Πίνακας των συζητηθέντων θεμάτων κατά την 1η/29-4-2013 συνεδρίαση της Επιτροπής Περιβάλλοντος, Χωρικού Σχεδιασμού και Ανάπτυξης της ΠΔΜ

Αποφάσεις Επιτροπής Περιβάλλοντος Ενημέρωση

Π Ι Ν Α Κ Α Σ 

Των συζητηθέντων θεμάτων κατά την 1η/29-4-2013 συνεδρίαση της Επιτροπής Περιβάλλοντος, Χωρικού Σχεδιασμού και Ανάπτυξης της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας :

  

Α/Α 

 

Θ Ε Μ Α  

 

 

Αρ. Αποφ.

 

Περίληψη Απόφασης 

 

1

ΠΡΟ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

Έγκριση πρακτικού 16ης 19-12-2012 συνεδρίασης

Η Επιτροπή ενέκρινε ομόφωνα το πρακτικό

2

1Ο ΘΕΜΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

Εκλογή Αντιπροέδρου, Επιτροπής Περιβάλλοντος, Χωρικού Σχεδιασμού και Ανάπτυξης της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας

1

Η Επιτροπή εξέλεξε     μετά από μυστική ψηφοφορία το τακτικό   μέλος της μειοψηφίας κ. Σημανδράκο Ευάγγελο με δέκα ψήφους υπέρ.

3

2Ο ΘΕΜΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

Γνωμοδότηση επί της Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΜΠΕ) του έργου : Εκμετάλλευση λατομείου σχιστολιθικών πλακών σε έκταση 21.200τ.μ. στη θέση ‘Γκουλέτσος’ της Τ.Κ. Ομαλής της Δ.Ε. Τσοτυλίου, του Δήμου Βοΐου του Νομού Κοζάνης, ιδιοκτησίας της κ. Ζυγούρα Αναστασίας του Ιωάννη».

 

2

 

Η Επιτροπή γνωμοδότησε ομόφωνα θετικά για τη Μ.Π.Ε του έργου.

4

3Ο ΘΕΜΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

Γνωμοδότηση επί της Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΜΠΕ) του έργου : «Μάντρα προσωρινής αποθήκευσης και μεταφόρτωσης απορρυπασμένων Οχημάτων Τέλους Κύκλου Ζωής (ΟΤΚΖ), Μετάλλων (σκραπ), Αποβλήτων Ηλεκτρικού και Ηλεκτρονικού Εξοπλισμού (ΑΗΗΕ), Μεταχειρισμένων Ελαστικών Οχημάτων και λοιπών εξαρτημάτων (μη επικίνδυνων) Οχημάτων Τέλους Κύκλου Ζωής (ΟΤΚΖ), στα υπ’ αριθμ. 676 και 677 αγροτεμάχια συνολικής έκτασης 12.125 τ.μ., 4στην κτηματική περιοχή της Τ.Κ. Καλαμιάς του Δήμου Κ5οζάνης.

 

3

 

Η Επιτροπή γνωμοδότησε ομόφωνα θετικά για τη Μ.Π.Ε του έργου.

5

4Ο ΘΕΜΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

 

Γνωμοδότηση επί της Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΜΠΕ) του έργου : «Διευθέτηση κοίτης ποταμού εντός οικισμού Φλάμπουρου, του Δήμου Φλώρινας, της Π.Ε. Φλώρινας, της Π.Δ.Μ.».

 

4

 

Η Επιτροπή γνωμοδότησε ομόφωνα θετικά για τη Μ.Π.Ε του έργου.

6

5Ο ΘΕΜΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

 

Γνωμοδότηση επί της Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΜΠΕ) του έργου : «Οργανωμένος Χώρος Διάθεσης Αδρανών Μη Επικίνδυνων Αποβλήτων – Υλικών & Αποκατάσταση ανενεργού Λατομείου», στη θέση     «Α. Πνεύμα» στη ΤΚ «Α. Παντελεήμονα του Δήμου Αμυνταίου, της Π.Ε. Φλώρινας, της Π.Δ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ». 

5

 

Η Επιτροπή γνωμοδότησε ομόφωνα θετικά για τη Μ.Π.Ε του έργου.

7

6Ο ΘΕΜΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

 

Γνωμοδότηση επί της Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΜΠΕ) του έργου : «Ύδρευση Τ.Κ Κηπουρείου –Πηγαδίτσας –Σιτάρα και οικισμού Πριονίων της Δ.Ε Γοργιαννής του Δ. Γρεβενών»

 

6

 

Η Επιτροπή γνωμοδότησε ομόφωνα θετικά για τη Μ.Π.Ε του έργου.

8

7Ο ΘΕΜΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

 

Γνωμοδότηση επί της Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΜΠΕ) του έργου : «Κατασκευή χωμάτινού φράγματος στο χείμαρο Κυδωνιές του Δ. Δ Τρικοκκιάς του Δήμου Χασίων, χωρητικότητας 157.650 m3 ύδατος, στο Ν. Γρεβενών»

 

7

 

Η Επιτροπή γνωμοδότησε ομόφωνα θετικά για τη Μ.Π.Ε του έργου.

9

8Ο ΘΕΜΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

 

Γνωμοδότηση επί της Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΜΠΕ) του έργου : «Εγκατάσταση μονάδας ηλεκτροπαραγωγής με καύσιμη ύλη βιομάζα, εγκατεστημένης ισχύος 999kw της εταιρίας ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΒΛΑΧΑΒΑΣ ΚΑΙ ΣΙΑ ΟΕ στην Τοπική Κοινότητα Κολοκυνθούς του Δήμου Καστοριάς στο Νομό Καστοριάς»

 

8

 

Η Επιτροπή γνωμοδότησε ομόφωνα θετικά για τη Μ.Π.Ε του έργου.

Κοζάνη 2/5/2013

Ο Πρόεδρος της Επιτροπής Περιβάλλοντος, Χωρικού Σχεδιασμού και Ανάπτυξης της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας

 

Χρήστος Ευαγγέλου