ΠΙΝΑΚΑΣ Των συζητηθέντων θεμάτων κατά την 2η/4-2-2011 συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας

Αποφάσεις Οικονομικής Επιτροπής Ενημέρωση

ΠΙΝΑΚΑΣ

Των συζητηθέντων θεμάτων κατά την 2η/4-2-2011 συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας:

Α/Α

ΘΕΜΑΤΑ

ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ

ΠΕΡΙΛΗΨΗ

1

ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΔΙΑΤΑΞΗ

ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΡΕΥΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ «ΥΔΡΟΔΟΤΗΣΗ ΕΠΑΡΧΙΑΣ ΒΟΙΟΥ ΑΠΟ ΦΡΑΓΜΑ ΠΡΑΜΟΡΙΤΣΑΣ»

11/11

ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ Η ΠΙΣΤΩΣΗ ΚΑΙ Η ΑΛΛΑΓΗ ΤΟΥ ΟΝΟΜΑΤΩΝ ΤΩΝ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΩΝ

2

ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΔΙΑΤΑΞΗ

ΔΙΑΘΕΣΗ ΠΙΣΤΩΣΗΣ ΓΙΑ ΕΓΚΡΙΣΗ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟΥ ΔΙΑΠΙΣΤΩΣΗΣ ΒΛΑΒΩΝ ΣΤΟ ΕΡΓΟ «ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΑΠΟΘΕΜΑΤΩΝ ΤΩΝ ΜΑΒΕ ΣΤΟ ΖΙΔΑΝΙ ΚΟΖΑΝΗΣ»

12/11

ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ Η ΠΙΣΤΩΣΗ

3

ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΔΙΑΤΑΞΗ

ΑΠΟΣΤΟΛΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ ΤΗΣ 21ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2010 ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ «ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟ ΥΔΡΕΥΣΗΣ Δ.Δ. ΜΙΚΡΟΒΑΛΤΟΥ (ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΓΚΡΙΣΗ ΤΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΟΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ)

13/11

ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ

1. ΟΜΟΦΩΝΑ ΤΟ ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ

2. ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ Ο ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

4

ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΔΙΑΤΑΞΗ

ΕΓΚΡΙΣΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΤΗΣ 4ης ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2010 ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΤΟΥ 1ου ΥΠΟΕΡΓΟΥ ΜΕ ΤΙΤΛΟ «ΤΕΧΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΕΡΓΟΥ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΑΠΟΘΕΣΕΩΝ ΤΩΝ ΜΕΤΑΛΛΕΙΩΝ ΑΜΙΑΝΤΟΥ ΒΟΡΕΙΟΥ ΕΛΛΑΔΟΣ ΣΤΟ ΖΙΔΑΝΙ ΚΟΖΑΝΗΣ» ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ «ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΕΡΓΟΥ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΑΠΟΘΕΣΕΩΝ ΤΩΝ ΜΕΤΑΛΛΕΙΩΝ ΑΜΙΑΝΤΟΥ ΒΟΡΕΙΟΥ ΕΛΛΑΔΟΣ ΣΤΟ ΖΙΔΑΝΙ ΚΟΖΑΝΗΣ»

14/11

ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ ΤΟ ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ ΕΛΕΓΧΟΥ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

5

ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΔΙΑΤΑΞΗ

ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ ΥΛΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΕΩΝ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΚΟΖΑΝΗΣ

15/11

ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ Η ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ ΤΩΝ ΣΥΛΛΟΓΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΑΠΟ ΤΟ Π.Σ. Ή Η ΕΚΧΩΡΗΣΗ ΤΩΝ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΩΝ ΑΠΟ ΤΟ Π.Σ. ΣΤΗΝ Ο.Ε.

6

ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΔΙΑΤΑΞΗ

ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ ΥΛΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ, ΚΑΘΟΛΗ ΤΗΝ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΤΟΥ ΕΤΟΥΣ 2011 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ

16/11

ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ Η ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ ΤΩΝ ΣΥΛΛΟΓΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΑΠΟ ΤΟ Π.Σ. Ή Η ΕΚΧΩΡΗΣΗ ΤΩΝ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΩΝ ΑΠΟ ΤΟ Π.Σ. ΣΤΗΝ Ο.Ε.

7

ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΔΙΑΤΑΞΗ

ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΤΩΝ ΕΠΙΒΑΤΙΚΩΝ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ ΚΙΝΗΣΗΣ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ, ΚΑΘΟΛΗ ΤΗΝ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΤΟΥ ΕΤΟΥΣ 2011

17/11

ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ Η ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ ΤΩΝ ΣΥΛΛΟΓΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΑΠΟ ΤΟ Π.Σ. Ή Η ΕΚΧΩΡΗΣΗ ΤΩΝ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΩΝ ΑΠΟ ΤΟ Π.Σ. ΣΤΗΝ Ο.Ε.

8

ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΔΙΑΤΑΞΗ

ΕΓΚΡΙΣΗ ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΩΝ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΩΝ, ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2011, ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΓΡΕΒΕΝΩΝ

18/11

ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ Η ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ ΤΩΝ ΣΥΛΛΟΓΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΑΠΟ ΤΟ Π.Σ. Ή Η ΕΚΧΩΡΗΣΗ ΤΩΝ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΩΝ ΑΠΟ ΤΟ Π.Σ. ΣΤΗΝ Ο.Ε.

9

ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΔΙΑΤΑΞΗ

ΕΓΚΡΙΣΗ ΑΠΟΔΟΧΗΣ ΠΟΣΟΥ 1.163.236,52 € ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΛΥΨΗ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ

19/11

ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ Η ΑΠΟΔΟΧΗ ΤΟΥ ΠΟΣΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΛΥΨΗ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ

10

ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΔΙΑΤΑΞΗ

ΕΓΚΡΙΣΗ ΑΠΟΔΟΧΗΣ ΠΟΣΟΥ 457.078,35 € ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΛΥΨΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΩΝ ΚΑΙ ΛΟΙΠΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ

20/11

ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ Η ΑΠΟΔΟΧΗ ΤΟΥ ΠΟΣΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΛΥΨΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΩΝ ΚΑΙ ΛΟΙΠΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ

11

ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΔΙΑΤΑΞΗ

ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ ΧΩΡΩΝ ΑΞΟΝΙΚΟΥ ΤΟΜΟΓΡΑΦΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ

21/11

ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ ΤΟ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ ΤΗΣ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ

12

ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΔΙΑΤΑΞΗ

ΕΓΚΡΙΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ ΣΕ ΕΚΘΕΣΗ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ

22/11

ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ

1. ΟΜΟΦΩΝΑ Η ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΤΗΣ Π.Ε. ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ ΣΤΗΝ ΕΚΘΕΣΗ ΚΑΙ ΤΟ ΠΟΣΟ ΤΗΣ ΔΑΠΑΝΗΣ ΤΟΥ ΠΕΡΙΠΤΕΡΟΥ

2. ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ Η ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗ ΤΩΝ ΜΕΛΩΝ ΤΗΣ ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ

                                              

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

κ.α.α.

ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΠΑΤΡΑΣ

ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ Ο.Ε.