ΠΙΝΑΚΑΣ Των συζητηθέντων θεμάτων κατά την 18η/12-9-2013 συνεδρίαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Δυτικής Μακεδονίας

Αποφάσεις Περιφερειακού Συμβουλίου Ενημέρωση

Π Ι Ν Α Κ Α Σ

Των συζητηθέντων θεμάτων κατά την 18η/12-9-2013 έκτακτη συνεδρίαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Δυτικής Μακεδονίας:  

Α/Α

Θ Ε Μ Α Τ Α

Αρ.Απόφασης

Περίληψη Απόφασης

1.

 

 

Hμερήσιας διάταξης

Υποβολή πρότασης χρηματοδότησης της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας στο πλαίσιο της ανοιχτής Πρόσκλησης 164 του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων, της Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης Ε.Π. «Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση»

 

    

            

198/13

 

Εγκρίνεται κατά πλειοψηφία η υποβολή πρότασης.

Κοζάνη 13/9/2013

Ο Πρόεδρος του Π.Σ.

Γεώργιος Παπαδόπουλος