΑΜΕΝΗΣ ΣΤΟ Δ.Δ. ΚΑΤΩ ΚΑΛΛΙΝΙΚΗΣ» Π.Ε. ΦΛΩΡΙΝΑΣ

1319/12

ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ Η ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

24

ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΔΙΑΤΑΞΗ

ΕΓΚΡΙΣΗ ΟΡΩΝ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΚΑΙ ΔΗΜΟΠΡΑΤΗΣΗΣ ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟ: «ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΔΙΚΤΥΟΥ ΥΔΡΕΥΣΗΣ – ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΣΤΟ Τ.Δ. ΠΡΑΣΙΝΟΥ» ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ 10.000,00€ Π.Ε. ΦΛΩΡΙΝΑΣ

1320/12

ΕΓΚΡΙΘΗΚΑΝ ΟΜΟΦΩΝΑ Η ΔΗΜΟΠΡΑΤΗΣΗ ΚΑΙ ΟΙ ΟΡΟΙ ΤΗΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ

25

ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΔΙΑΤΑΞΗ

ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΔΗΜΟΠΡΑΤΗΣΗΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ: «ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΔΙΚΤΥΟΥ ΥΔΡΕΥΣΗΣ – ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΣΤΟ Τ.Δ. ΠΡΑΣΙΝΟΥ» Π.Ε. ΦΛΩΡΙΝΑΣ

1321/12

ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ Η ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

26

ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΔΙΑΤΑΞΗ

ΕΓΚΡΙΣΗ ΟΡΩΝ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΚΑΙ ΔΗΜΟΠΡΑΤΗΣΗΣ ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟ: «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ ΑΓΩΓΩΝ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΣΤΟ Δ.Δ. ΝΕΟΧΩΡΑΚΙΟΥ» ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ 10.000,00€ Π.Ε. ΦΛΩΡΙΝΑΣ

1322/12

ΕΓΚΡΙΘΗΚΑΝ ΟΜΟΦΩΝΑ Η ΔΗΜΟΠΡΑΤΗΣΗ ΚΑΙ ΟΙ ΟΡΟΙ ΤΗΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ

27

ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΔΙΑΤΑΞΗ

ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΔΗΜΟΠΡΑΤΗΣΗΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ: «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ ΑΓΩΓΩΝ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΣΤΟ Δ.Δ. ΝΕΟΧΩΡΑΚΙΟΥ» Π.Ε. ΦΛΩΡΙΝΑΣ

1323/12

ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ Η ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

28

ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΔΙΑΤΑΞΗ

ΕΓΚΡΙΣΗ ΟΡΩΝ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΚΑΙ ΔΗΜΟΠΡΑΤΗΣΗΣ ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟ: «ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΓΗΠΕΔΟΥ Δ.Δ. ΠΟΛΥΠΟΤΑΜΟΥ» ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ 7.000,00€ Π.Ε. ΦΛΩΡΙΝΑΣ

1324/12

ΕΓΚΡΙΘΗΚΑΝ ΟΜΟΦΩΝΑ Η ΔΗΜΟΠΡΑΤΗΣΗ ΚΑΙ ΟΙ ΟΡΟΙ ΤΗΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ

29

ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΔΙΑΤΑΞΗ

ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΔΗΜΟΠΡΑΤΗΣΗΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ: «ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΓΗΠΕΔΟΥ Δ.Δ. ΠΟΛΥΠΟΤΑΜΟΥ» Π.Ε. ΦΛΩΡΙΝΑΣ

1325/12

ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ Η ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

30

ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΔΙΑΤΑΞΗ

ΕΓΚΡΙΣΗ ΟΡΩΝ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΚΑΙ ΔΗΜΟΠΡΑΤΗΣΗΣ ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟ: «ΕΞΩΡΑΪΣΜΟΣ ΒΡΥΣΗΣ ΣΤΗΝ ΠΛΑΤΕΙΑ ΤΟΥ Δ.Δ. ΡΟΔΩΝΑ» ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ 5.000,00€ Π.Ε. ΦΛΩΡΙΝΑΣ

1326/12

ΕΓΚΡΙΘΗΚΑΝ ΟΜΟΦΩΝΑ Η ΔΗΜΟΠΡΑΤΗΣΗ ΚΑΙ ΟΙ ΟΡΟΙ ΤΗΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ

31

ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΔΙΑΤΑΞΗ

ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΔΗΜΟΠΡΑΤΗΣΗΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ: «ΕΞΩΡΑΪΣΜΟΣ ΒΡΎΣΗΣ ΣΤΗΝ ΠΛΑΤΕΙΑ Δ.Δ. ΡΟΔΩΝΑ» Π.Ε. ΦΛΩΡΙΝΑΣ

1327/12

ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ Η ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

32

ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΔΙΑΤΑΞΗ

ΕΓΚΡΙΣΗ ΟΡΩΝ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΚΑΙ ΔΗΜΟΠΡΑΤΗΣΗΣ ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟ: «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΦΘΟΡΩΝ – ΠΛΑΚΟΣΤΡΩΣΗ ΔΡΟΜΩΝ ΣΤΑ Τ.Δ. ΝΥΜΦΑΙΟΥ ΚΑΙ ΛΕΧΟΒΟΥ» ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ 15.000,00€ Π.Ε. ΦΛΩΡΙΝΑΣ

1328/12

ΕΓΚΡΙΘΗΚΑΝ ΟΜΟΦΩΝΑ Η ΔΗΜΟΠΡΑΤΗΣΗ ΚΑΙ ΟΙ ΟΡΟΙ ΤΗΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ

33

ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΔΙΑΤΑΞΗ

ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΔΗΜΟΠΡΑΤΗΣΗΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ: «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΦΘΟΡΩΝ – ΠΛΑΚΟΣΤΡΩΣΗ ΔΡΟΜΩΝ ΣΤΑ Τ.Δ. ΝΥΜΦΑΙΟΥ ΚΑΙ ΛΕΧΟΒΟΥ» Π.Ε. ΦΛΩΡΙΝΑΣ

1329/12

ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ Η ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

34

ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΔΙΑΤΑΞΗ

ΕΓΚΡΙΣΗ ΟΡΩΝ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΚΑΙ ΔΗΜΟΠΡΑΤΗΣΗΣ ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟ: «ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΧΩΡΟΥ ΠΑΙΔΙΚΗΣ ΧΑΡΑΣ ΣΤΟ Τ.Κ. ΦΙΛΩΤΑ» ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ 20.000,00€ Π.Ε. ΦΛΩΡΙΝΑΣ

1330/12

ΕΓΚΡΙΘΗΚΑΝ ΟΜΟΦΩΝΑ Η ΔΗΜΟΠΡΑΤΗΣΗ ΚΑΙ ΟΙ ΟΡΟΙ ΤΗΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ

35

ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΔΙΑΤΑΞΗ

ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΔΗΜΟΠΡΑΤΗΣΗΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ: «ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΧΩΡΟΥ ΠΑΙΔΙΚΗΣ ΧΑΡΑΣ ΣΤΟ Τ.Κ. ΦΙΛΩΤΑ» Π.Ε. ΦΛΩΡΙΝΑΣ

1331/12

ΕΓΚΡΙΘΗΚΑΝ ΟΜΟΦΩΝΑ ΤΟ ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΚΑΙ Η ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗ ΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

36

ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΔΙΑΤΑΞΗ

ΕΓΚΡΙΣΗ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ: «ΑΣΦΑΛΤΟΣΤΡΩΣΗ ΤΟΥ ΔΡΟΜΟΥ ΠΡΟΣ Ι.Ν. Ι. ΠΡΟΔΡΟΜΟΥ ΣΤΟ Τ.Δ. ΝΕΟΧΩΡΑΚΙΟΥ» Π.Ε. ΦΛΩΡΙΝΑΣ

1332/12

ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ

37

ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΔΙΑΤΑΞΗ

ΕΓΚΡΙΣΗ ΑΠΟ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΑΠΟΨΗΣ ΠΑΡΑΤΑΣΗΣ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ: «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ – ΑΣΦΑΛΤΟΣΤΡΩΣΗ ΟΔΟΣΤΡΩΜΑΤΟΣ Ν. ΓΡΕΒΕΝΩΝ (ΤΜΗΜΑ Β΄)» Π.Ε. ΓΡΕΒΕΝΩΝ

1333/12

ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ Η ΠΑΡΑΤΑΣΗ

38

ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΔΙΑΤΑΞΗ

ΕΓΚΡΙΣΗ ΠΑΡΑΤΑΣΗΣ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑΣ ΠΕΡΑΙΩΣΗΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ: «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ –ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΠΕΤΡΙΝΩΝ ΓΕΦΥΡΙΩΝ «ΠΑΠΑΤΑΚΗ» Ν. ΓΡΕΒΕΝΩΝ»

1334/12

ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ Η ΠΑΡΑΤΑΣΗ

39

ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΔΙΑΤΑΞΗ

ΕΓΚΡΙΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΠΡΩΤΟΓΕΝΟΥΣ ΑΛΑΤΟΣ ΚΑΙ ΕΓΚΡΙΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Π.Ε. ΚΟΖΑΝΗΣ

1335/12

ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ Η ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΠΡΩΤΟΓΕΝΟΥΣ ΑΛΑΤΟΣ ΚΑΙ Ο ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

40

ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΔΙΑΤΑΞΗ

ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΜΕ ΣΦΡΑΓΙΣΜΕΝΕΣ ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ «ΜΙΣΘΩΣΗ ΔΕΚΑ (10) ΑΠΟΧΙΟΝΙΣΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ (ΠΟΛΥΕΡΓΑΤΩΝ) ΜΕ ΛΕΠΙΔΑ ΚΑΙ ΑΛΑΤΟΔΙΑΝΟΜΕΑ, ΕΞΙ (6) ΔΙΑΜΟΡΦΩΤΩΝ ΓΑΙΩΝ (ΓΚΡΕΙΝΤΕΡ), ΤΕΣΣΑΡΩΝ (4) ΦΟΡΤΩΤΩΝ, ΔΥΟ (2) ΕΚΣΚΑΦΕΩΝ – ΦΟΡΤΩΤΩΝ ΚΑΙ ΔΥΟ (2) ΑΠΟΧΙΟΝΙΣΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ (ΦΡΕΖΑΣ), ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΑΠΟΧΙΟΝΙΣΜΟΥ ΧΕΙΜΕΡΙΝΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 2012-2013 ΚΑΙ ΑΡΣΗΣ ΚΑΤΑΠΤΟΣΕΩΝ – ΚΑΤΟΛΙΣΘΗΣΕΩΝ ΠΕΡΙΟΔΟΥ ΑΠΟ 01-11-2012 ΕΩΣ 31-10-2013 ΤΟΥ ΕΠΑΡΧΙΑΚΟΥ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΓΡΕΒΕΝΩΝ ΚΑΙ ΕΓΚΡΙΣΗ ΤΩΝ ΟΡΩΝ ΤΗΣ ΣΧΕΤΙΚΗΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ

1336/12

ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ Η ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑ ΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΟΙ ΟΡΟΙ ΤΗΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ

41

ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΔΙΑΤΑΞΗ

ΕΓΚΡΙΣΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΤΑΚΤΙΚΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΓΡΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΛΥΨΗ ΤΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ ΤΗΣ Π.Ε. ΓΡΕΒΕΝΩΝ»

1337/12

ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ ΤΟ ΠΡΑΚΤΙΚΟ

42

ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΔΙΑΤΑΞΗ

ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΛΑΤΟΣ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ – ΧΥΜΑ ΠΡΟΣ ΚΑΛΥΨΗ ΤΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ ΑΠΟΧΙΟΝΙΣΜΟΥ ΤΗΣ Π.Ε. ΓΡΕΒΕΝΩΝ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 2012-2013»

1338/12

ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ Η ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑ ΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

43

ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΔΙΑΤΑΞΗ

ΕΓΚΡΙΣΗ ΤΗΣ ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΕΞΩΠΟΡΤΩΝ ΣΤΙΣ ΕΙΣΟΔΟΥΣ ΤΗΣ Π.Ε. ΦΛΩΡΙΝΑΣ

1339/12

ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ Η ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ ΑΝΑΘΕΣΗ

44

ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΔΙΑΤΑΞΗ

ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΩΝ Π.Δ.Μ.

1340/12

ΕΓΚΡΙΘΗΚΑΝ

Α) ΟΜΟΦΩΝΑ ΟΙ ΔΑΠΑΝΕΣ ΜΕ Α/Α 1 ΚΑΙ 2

Β) ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ Η ΔΑΠΑΝΗ ΜΕ Α/Α 3

45

ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΔΙΑΤΑΞΗ

ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΩΝ Π.Ε. ΚΟΖΑΝΗΣ

1341/12

ΕΓΚΡΙΘΗΚΑΝ ΟΜΟΦΩΝΑ ΟΙ ΔΑΠΑΝΕΣ

46

ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΔΙΑΤΑΞΗ

ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΔΡΑΣΕΩΝ Π.Ε. ΚΟΖΑΝΗΣ

1342/12

ΕΓΚΡΙΘΗΚΑΝ

Α) ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ ΟΙ ΔΑΠΑΝΕΣ ΜΕ Α/Α 1.3.6 ΚΑΙ 7

Β) ΟΜΟΦΩΝΑ ΟΙ ΔΑΠΑΝΕΣ ΜΕ Α/Α 2,4,5 ΚΑΙ 8

47

ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΔΙΑΤΑΞΗ

ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΩΝ Π.Ε. ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ

1343/12

ΕΓΚΡΙΘΗΚΑΝ ΟΜΟΦΩΝΑ ΟΙ ΔΑΠΑΝΕΣ

48

ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΔΙΑΤΑΞΗ

ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΓΙΑ ΥΠΕΡΩΡΙΑΚΗ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΟΔΗΓΩΝ ΤΗΣ Π.Ε. ΚΟΖΑΝΗΣ

1344/12

ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ Η ΔΑΠΑΝΗ

49

ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΔΙΑΤΑΞΗ

ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΕΝΟΨΕΙ ΣΥΝΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΕΚΔΗΛΩΣΕΩΝ ΤΗΣ ΝΑΥΤΑΘΛΗΤΙΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ «Η ΟΡΕΣΤΕΙΑΣ»

1345/12

ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ Η ΔΑΠΑΝΗ

50

ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΔΙΑΤΑΞΗ

ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΕΝΟΨΕΙ ΣΥΝΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΜΕ ΤΟΝ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟ ΣΥΛΛΟΓΟ ΛΑΓΚΑΣ Π.Ε. ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ

1346/12

ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ Η ΔΑΠΑΝΗ

51

ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΔΙΑΤΑΞΗ

ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ ΕΝΟΨΕΙ ΤΟΥ ΕΟΡΤΑΣΜΟΥ ΤΗΣ ΗΜΕΡΑΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΚΟΥ ΑΓΩΝΑ Π.Ε. ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ

1347/12

ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ Η ΔΑΠΑΝΗ

52

ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΔΙΑΤΑΞΗ

ΕΓΚΡΙΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΔΑΠΑΝΩΝ Π.Ε. ΓΡΕΒΕΝΩΝ

1348/23

ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ Η ΠΛΗΡΩΜΗ ΤΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ

53

ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΔΙΑΤΑΞΗ

ΕΓΚΡΙΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΔΑΠΑΝΩΝ ΕΡΓΩΝ Π.Ε. ΓΡΕΒΕΝΩΝ

1349/12

ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ Η ΠΛΗΡΩΜΗ ΤΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ

54

ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΔΙΑΤΑΞΗ

ΑΠΟΠΛΗΡΩΜΗ ΔΑΠΑΝΩΝ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΩΝ ΕΚΔΗΛΩΣΕΩΝ Π.Ε. ΦΛΩΡΙΝΑΣ

1350/12

ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ Η ΑΠΟΠΛΗΡΩΜΗ ΤΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ

55

ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΔΙΑΤΑΞΗ

ΕΓΚΡΙΣΗ ΑΠΟΔΟΧΗΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΝΟΜΗΣ ΠΟΣΟΥ 301.954,39€ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΕΣΠΑ-ΤΑΜΕΙΟ ΣΥΝΟΧΗΣ-ΣΑΕ 0758 ΟΙΚΙΣΤΙΚΑ-ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΛΗΡΩΜΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ: «ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΕΡΓΟΥ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΑΠΟΘΕΣΕΩΝ ΤΩΝ ΜΕΤΑΛΛΕΙΩΝ ΑΜΙΑΝΤΟΥ ΒΟΡΕΙΟΥ ΕΛΛΑΔΟΣ ΣΤΟ ΖΙΔΑΝΙ ΚΟΖΑΝΗΣ (ΜΑΒΕ)»

1351/12

ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ

Α) ΟΜΟΦΩΝΑ Η ΑΠΟΔΟΧΗ ΤΟΥ ΠΟΣΟΥ ΚΑΙ

Β) ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ Η ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΤΟΥ ΠΟΣΟΥ

56

ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΔΙΑΤΑΞΗ

ΠΑΡΟΧΗ ΕΝΤΟΛΗΣ ΚΑΙ ΠΛΗΡΕΞΟΥΣΙΟΤΗΤΑΣ ΕΚΠΡΟΣΩΠΗΣΗΣ Π.Ε. ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ ΣΤΟΝ ΔΙΚΗΓΟΡΟ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ κ. ΜΟΣΧΑΚΗ ΒΑΣΙΛΕΙΟ ΚΑΙ ΕΓΚΡΙΣΗ ΤΗΣ ΣΧΕΤΙΚΗΣ ΔΑΠΑΝΗΣ

1352/12

ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ Η ΠΑΡΟΧΗ ΕΝΤΟΛΗΣ ΚΑΙ ΠΛΗΡΕΞΟΥΣΙΟΤΗΤΑΣ ΕΚΠΡΟΣΩΠΗΣΗΣ ΣΤΗΝ ΔΙΚΗΓΟΡΟ ΚΑΙ Η ΣΧΕΤΙΚΗ ΔΑΠΑΝΗ

 

57

ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΔΙΑΤΑΞΗ

ΠΑΡΟΧΗ ΕΝΤΟΛΗΣ ΚΑΙ ΠΛΗΡΕΞΟΥΣΙΟΤΗΤΑΣ ΕΚΠΡΟΣΩΠΗΣΗΣ Π.Ε. ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ ΣΤΟΝ ΔΙΚΗΓΟΡΟ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ κ. ΜΟΣΧΑΚΗ ΒΑΣΙΛΕΙΟ ΚΑΙ ΕΓΚΡΙΣΗ ΤΗΣ ΣΧΕΤΙΚΗΣ ΔΑΠΑΝΗΣ

1353/12

ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ Η ΠΑΡΟΧΗ ΕΝΤΟΛΗΣ ΚΑΙ ΠΛΗΡΕΞΟΥΣΙΟΤΗΤΑΣ ΕΚΠΡΟΣΩΠΗΣΗΣ ΣΤΗΝ ΔΙΚΗΓΟΡΟ ΚΑΙ Η ΣΧΕΤΙΚΗ ΔΑΠΑΝΗ

 

58

ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΔΙΑΤΑΞΗ

ΠΑΡΟΧΗ ΕΝΤΟΛΗΣ ΚΑΙ ΠΛΗΡΕΞΟΥΣΙΟΤΗΤΑΣ ΕΚΠΡΟΣΩΠΗΣΗΣ Π.Ε. ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ ΣΤΟΝ ΔΙΚΗΓΟΡΟ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ κ. ΜΟΣΧΑΚΗ ΒΑΣΙΛΕΙΟ ΚΑΙ ΕΓΚΡΙΣΗ ΤΗΣ ΣΧΕΤΙΚΗΣ ΔΑΠΑΝΗΣ

1354/12

ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ Η ΠΑΡΟΧΗ ΕΝΤΟΛΗΣ ΚΑΙ ΠΛΗΡΕΞΟΥΣΙΟΤΗΤΑΣ ΕΚΠΡΟΣΩΠΗΣΗΣ ΣΤΗΝ ΔΙΚΗΓΟΡΟ ΚΑΙ Η ΣΧΕΤΙΚΗ ΔΑΠΑΝΗ

 

ΚΟΖΑΝΗΣ 5-10-2012

Ο ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΠΑΤΡΑΣ