ΠΙΝΑΚΑΣ Των συζητηθέντων θεμάτων κατά την 17η/7-9-2014 συνεδρίαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Δυτικής Μακεδονίας

Αποφάσεις Περιφερειακού Συμβουλίου Ενημέρωση

Π Ι Ν Α Κ Α Σ

Των συζητηθέντων θεμάτων κατά την 17η/7-9-2014-2013 συνεδρίαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Δυτικής Μακεδονίας:

  

Α/Α

Θ Ε Μ Α Τ Α

Αρ. Απόφασης

Περίληψη Απόφασης

  1.  

Ημερήσιας διάταξης

Θέμα 1ο: Εκλογή Μελών του Προεδρείου του Περιφερειακού Συμβουλίου Δυτικής Μακεδονίας

222/14

Το Περιφερειακό Συμβούλιο εκλέγει ως Πρόεδρο τον κ. Γεώργιο Κωτσίδη, Αντιπρόεδρο τον κ.Ιωάννη Σόκουτη και Γραμματέα την Κ. Αγνή Κανδύλη – Μυκωνιάτη

  1.  

Ημερήσιας διάταξης

Θέμα 2ο: Εκλογή Mελών της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας

223/14

Το Π.Σ. εκλέγει την Οικονομική Επιτροπή (τακτικά και αναπληρωματικά μέλη)

Κοζάνη 8/9/2014

O Πρόεδρoς του Π.Σ.

Κωτσίδης Γεώργιος