ΠΙΝΑΚΑΣ Των συζητηθέντων θεμάτων κατά την 2η/22-1-2013 συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας

Αποφάσεις Οικονομικής Επιτροπής Ενημέρωση

ΠΙΝΑΚΑΣ

Των συζητηθέντων θεμάτων κατά την 2/22-1-2013συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας:

Α/Α

ΘΕΜΑΤΑ

ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ

ΠΕΡΙΛΗΨΗ

1

ΕΚΤΟΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΟΡΙΣΜΟΣ ΔΙΚΗΓΟΡΟΥ ΓΙΑ ΝΟΜΙΚΗ ΣΤΗΡΙΞΗ ΤΗΣ Π.Δ.Μ. – Π.Ε. ΚΟΖΑΝΗΣ

2/13

ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ Ο ΟΡΙΣΜΟΣ ΔΙΚΗΓΟΡΟΥ

2

ΕΚΤΟΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΑΠΟΠΛΗΡΩΜΗ ΔΑΠΑΝΩΝ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΩΝ ΕΚΔΗΛΩΣΕΩΝ

3/13

ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ Η ΑΠΟΠΛΗΡΩΜΗ ΤΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ

3

ΕΚΤΟΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΤΗΣ Π.Ε. ΦΛΩΡΙΝΑΣ ΣΤΗΝ ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗ ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΗΠΕΙΡΩΤΩΝ ΚΑΙ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΥ ΜΟΡΦΩΤΙΚΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΦΛΑΜΠΟΥΡΟΥ ΣΤΗΝ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ ΤΩΝ ΣΥΛΛΟΓΩΝ ΗΠΕΙΡΩΤΩΝ

4/13

ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ Η ΔΑΠΑΝΗ

4

ΕΚΤΟΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΤΗΣ Π.Ε. ΦΛΩΡΙΝΑΣ ΣΤΟ 11ο ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΟΜΑΔΙΚΟ ΣΧΟΛΙΚΟ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ (2013), 6ο ΣΧΟΛΙΚΟ ΟΜΑΔΙΚΟ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ, ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΣΚΑΚΙΣΤΙΚΗΣ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑΣ

5/13

ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ Η ΔΑΠΑΝΗ

5

ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΔΙΑΤΑΞΗ

ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΑΛΑΒΗ ΥΛΙΚΩΝ ΣΗΜΑΝΣΗΣ   ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΟΔΩΝ, ΚΑΥΣΙΜΩΝ, ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΟΧΗΜΑΤΩΝ – ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΤΗΣ ΔΤΕ (ΕΔΡΑΣ)/ΠΔΜ, ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2013

6/13

ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ Η ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

6

ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΔΙΑΤΑΞΗ

ΛΗΨΗ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΕΠΙ ΤΗΣ ΥΠΟΒΛΗΘΕΙΣΑΣ ΕΝΣΤΑΣΗΣ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟΥ ΥΠΟΜΝΗΜΑΤΟΣ ΤΗΣ ΚΟΙΝΟΠΡΑΞΙΑΣ «ΟΡ.ΚΑ. Α.Τ.Ε.Ε. – ΑΜΠΑΤΖΗΣ –ΣΤΟΜΑΧΟΠΟΥΛΟΣ ΑΤΕ» ΚΑΤΑ ΤΟΥ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ, ΤΗΣ 3ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012 ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ: «ΕΣΩΤΕΡΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΣΙΑΤΙΣΤΑΣ» ΚΑΙ ΕΓΚΡΙΣΗ Ή ΜΗ ΤΟΥ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ ΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

7/13

ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ Η ΑΠΟΡΡΙΨΗ ΤΗΣ ΕΝΣΤΑΣΗΣ ΚΑΙ Η ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗ ΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

7

ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΔΙΑΤΑΞΗ

ΑΚΥΡΩΣΗ ΤΗΣ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ ΤΗΣ 18ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 20123 ΚΑΙ ΟΡΙΣΜΟΣ ΝΕΑΣ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑΣ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΤΟΥ ΔΙΑΓΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ: «ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΑΝΤΙΠΛΗΓΜΑΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΑΝΤΛΙΟΣΤΑΣΙΩΝ Α2.1 ΚΑΙ Α3 ΥΔΡΟΔΟΤΗΣΗΣ ΣΙΑΤΙΣΤΑΣ – ΓΑΛΑΤΙΝΗΣ ΑΠΟ ΦΡΑΓΜΑ ΠΡΑΜΟΡΙΤΣΑΣ» Π.Ε. ΚΟΖΑΝΗΣ

8/13

ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ Η ΑΚΥΡΩΣΗ ΤΗΣ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ ΚΑΙ Ο ΟΡΙΣΜΟΣ ΝΕΑΣ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑΣ

8

ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΔΙΑΤΑΞΗ

ΕΓΚΡΙΣΗ ΠΑΡΑΤΑΣΗΣ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑΣ ΠΕΡΑΙΩΣΗΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ: «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΑΠΟΔΥΤΗΡΙΩΝ ΑΘΛΗΤΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΜΑΥΡΟΔΕΝΤΡΙΟΥ» Π.Ε. ΚΟΖΑΝΗΣ

9/13

ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ Η ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑΣ ΠΕΡΑΙΩΣΗΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ

9

ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΔΙΑΤΑΞΗ

ΛΗΨΗ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΕΠΙ ΤΗΣ ΕΝΣΤΑΣΗΣ ΓΙΑ ΕΚΠΤΩΣΗ ΤΟΥ ΑΝΑΔΟΧΟΥ «ΤΣΙΤΣΙΚΛΗ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΤΟΥ ΝΙΚ.» ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΖΗΜΙΩΝ ΣΤΑΘΕΡΟΠΟΙΗΣΗΣ ΚΟΙΤΗΣ ΠΟΤΑΜΟΥ ΑΛΙΑΚΜΟΝΑ Ν. ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ (ΠΕΡΙΟΧΗ ΚΑΛΟΧΩΡΙΟΥ – ΧΙΛΙΟΔΕΝΤΡΟΥ)» Π.Ε. ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ

10/13

ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ ΝΑ ΓΙΝΕΙ ΔΕΚΤΗ Η ΕΝΣΤΑΣΗ

10

ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΔΙΑΤΑΞΗ

ΕΓΚΡΙΣΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ ΔΗΜΟΠΡΑΤΗΣΗΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ «ΒΕΛΤΙΩΣΗ Ε.Ο. 12 Π.Ε. ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ ΣΤΟ ΤΜΗΜΑ ΚΕΦΑΛΟΒΡΥΣΟ – ΔΙΑΣΤΑΥΡΩΣΗ ΧΡΥΣΗΣ» ΚΑΙ ΟΡΙΣΜΟΣ ΝΕΑΣ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑΣ ΔΗΜΟΠΡΑΤΗΣΗΣ ΤΟΥ

11/13

ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ ΤΟ ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΚΑΙ Η ΝΕΑ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΔΗΜΟΠΡΑΤΗΣΗΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ

11

ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΔΙΑΤΑΞΗ

ΕΓΚΡΙΣΗ ΠΑΡΑΤΑΣΗΣ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑΣ ΕΡΓΟΥ: «ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΑΝΑΚΑΤΑΣΚΕΥΗ – ΑΝΑΡΡΥΘΜΙΣΗ – ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ ΟΨΕΩΝ ΚΑΙ ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΙΚΟΥ ΜΕΓΑΡΟΥ ΦΛΩΡΙΝΑΣ» Β΄ ΦΑΣΗ Π.Ε. ΦΛΩΡΙΝΑΣ

12/13

ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ Η ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑΣ ΠΕΡΑΙΩΣΗΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ

12

ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΔΙΑΤΑΞΗ

ΕΓΚΡΙΣΗ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΧΩΡΩΝ ΣΤΟ ΑΜΥΝΤΑΙΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΣΤΕΓΑΣΗ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΗΣ Π.Ε. ΦΛΩΡΙΝΑΣ, ΚΑΘΩΣ ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΓΚΡΙΣΗ ΤΩΝ ΟΡΩΝ ΤΗΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ

13/13

ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ Η ΜΙΣΘΩΣΗ ΤΩΝ ΧΩΡΩΝ ΚΑΙ ΟΙ ΟΡΟΙ ΤΗΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ

13

ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΔΙΑΤΑΞΗ

ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΕΛΕΓΧΟ ΚΑΤΑΛΛΗΛΟΤΗΤΑΣ ΤΩΝ ΚΡΙΤΙΩΝ ΠΟΥ ΘΑ ΠΡΟΤΑΘΟΥΝ ΑΠΟ ΤΟΥΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΜΕΝΟΥΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΜΙΣΘΩΣΗ ΚΤΙΡΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΣΤΕΓΑΣΗ ΤΩΝ ΥΠΗΡΣΙΩΝ ΤΗΣ Π.Ε. ΦΛΩΡΙΝΑΣ

14/13

ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ Η ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

14

ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΔΙΑΤΑΞΗ

ΕΓΚΡΙΣΗ ΤΟΥ ΠΙΝΑΚΑ ΤΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΤΗΣ Δ/ΝΣΗΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΤΗΣ Π.Ε. ΚΟΖΑΝΗΣ ΠΟΥ ΠΛΗΡΟΥΝ ΤΙΣ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΤΟΥ ΝΟΜΟΥ, ΓΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΤΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΚΛΗΡΩΣΗΣ ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΓΙΑ ΕΡΓΑ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΜΕΧΡΙ ΤΟ ΟΡΙΟ ΤΩΝ 60.000,00€ ΠΛΕΟΝ Φ.Π.Α., ΓΙΑ ΕΡΓΑ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΥΠΕΡΑΝΩ ΤΟΥ ΟΡΙΟΥ ΤΩΝ 60.000,00€ ΠΛΕΙΟΝ Φ.Π.Α. ΚΑΙ ΜΕΧΡΙ ΤΟΥ ΑΝΩΤΑΤΟΥ ΟΡΙΟΥ ΤΗΣ 2ης ΤΑΞΗΣ ΤΟΥ ΜΗΤΡΩΟΥ ΕΡΓΟΛΗΠΤΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ (ΜΕΕΠ)

15/13

ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ Ο ΠΙΝΑΚΑΣ ΤΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ

15

ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΔΙΑΤΑΞΗ

ΕΓΚΡΙΣΗ ΤΟΥ ΠΙΝΑΚΑ ΤΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΤΗΣ Δ/ΝΣΗΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΤΗΣ Π.Ε. ΚΟΖΑΝΗΣ ΠΟΥ ΠΛΗΡΟΥΝ ΤΙΣ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΤΟΥ ΝΟΜΟΥ, ΓΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΤΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΚΛΗΡΩΣΗΣ ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΓΙΑ ΕΡΓΑ ΤΗΣ 2ης ΤΑΞΗΣ ΤΟΥ ΜΗΤΡΩΟΥ ΕΡΓΟΛΗΠΤΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ (ΜΕΕΠ)

16/13

ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ Ο ΠΙΝΑΚΑΣ ΤΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ

16

ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΔΙΑΤΑΞΗ

ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ Α) ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΗΣ (ΑΡΘΡΟ 38 ΠΔ 118/2007 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΔΗΜΟΣΙΟΥ), Β) ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΕΝΣΤΑΣΕΩΝ (ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 3 ΠΑΡ. 2 ΤΟΥ Ν. 2522/97), Γ) ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΡΟΧΕΙΡΩΝ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΩΝ, Δ) ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ Π.Ε. ΓΡΕΒΕΝΩΝ

17/13

ΕΓΚΡΙΘΗΚΑΝ ΟΜΟΦΩΝΑ Η ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ ΤΩΝ ΕΠΙΤΡΟΠΩΝ

17

ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΔΙΑΤΑΞΗ

ΕΓΚΡΙΣΗ ΑΠΟΔΟΧΗΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΝΟΜΗΣ ΣΤΙΣ Π.Ε. ΠΟΣΟΥ 1.009.483,50 € ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΚΑΠ-ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΛΥΨΗ ΔΑΠΑΝΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΜΑΘΗΤΩΝ ΠΟΥ ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΘΗΚΕ ΤΟ ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 2011-2012

18/13

ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ Η ΑΠΟΔΟΧΗ ΚΑΙ ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΤΟΥ ΠΟΣΟΥ

18

ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΔΙΑΤΑΞΗ

ΕΓΚΡΙΣΗ ΑΠΟΔΟΧΗΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΝΟΜΗΣ ΣΤΙΣ Π.Ε. ΠΟΣΟΥ 141.377,46 € ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΚΑΠ-ΠΡΟΣ ΚΑΤΑΒΟΛΗ ΤΟΥ ΔΙΑΤΡΟΦΙΚΟΥ ΕΠΙΔΟΜΑΤΟΣ ΣΤΟΥΣ ΚΑΤΑ ΝΟΜΟ ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΥΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΜΗΝΑ ΔΕΚΕΜΒΡΙΟ 2012

19/13

ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ Η ΑΠΟΔΟΧΗ ΚΑΙ ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΤΟΥ ΠΟΣΟΥ

19

ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΔΙΑΤΑΞΗ

ΕΓΚΡΙΣΗ ΑΠΟΔΟΧΗΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΝΟΜΗΣ ΣΤΙΣ Π.Ε. ΠΟΣΟΥ 353.975,59 € ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΚΑΠ-ΠΡΟΣ ΚΑΛΥΨΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΩΝ ΚΑΙ ΛΟΙΠΩΝ ΓΕΝΙΚΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ ΚΑΙ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ ΜΗΝΟΣ ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012

20/13

ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ Η ΑΠΟΔΟΧΗ ΚΑΙ ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΤΟΥ ΠΟΣΟΥ

20

ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΔΙΑΤΑΞΗ

ΕΓΚΡΙΣΗ ΤΗΣ ΕΚΤΟΣ ΕΔΡΑΣ ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗΣ ΤΟΥ ΑΝΤΙΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗ Π.Ε. ΚΟΖΑΝΗΣ  

21/13

ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ Η ΕΚΤΟΣ ΕΔΡΑΣ ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗ

21

ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΔΙΑΤΑΞΗ

ΕΓΚΡΙΣΗ ΤΗΣ ΕΚΤΟΣ ΕΔΡΑΣ ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗΣ ΤΟΥ ΑΝΤΙΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗ Π.Ε. ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ  

22/13

ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ Η ΕΚΤΟΣ ΕΔΡΑΣ ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗ

22

ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΔΙΑΤΑΞΗ

ΕΓΚΡΙΣΗ ΤΗΣ ΕΚΤΟΣ ΕΔΡΑΣ ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗΣ ΤΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ κ. ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ ΠΛΑΚΕΝΤΑ 

23/13

ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ Η ΕΚΤΟΣ ΕΔΡΑΣ ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗ

23

ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΔΙΑΤΑΞΗ

ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΩΝ Π.Δ.Μ.

24/13

ΕΓΚΡΙΘΗΚΑΝ ΟΜΟΦΩΝΑ ΟΙ ΔΑΠΑΝΕΣ

24

ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΔΙΑΤΑΞΗ

ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΤΗΣ Π.Ε. ΦΛΩΡΙΝΑΣ ΣΤΟΝ ΕΟΡΤΑΣΜΟ ΤΗΣ ΠΑΓΚΟΣΜΙΑΣ ΗΜΕΡΑΣ ΧΙΟΝΙΟΥ 2013

25/13

ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ Η ΔΑΠΑΝΗ

25

ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΔΙΑΤΑΞΗ

ΟΡΙΣΜΟΣ ΔΙΚΗΓΟΡΟΥ ΓΙΑ ΔΙΚΑΣΤΙΚΗ ΕΚΠΡΟΣΩΠΗΣΗ ΤΗΣ Π.Δ.Μ. – Π.Ε. ΚΟΖΑΝΗΣ

26/13

ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ Ο ΟΡΙΣΜΟΣ ΔΙΚΗΓΟΡΟΥ

ΚΟΖΑΝΗ 25/1/2013

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

Γεώργιος Κ. Δακής

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ

 ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ