ΠΙΝΑΚΑΣ Των συζητηθέντων θεμάτων κατά την 23η/5-11-2012 συνεδρίαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Δυτικής Μακεδονίας

Αποφάσεις Περιφερειακού Συμβουλίου Ενημέρωση

Π Ι Ν Α Κ Α Σ

Των συζητηθέντων θεμάτων κατά την 23η/5-11-2012 συνεδρίαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Δυτικής Μακεδονίας

 

Α/Α

Θ Ε Μ Α Τ Α

Αρ.Απόφασης 

Περίληψη Απόφασης

1.

Προ ημερήσιας διάταξης

Ενημέρωση από τον Περιφερειάρχη – Έγκριση πρακτικών προηγούμενης συνεδρίασης.

266/12

Ο Περιφερειάρχης ενημερώνει το Π.Σ. και το Π.Σ. εγκρίνει τα πρακτικά της προηγούμενης συνεδρίασης.

2.

Προ ημερήσιας διάταξης

Επιστροφή φόρου πετρελαίου θέρμανσης και χορήγηση επιδόματος θέρμανσης.

267/12

Το Π.Σ., ζητά από την Κυβέρνηση επιστροφή του φόρου πετρελαίου θέρμανσης και τη χορήγηση επιδόματος .

3.

Ημερήσιας διάταξης

Επιχειρησιακό Σχέδιο Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας.

268/12

Το Π.Σ. εγκρίνει κατά πλειοψηφία το Επιχειρησιακό Σχέδιο .

4.

Ημερήσιας διάταξης

Λήψη απόφασης για έγκριση ένταξης έργων υποδομής στο Πρόγραμμα:                   «ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΜΠΑΛΤΑΤΖΗΣ».

269/12

Αναβάλλει ομόφωνα το θέμα.

5.

Ημερήσιας διάταξης

Ορισμός εκπροσώπων της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας, για τις εκλογές νέου Δ.Σ. στην Α.Ε.: «Συνεταιριστική Τράπεζα Δυτικής Μακεδονίας».

270/12

Το Π.Σ. ορίζει ομόφωνα εκπροσώπους.

Κοζάνη     8/11 /2012

Ο Πρόεδρος του Π.Σ.

Παναγιώτης Πλακεντάς