ΠΙΝΑΚΑΣ Των συζητηθέντων θεμάτων κατά την 26η/9-7-2013 συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας

Αποφάσεις Οικονομικής Επιτροπής Ενημέρωση

ΠΙΝΑΚΑΣ

Των συζητηθέντων θεμάτων κατά την 26η/9-7-2013 συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας:

Α/Α

ΘΕΜΑΤΑ

ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ

ΠΕΡΙΛΗΨΗ

1

ΕΚΤΟΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΕΝΟΨΕΙ ΣΥΝΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΜΕ ΤΟΝ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟ ΣΥΛΛΟΓΟ ΠΕΥΚΟΥ Η «ΑΓΙΑ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ» Π.Ε. ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ

771/13

ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ Η ΔΑΠΑΝΗ

2

ΕΚΤΟΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΕΝΟΨΕΙ ΣΥΝΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΜΕ ΤΟΝ ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΙΚΟ ΣΥΛΛΟΓΟ ΖΟΥΖΟΥΛΙΩΤΩΝ Π.Ε. ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ

772/13

ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ Η ΔΑΠΑΝΗ

3

ΕΚΤΟΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΕΝΟΨΕΙ ΣΥΝΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΜΕ ΤΟΝ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟ ΑΘΛΗΤΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟ ΟΞΥΑΣ Π.Ε. ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ

773/13

ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ Η ΔΑΠΑΝΗ

4

ΕΚΤΟΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΕΝΟΨΕΙ ΣΥΝΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΜΕ ΤΟΝ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟ ΣΥΛΛΟΓΟ ΑΜΠΕΛΟΧΩΡΙΟΥ «ΑΓΙΟΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ» Π.Ε. ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ

774/13

ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ Η ΔΑΠΑΝΗ

5

ΕΚΤΟΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΕΝΟΨΕΙ ΣΥΝΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΜΕ ΤΟΝ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟ – ΕΞΩΡΑΪΣΤΙΚΟ – ΛΑΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΥΛΛΟΓΟ «Η ΟΜΟΝΟΙΑ» Π.Ε. ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ

775/13

ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ Η ΔΑΠΑΝΗ

6

ΕΚΤΟΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΤΗΣ Π.Ε. ΦΛΩΡΙΝΑΣ ΣΤΗΝ ΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗ ΤΟΥ 3ου ΣΥΝΕΔΡΙΟΥ ΑΠΑΝΤΑΧΟΥ ΦΛΩΡΙΝΙΩΤΩΝ

776/13

ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ Η ΔΑΠΑΝΗ

7

ΕΚΤΟΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΓΙΑ ΥΠΕΡΩΡΙΕΣ Β΄ ΕΞΑΜΗΝΟΥ 2013 ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΥΠΑΛΛΗΛΟΥΣ ΤΗΣ Δ/ΝΣΗΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ (ΕΔΡΑ)

777/13

ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ Η ΔΑΠΑΝΗ

8

ΕΚΤΟΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ Π.Ε. ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ

778/13

ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ Η ΔΑΠΑΝΗ

9

ΕΚΤΟΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΕΚΔΟΣΗ ΧΡΗΜΑΤΙΚΟΥ ΕΝΤΑΛΜΑΤΟΣ ΠΡΟΠΛΗΡΩΜΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΛΗΡΩΜΗ ΤΗΣ ΕΤΗΣΙΑΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΤΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΤΗΣ ΔΤΕ/Π.Δ.Μ. ΚΑΙ ΟΡΙΣΜΟΣ ΥΠΟΛΟΓΟΥ

779/13

ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ Η ΕΚΔΟΣΗ ΤΟΥ ΧΕΠ ΚΑΙ Ο ΟΡΙΣΜΟΣ ΥΠΟΛΟΓΟΥ

10

ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΕΓΚΡΙΣΗ ΤΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΤΗΣ 25ης ΙΟΥΝΙΟΥ 2013 ΚΑΙ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗ ΤΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΤΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ: «ΕΠΕΙΓΟΥΣΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ – ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΜΗΜΑΤΩΝ ΤΗΣ Ν.Ε.Ο. ΚΟΖΑΝΗΣ – ΦΛΩΡΙΝΑΣ, ΑΠΟ ΠΤΟΛΕΜΑΙΔΑ (ΤΕΛΟΣ NEWJERSEY) ΕΩΣ ΚΟΜΒΟ ΠΡΑΡΑΒΕΓΟΡΙΤΙΔΑΣ, ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ ΔΤΕ (ΕΔΡΑΣ)/Π.Δ.Μ.

780/13

ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ ΤΟ ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΚΑΙ Η ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ

11

ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΕΓΚΡΙΣΗ ΤΟΥ 3ου Α.Π.Ε. ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ: «ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΩΝ ΑΠΟ ΘΕΟΜΗΝΙΕΣ» Π.Ε. ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ

781/13

ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ Ο 3ος Α.Π.Ε. ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ

12

ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΛΗΨΗ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΕΠΙ ΤΗΣ ΕΝΣΤΑΣΗΣ ΚΑΤΑ ΤΟΥ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ ΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ: «ΣΗΜΑΝΣΗ ΕΠΑΡΧΙΑΚΟΥ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ Π.Ε. ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ» ΚΑΙ ΕΓΚΡΙΣΗ ΤΟΥ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ ΤΗΣ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ

782/13

ΑΠΟΡΡΊΠΤΕΙ ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ ΤΗΝ ΕΝΣΤΑΣΗ ΚΑΙ ΕΓΚΡΙΝΕΙ ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ ΤΟ ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΚΑΙ ΤΗΝ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ

13

ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΕΓΚΡΙΣΗ ΤΟΥ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ ΤΗΣ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ: «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ Π.Ε. ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ»

783/13

ΕΓΚΡΙΝΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ ΤΟ ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΚΑΙ ΤΗΝ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑ ΚΛΗΡΩΣΗΣ ΜΕΤΑΞΥ ΤΩΝ ΙΣΟΒΑΘΜΟΥΝΤΩΝ

14

ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΕΓΚΡΙΣΗ ΤΗΣ ΑΝΑΛΥΤΙΚΗΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ «ΕΠΙΣΚΕΥΗ – ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΗΡΙΟΥ ΓΡΕΒΕΝΩΝ» ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ 200.000,00€ ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΟΥ Φ.Π.Α.

784/13

ΕΓΚΡΙΘΗΚΑΝ ΟΜΟΦΩΝΑ Η ΔΗΜΟΠΡΑΤΗΣΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ ΚΑΙ Η ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ

15

ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΕΓΚΡΙΣΗ ΤΗΣ ΑΝΑΛΥΤΙΚΗΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ» ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ 200.000,00€ ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΟΥ Φ.Π.Α. Π.Ε. ΓΡΕΒΕΝΩΝ

785/13

ΕΓΚΡΙΘΗΚΑΝ ΟΜΟΦΩΝΑ Η ΔΗΜΟΠΡΑΤΗΣΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ ΚΑΙ Η ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ

16

ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΕΓΚΡΙΣΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΟΔΟΥ ΔΟΤΣΙΚΟΥ – ΣΑΜΑΡΙΝΑ Β ΦΑΣΗ» ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ 800.000,00€ ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ Φ.Π.Α.   Π.Ε. ΓΡΕΒΕΝΩΝ

786/13

ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ Η ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΤΗΣ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ

17

ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΕΓΚΡΙΣΗ ΤΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ «Μ.Π.Ε. ΤΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ ΄΄ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ – ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΟΥ ΑΠΟΣΤΡΑΓΓΙΣΤΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΤΟΥ ΤΕΩΣ ΕΛΟΥΣ ΧΕΙΜΑΔΙΤΙΤΔΑΣ΄΄» Π.Ε. ΦΛΩΡΙΝΑΣ

787/13

ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ Η ΕΓΚΡΙΣΗ ΤΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ

18

ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΤΩΝ ΟΡΩΝ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ, ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΘΕΙΣΑΣ ΔΑΠΑΝΗΣ 54.390,24€ ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ (69.900,00 ΕΥΡΩ ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΟΥ ΤΟΥ ΦΠΑ)/ ΓΙΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΤΗΣ ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑΣ ΑΡΧΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ «ΣΧΕΔΙΟ ΔΡΑΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΤΗΣ ΔΙΑΣΥΝΟΡΙΑΚΗΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΣΕ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΟ ΠΡΟΟΡΙΣΜΟ»/«ACTIONPLANFORTHEPROMOTIONOFTHECROSSBORDERAREAASACOMPETITIVETOURISTICDESTINATION» ΚΑΙ ΑΚΡΩΝΥΜΙΟ TOURACT

788/13

ΕΓΚΡΙΘΗΚΑΝ ΟΜΟΦΩΝΑ Η ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑ ΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΟΙ ΟΡΟΙ ΤΗΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ

19

ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΕΓΚΡΙΣΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΗΣ ΤΟΥ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΟΥ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΥΓΡΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΗΣ Π.Ε. ΚΟΖΑΝΗΣ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2013

789/13

ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ ΤΟ ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΚΑΙ Η ΑΝΑΘΕΣΗ ΤΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΚΑΤΟΠΙΝ ΤΗΣ ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΗΣ

20

ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗ Ή ΜΗ ΤΟΥ ΑΠΟ 28/6/2013 ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ ΤΟΥ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΠΟΥ ΔΙΕΝΕΡΓΗΘΗΚΕ ΠΕΡΙ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΥΛΙΚΩΝ ΔΙΑΓΡΑΜΜΙΣΗΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΗΣ Π.Ε. ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ

790/13

ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ ΤΟ ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

21

ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΕΓΚΡΙΣΗ ΑΠΟΔΟΧΗΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΝΟΜΗΣ ΠΟΣΟΥ 353.975,59€ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΚΑΠ – ΠΡΟΣ ΚΑΛΥΨΗ ΔΑΠΑΝΩΝ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΓΙΑ ΤΟ ΜΗΝΑ ΙΟΥΝΙΟ 2013

791/13

ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ Η ΑΠΟΔΟΧΗ ΚΑΙ ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΤΟΥ ΠΟΣΟΥ

22

ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΩΝ Π.Δ.Μ.

792/13

ΕΓΚΡΙΘΗΚΑΝ

Α) ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ ΟΙ ΔΑΠΑΝΕΣ ΜΕ Α/Α 1, 2 ΚΑΙ 5

Β) ΟΜΟΦΩΝΑ ΟΙ ΔΑΠΑΝΕΣ ΜΕ Α/Α 3 ΚΑΙ 4

23

ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΩΝ Π.Ε. ΚΟΖΑΝΗΣ

793/13

ΕΓΚΡΙΘΗΚΑΝ ΟΜΟΦΩΝΑ ΟΙ ΔΑΠΑΝΕΣ

24

ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΤΗΣ Π.Ε. ΚΟΖΑΝΗΣ ΣΤΗΝ ΣΥΝΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗ ΤΩΝ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΩΝ ΕΚΔΗΛΩΣΕΩΝ ΤΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΝΕΩΝ ΑΝΑΡΡΑΧΗΣ

794/13

ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ Η ΔΑΠΑΝΗ

25

ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΤΗΣ Π.Ε. ΚΟΖΑΝΗΣ ΣΤΗ ΔΑΠΑΝΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΥΛΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΚΕΡΑΜΟΣΚΕΠΗΣ ΤΟΥ ΧΡΙΣΤΙΑΝΙΚΟΥ ΦΙΛΑΝΘΡΩΠΙΚΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ «Ο ΚΑΛΟΣ ΣΑΜΑΡΕΙΤΗΣ»

795/13

ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ Η ΔΑΠΑΝΗ

26

ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΤΗΣ Π.Ε. ΚΟΖΑΝΗΣ ΣΤΗ ΣΥΝΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗ ΤΩΝ ΚΑΛΟΚΑΙΡΙΝΩΝ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΩΝ ΕΚΔΗΛΩΣΕΩΝ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΟΙΚΙΣΜΟΥ ΚΑΡΔΙΑΣ «Η ΜΕΡΑ»

796/13

ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ Η ΔΑΠΑΝΗ

27

ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΤΗΣ Π.Ε. ΚΖΟΑΝΗΣ ΣΤΗ ΣΥΝΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗ ΤΩΝ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΩΝ ΕΚΔΗΛΩΣΕΩΝ ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΒΟΪΩΤΩΝ ΚΟΖΑΝΗΣ «Η ΑΓΙΑ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ»

797/13

ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ Η ΔΑΠΑΝΗ

28

ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΤΗΣ Π.Ε. ΚΖΟΑΝΗΣ ΣΤΗ ΔΑΠΑΝΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΥΛΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΔΕΞΑΜΕΝΗΣ ΥΔΡΟΔΟΤΗΣΗΣ ΚΤΗΝΟΤΡΟΦΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ ΤΗΣ ΕΥΡΥΤΕΡΗΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΤΗΣ ΤΟΠΙΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΛΥΓΕΡΗΣ

798/13

ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ Η ΔΑΠΑΝΗ

29

ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΤΗΣ Π.Ε. ΚΟΖΑΝΗΣ ΣΤΗ ΔΑΠΑΝΗ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΜΟΝΗΣ ΤΟΥ ΣΚΑΚΙΣΤΙΚΟΥ ΟΜΙΛΟΥ ΠΤΟΛΕΜΑΪΔΑΣ «ΠΤΟΛΕΜΑΙΟΣ», ΠΟΥ ΘΑ ΣΥΜΜΕΤΑΣΧΕΙ ΣΤΟ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ Α΄ ΕΘΝΙΚΗΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ

799/13

ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ Η ΔΑΠΑΝΗ

30

ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΕΓΚΡΙΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΔΑΠΑΝΗΣ ΕΡΓΟΥ Π.Ε. ΓΡΕΒΕΝΩΝ

800/13

ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ Η ΠΛΗΡΩΜΗ ΤΗΣ ΔΑΠΑΝΗΣ

31

ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΕΓΚΡΙΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΔΑΠΑΝΩΝ Π.Ε. ΓΡΕΒΕΝΩΝ

801/13

ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ Η ΠΛΗΡΩΜΗ ΤΗΣ ΔΑΠΑΝΗΣ

32

ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΩΝ Π.Ε. ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ

802/13

ΕΓΚΡΙΘΗΚΑΝ ΟΜΟΦΩΝΑ ΟΙ ΔΑΠΑΝΕΣ

33

ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΕΚ ΝΕΟΥ ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΘΕΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΠΙΝΑΚΑ ΕΓΚΡΙΣΕΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ ΤΗΣ Π.Ε. ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ (ΑΡΙΘΜ. 720/13 ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ)

803/13

ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ ΕΚ ΝΕΟΥ Η ΔΑΠΑΝΗ

ΚΟΖΑΝΗ 11/7/2013

Ο ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΠΑΤΡΑΣ