Δελτίο Τύπου για την ημερίδα Βιοενέργεια και Ενεργειακή Απόδοση – Προοπτικές και λύσεις για την Δυτική Μακεδονία

Δελτία Τύπου Ενημέρωση

Δελτίο Τύπου για την ημερίδα Βιοενέργεια και Ενεργειακή Απόδοση – Προοπτικές και λύσεις για την Δυτική Μακεδονία

Την Πέμπτη 11 Ιουλίου 2013 και ώρα 11.00, θα πραγματοποιηθεί ημερίδα με θέμα: «Βιοενέργεια και Ενεργειακή Απόδοση – Προοπτικές και λύσεις για την Δυτική Μακεδονία» στο αμφιθέατρο “Κωνσταντίνος Καραμανλής” της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας.

Η ημερίδα διεξάγεται στα πλαίσια των 2 Στρατηγικών Έργων του Προγράμματος MED όπου συμμετέχουν η Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας μέσω του Περιφερειακού Ταμείου Ανάπτυξης Δυτικής Μακεδονίας και η ΑΝΚΟ Α.Ε. αντίστοιχα. Τα δύο αυτά έργα είναι τα εξής:

PROFORBIOMED

Το έργο PROFORBIOMED είναι ένα στρατηγικό έργο του Προγράμματος MED, στα πλαίσια του Στόχου 2.2. “Προώθηση των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας και βελτίωση της ενεργειακής αποδοτικότητας», ένα διεθνές πρόγραμμα Ευρωπαϊκής εδαφικής συνεργασίας.

Συνολικά εγκρίθηκαν μόνο 3 τέτοια έργα σε όλη την Μεσόγειο και η συμμετοχή της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας σε ένα από αυτά αποτελεί αδιάψευστη επιτυχία.

Στο έργο συμμετέχουν συνολικά 18 φορείς από 6 διαφορετικές χώρες της Μεσογείου.

Πρωταρχικός στόχος του έργου PROFORBIOMED είναι η συμβολή στην ανάπτυξη και προώθηση της χρήσης της δασικής υπολειμματικής βιομάζας για τη δημιουργία μιας βιώσιμης ενεργειακής αλυσίδας στα μεσογειακά δάση, επιδιώκοντας τη δημιουργία μιας αγοράς ενέργειας από βιομάζα στην Περιφέρεια μας κυρίως μέσω:

  • Ανάπτυξης στρατηγικών για το περιβάλλον και την εφοδιαστική αλυσίδα, για την ενίσχυση της αλυσίδας παραγωγής-κατανάλωσης της δασικής βιομάζας
  • Δημιουργίας ενός μοντέλου βιώσιμης διαχείρισης των δασών για την παραγωγή βιομάζας από τα Μεσογειακά δάση
  • Ανάπτυξη των αγροτικών περιοχών με τη δημιουργία μιας δυναμικής βιομηχανίας ξύλου
  • Εντοπισμός και διασύνδεση των εμπλεκομένων στην αλυσίδα δασικής βιομάζας
  • Ανάπτυξη ενεργών πολιτικών, συμπεριλαμβανομένων των κατάλληλων και απαραίτητων εργαλείων για την ανάπτυξη μοντέλων αειφόριας στα ζητήματα ενέργειας.

Ενδεικτικές δράσεις που λαμβάνουν ήδη χώρα στην Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας είναι, η ανάπτυξη μελετών σκοπιμότητας για συγκεκριμένα έργα βιοενέργειας στην περιοχή μας, η διαμόρφωση ενός συστήματος καλύτερης διαχείρισης του δασικού μας πλούτου μέσω χαρτογράφησης όλων των διαχειριστικών μελετών σε επιλεγμένα δάση της ΠΔΜ, η δημιουργία ενός γραφείου βιομάζας για παροχή πληροφοριών και δικτύωση όλων των φορέων που εμπλέκονται στο τομέα αυτό, η ανταλλαγή εμπειριών για ζητήματα της εφοδιαστικής αλυσίδας ενέργειας και την δυνατότητα βελτίωσης της.

Σημαντική δράση αποτελεί επίσης η ανάπτυξη του cluster Βιοενέργειας & Περιβάλλοντος Δυτικής Μακεδονίας στα πλαίσια του ίδιου έργου για την ανάπτυξη και ενίσχυση των κλάδων με την συμμετοχή όλων των εμπλεκόμενων φορέων.

MARIE

Κεντρικός στόχος του MARIE είναι η βελτίωση της ενεργειακής απόδοσης των κτιρίων στην περιοχή της Μεσογείου μέσα από τη διαμόρφωση των κατάλληλων οικονομικών, κοινωνικών και επαγγελματικών συνθηκών και προτείνοντας την εφαρμογή νέων πολιτικών και προγραμμάτων στην Ευρωπαϊκή Ένωση.

Οι αποτελεσματικές πολιτικές και οι θεσμικές δεσμεύσεις για την εξοικονόμηση ενέργειας σε κτίρια, η στήριξη των τοπικών μικρομεσαίων επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται στον τομέα της ενεργειακής ανακαίνισης των κτιρίων και η προώθηση νέων καινοτόμων μοντέλων επενδύσεων, χρηματοδοτήσεων και φορολογικών μέτρων για την ενεργειακή ανακαίνιση των κτιρίων της Μεσογείου αποτελούν τις βασικές προτεραιότητες του MARIE.

Μέσα από την υλοποίηση πιλοτικών δράσεων θα δοκιμαστούν λύσεις και μέτρα προκειμένου το έργο να έχει άμεσο αντίκτυπο σε περιφερειακό επίπεδο.

Η ευρωπαϊκή στρατηγική για την ενεργειακή απόδοση των κτιρίων στην περιοχή της Μεσογείου που θα προκύψει ως αποτέλεσμα, θα δημιουργήσει ευεργετικές συνέργιες μεταξύ δημοσίου και ιδιωτικού τομέα.

Στο έργο MARIE, που είναι ένα από τα στρατηγικής σημασίας έργα του Προγράμματος MED, συμμετέχει η Αναπτυξιακή Δυτικής Μακεδονίας Α.Ε. – ΑΝΚΟ, μαζί με άλλους 21 εταίρους από 9 Ευρωπαϊκές χώρες της Μεσογείου και με επικεφαλή εταίρο την Περιφέρεια της Καταλονίας.

Δελτίο Τύπου για την ημερίδα Βιοενέργεια και Ενεργειακή Απόδοση – Προοπτικές και λύσεις για την Δυτική Μακεδονία