ΠΙΝΑΚΑΣ Των συζητηθέντων θεμάτων κατά την 2η/25-1-2013 συνεδρίαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Δυτικής Μακεδονίας

Αποφάσεις Περιφερειακού Συμβουλίου Ενημέρωση

Π Ι Ν Α Κ Α Σ

Των συζητηθέντων θεμάτων κατά την 2η/25-1-2013 έκτακτης συνεδρίαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Δυτικής Μακεδονίας:

Α/Α

 Θ Ε Μ Α Τ Α

 Αρ.Απόφασης

Περίληψη Απόφασης

 

1.

 

Ημερήσιας διάταξης.

Έγκριση ανοίγματος ενός (1) λογαριασμού για τις ανάγκες της έδρας.

 

3/13

 

Το Περιφερειακό Συμβούλιο εγκρίνει το άνοιγμα λογαριασμού.

 

 

 

 

Κοζάνη 28/1/2013

Ο Πρόεδρος του Π.Σ.

Παπαδόπουλος Γεώργιος