ΠΙΝΑΚΑΣ Των συζητηθέντων θεμάτων κατά την 24η/29-12-2014 συνεδρίαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Δυτικής Μακεδονίας

Αποφάσεις Περιφερειακού Συμβουλίου Ενημέρωση

Π Ι Ν Α Κ Α Σ

Των συζητηθέντων θεμάτων κατά την 24η/29-12-2014  συνεδρίαση του Περιφερειακού Συμβουλίου  Δυτικής Μακεδονίας:    

Α/Α Θ Ε Μ Α Τ Α Αρ. Απόφασης Περίληψη Απόφασης
  1.  

Προ Ημερήσιας Διάταξης

Έγκριση Έκδοσης Εγγυητικής Επιστολής Καλής Εκτέλεσης Ποσού 18.592,50€ στα Πλαίσια του Έργου με Τίτλο « Εκτέλεση Χημικών Αναλύσεων Στερεών Καυσίμων και Ορυκτών Υλών στο Πρότυπο Χημικό Εργαστήριο Βόρειας Ελλάδας (ΠΧΕ.ΒΕ) και Εφαρμογή Όλων των Διαδικασιών που Προβλέπονται στα Πλαίσια Πιστοποίησης του ΠΧΕ.ΒΕ. κατά ΕΝ ISO 17025» (ΔΥΠΠ-1161) της Δ.Ε.Η. Α.Ε.

331/14 Εγκρίνεται ομόφωνα η έκδοση Εγγυητικής
  1.  

Προ Ημερήσιας Διάταξης

22η Τροποποίηση Προϋπολογισμού της Π.Δ.Μ. 2014

332/14

Εγκρίνεται κατά πλειοψηφία η τροποποίηση του Προϋπολογισμού

  1.  

Προ Ημερήσιας Διάταξης

Έγκριση του Τρόπου Εκτέλεσης του Διαγωνισμού του Έργου «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΤΟΙΧΩΝ ΑΝΤΙΣΤΗΡΙΞΗΣ ΣΤΟ ΔΡΟΜΟ ΡΥΜΝΙΟΥ – ΤΡΙΓΩΝΙΚΟΥ»

333/14

Εγκρίνεται ομόφωνα ο τρόπος εκτέλεσης δημοπράτησης του έργου

  1.  

Ημερήσιας Διάταξης

Αντικατάσταση Μελών στην Επιτροπή Διαχείρισης Προγράμματος (ΕΔΠ) LEADER Γρεβενών.

334/14 Εγκρίνεται ομόφωνα η αντικατάσταση μελών

Κοζάνη  30/12/2014

O Πρόεδρoς  του Π.Σ.

Κωτσίδης Γεώργιος