Η Π.Ε. Κοζάνης διενεργεί Δημόσιο Ανοικτό διαγωνισμό προμήθειας Λευκού Ακρυλικού Χρώματος (20.000 Kgr) και Υάλινων Αντανακλαστικών Σφαιριδίων (25.000 Kgr), για τις ανάγκες διαγράμμισης του Επαρχιακού Οδικού Δικτύου της ΠΔΜ

Διακηρύξεις - Διαγωνισμοί Ενημέρωση

Θέμα

:

Δημοσίευση (1) μίας Διακήρυξης Δημόσιας Σύμβασης

ΑΔΑ ΒΛ9Ε7ΛΨ-7ΧΩ

Το κείμενο της Διακήρυξης έχει ως εξής :

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ

ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ 27

50100 ΚΟΖΑΝΗ

Αριθμός Διακήρυξης 10/2013

Η Περιφερειακή Ενότητα Κοζάνης διενεργεί Δημόσιο Ανοικτό διαγωνισμό προμήθειας Λευκού Ακρυλικού Χρώματος (20.000 Kgr) και Υάλινων Αντανακλαστικών Σφαιριδίων (25.000 Kgr), για τις ανάγκες διαγράμμισης του Επαρχιακού Οδικού Δικτύου της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας. Ο προϋπολογισμός ανέρχεται στα 79.950,00 ευρώ (συμπ. ΦΠΑ), η ημερομηνία λήξης υποβολής των αιτήσεων είναι: 15/10/2013 και ώρα 10.00 π.μ, η ημερομηνία διεξαγωγής του διαγωνισμού είναι: 15/10/2013 και ώρα 10.00 π.μ. Η αίτηση θα συνοδεύεται υποχρεωτικά από τα δικαιολογητικά που αναφέρονται στο άρθρο 6 του Π.Δ.118/07.

Η εγγύηση συμμετοχής είναι 3.997,50 €. Κριτήριο κατακύρωσης της προμήθειας: η χαμηλότερη τιμή σε ευρώ. Το χρονικό διάστημα δέσμευσης από την προσφορά είναι 120 ημερολογιακές ημέρες. Δεν γίνονται δεκτές εναλλακτικές προσφορές. Η χρηματοδότηση θα βαρύνει τον τακτικό προϋπολογισμό της Περιφερειακής Ενότητας Κοζάνης. Η πληρωμή θα γίνεται στο τέλος κάθε μήνα με την προσκόμιση των απαραίτητων δικαιολογητικών.

Περισσότερα στοιχεία και πληροφορίες για την διακήρυξη δίδονται στο τηλ: 2461351194 fax: 2461047209 , αρμόδιος υπάλληλος κος Τούμπας Χρήστος στο Τμήμα Προμηθειών (ημιώροφος)γραφείο 25 , Διοικητήριο-Δημοκρατίας 27.

 

Ο Περιφερειάρχης

 

Δακής Γεώργιος